Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 6

Vaj Kaj Siab Los Ze Lawm!

Vaj Kaj Siab Los Ze Lawm!

Tej kev phem uas muaj tshwm sim hauv ntiajteb tamsim no qhia tias lub Vaj Kaj Siab los ze lawm. Phau Vajlugkub tau hais tias peb yuav pom lub sijhawm uas txaus ntshai heev ua ntej lub Vaj Kaj Siab yuav los. Tamsim no peb nyob rau lub sijhawm ntawd lawm ntag! Ntawm no yog tej uas phau Vajlugkub hais tias yuav muaj tshwm sim:

Tsov rog loj heev. “Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv.” (Mathai 24:7) Lo lus faj lem no twb muaj tiav lawm. Txij thaum xyoo 1914 los, twb muaj 2 ntsuj rog thoob qab ntuj thiab muaj ntau ntsuj rog me. Ntau plhom tus tibneeg tau tuag rau tej kev tsov kev rog no.

Kab mob nyob txhua qhov. Yuav muaj “mob kis rau ntau qhov.” (Luka 21:11) Puas tau muaj li no tiag? Muaj lawm tiag. Kab mob kheeb xawm, mob plawv, mob ntsws, mob npaws tshaj cum, mob AIDS, thiab lwm yam kab mob kev nkeeg ua rau ntau plhom tus tibneeg tau tuag.

Tsis muaj zaub mov txaus. Thoob plaws lub ntiajteb no muaj coob leej tsis muaj txaus noj txaus haus. Ntau plhom tus tibneeg tuag tshaib txhua txhua xyoo. Qhov no yog ib lub cim qhia ntxiv tias lub Vaj Kaj Siab yuav los sai sai no. Phau Vajlugkub hais tias: “Yuav muaj kev tshaib kev nqhis.”​—Malakau 13:8.

 Av qeeg. “Yuav muaj . . . ntuj qeeg ntau qhov.” (Mathai 24:7) Qhov no kuj muaj tseeb rau lub caij uas peb nyob no. Txij thaum xyoo 1914 los, av qeeg ua rau ib plhom tawm tus tibneeg tau tuag.

Tibneeg limhiam. Tibneeg yuav “ntshaw nyiaj txiag” thiab “xam pom lawv tus kheej xwb.” Lawv yuav “nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv.” Menyuam yuav “tsis mloog niam txiv lus.” (2 Timaute 3:1-5) Koj puas pom tias niaj hnub no coob leej coj li ntawd thiab? Lawv saib tsis taus Vajtswv, thiab lawv tseem ua teeb meem rau cov uas xav kawm txog Vajtswv.

Kev yuam cai. Yuav muaj “kev phem [“tsis coj cai,” NW] nthuav dav zuj zus.” (Mathai 24:12) Koj puas pom tias tibneeg tsis coj cai coob dua li yav tas los lawm? Tibneeg nyob txhua qhov ntshai nrhw tsam lawv raug huab, raug khuj, lossis raug ntaus.

Tag nrho tej no qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj los ze lawm. Phau Vajlugkub hais tias: “Thaum nej pom tej xwm txheej no tshwm los nej kuj paub tias Vajtswv lub tebchaws [“nceeg vaj,” NW] los ze lawm.” (Luka 21:31) Vajtswv lub Nceeg Vaj yog dabtsi? Nws yog Vajtswv lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej uas yuav muab lub ntiajteb no kho ua ib lub Vaj Kaj Siab. Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav hloov tag nrho tibneeg tej tseem fwv.​—Daniyee 2:44.