Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Ua Tau Vajtswv Tus Phoojywg!

 ZAJ KAWM 3

Koj Yuav Tau Kawm Txog Vajtswv

Koj Yuav Tau Kawm Txog Vajtswv

Yog tias koj yuav ua Vajtswv tus phoojywg, koj yuav tau kawm txog nws. Koj cov phoojywg puas paub thiab hu koj lub npe? Lawv yeej paub hu koj lub npe. Vajtswv kuj xav kom koj paub thiab hu nws lub npe. Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas. (Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia; Mathai 6:9) Koj yuav tsum kawm txog tej yam uas nws nyiam thiab tsis nyiam. Koj yuav tsum paub tias nws cov phoojywg thiab cov yeeb ncuab yog leejtwg. Yuav tsum siv sijhawm koj thiaj li paub ib tug neeg zoo. Phau Vajlugkub hais tias tus muaj tswvyim yuav teem ib lub sijhawm los kawm txog Yehauvas.​—Efexau 5:15, 16.

Vajtswv cov phoojywg ua tej yam uas haum nws siab. Xav txog koj cov phoojywg saib. Yog tias koj ua phem rau lawv thiab ua tej yam uas lawv ntxub, lawv puas tseem xav ua koj cov phoojywg? Yeej tsis xav ua li! Zoo ib yam li ntawd, yog tias koj xav ua Vajtswv tus phoojywg, koj yuav tsum ua kom haum nws siab.​—Yauhas 4:24.

Tsis yog txhua txojkev ntseeg yuav coj koj mus ua phoojywg nrog Vajtswv. Yexus, tus uas yog Vajtswv tus phoojywg zoo tshaj plaws, tau tham txog 2 txojkev. Ib txoj yog txojkev dav uas yuav coj mus raug kev puam tsuaj, thiab coob leej taug txojkev ntawd. Lwm txoj yog txojkev nqaim uas coj mus tau txojsia ntev mus ib txhis, thiab tsis muaj neeg coob taug txojkev no. Qhov no txhais tias yog koj xav nrog Vajtswv ntaus phoojywg, koj yuav tsum kawm kom paub pe hawm nws raws li nws lub siab nyiam.​—Mathai 7:13, 14.