Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 1

Vajtswv Caw Koj Los Ua Nws Tus Phoojywg

Vajtswv Caw Koj Los Ua Nws Tus Phoojywg

Vajtswv xav kom koj ua nws tus phoojywg. Koj puas tau xav dua tias koj ua tau phoojywg nrog Tus uas muaj hwjchim loj tshaj plaws hauv lub qab ntuj khwb no? Aplahas, tus uas nyob yav puag thaum ub, tau lub npe hu ua Vajtswv tus phoojywg kwvluag. (Yakaunpau 2:23) Lwm cov uas tau hais tseg hauv phau Vajlugkub los kuj tau ua Vajtswv cov phoojywg, thiab lawv tau txais koob hmoov ntau kawg li. Niaj hnub no, tibneeg nyob txhua qhov chaw hauv lub ntiajteb no, tau los ua Vajtswv cov phoojywg. Koj los yeej ua tau Vajtswv tus phoojywg thiab.

Ua Vajtswv tus phoojywg zoo dua li nrog tibneeg ua phoojywg. Vajtswv yeej tsis ua rau nws tus phoojywg uas ncaj ncees tu siab li. (Ntawv Nkauj 18:25) Ua Vajtswv tus phoojywg zoo dua li kev muaj txiag nplua nuj. Thaum ib tug neeg nplua nuj tuag, lwm tus tau nws tej nyiaj txiag lawm. Tiamsis, cov uas muaj kev phoojywg nrog Vajtswv, lawv muaj ib hub nyiaj uas tsis muaj leejtwg yuav nyiag tau li.​—Mathai 6:19.

Muaj ib txhia yuav txwv tsis pub koj kawm txog Vajtswv. Tej zaum koj tsev neeg thiab koj cov phoojywg yuav txwv koj ntag. (Mathai 10:36, 37) Yog tias lwm tus thuam koj lossis hem koj, nug koj tus kheej tias, ‘Kuv xav ua haum leejtwg siab​—tibneeg lossis Vajtswv?’ Muab xav li no: Yog tias muaj leejtwg txwv tsis pub koj noj mov, koj puas yuav ua li nws hais? Yeej tsis ua li! Koj yuav tsum noj mov koj thiaj ciaj sia. Tiamsis Vajtswv ua tau kom koj nyob mus ib txhis! Yog li ntawd tsis txhob cia leejtwg txwv koj txojkev kawm kom tau los ua Vajtswv ib tug phoojywg.​—Yauhas 17:3.