Qhov uas koj tau ua Vajtswv tus phoojywg yog yam zoo tshaj plaws rau koj. Vajtswv yuav qhia kom koj muaj kev zoo siab thiab nyob nyab xeeb; nws yuav tso koj dim ntawm ntau txojkev ntseeg cuav, thiab tej kev xyaum uas ua rau koj raug mob. Nws yuav mloog koj tej lus thov. Nws yuav pab koj muaj lub siab tus thiab nyob tso siab plhuav. (Ntawv Nkauj 71:5; 73:28) Thaum koj ntsib teeb meem Vajtswv yuav txhawb koj. (Ntawv Nkauj 18:18) Thiab Vajtswv yuav pub txojsia ntev mus ib txhis tsis kawg rau koj.​—Loos 6:23.

Thaum koj txav ze rau Vajtswv, koj yuav txav ze rau Vajtswv cov phoojywg. Lawv yuav los ua koj cov phoojywg thiab. Tseeb tiag, lawv yuav zoo li koj cov kwvtij nkauj muam. Lawv yuav zoo siab qhia koj txog Vajtswv, thiab yuav pab koj thiab txhawb koj zog.

Peb yeej tsis sib luag zos li Vajtswv. Thaum koj nrhiav kev phoojywg nrog Vajtswv, koj yuav tsum to taub ib yam uas tseem ceeb. Kev sib cog phoojywg nrog Vajtswv tsis yog ib txojkev phoojywg uas sib txig sib luag. Vajtswv nyob ntev tshaj, nws ntse tshaj, thiab nws muaj hwjchim tshaj peb. Nws tsim nyog ua Tus Kav peb. Yog tias peb xav ua Vajtswv tus phoojywg, peb yuav tsum mloog nws lus thiab ua raws li nws qhia. Yog tias peb ua li no, ces yeej yuav zoo rau peb.​—Yaxaya 48:18.