Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 18

Ua Vajtswv Tus Phoojywg Mus Ib Txhis!

Ua Vajtswv Tus Phoojywg Mus Ib Txhis!

Koj yuav tsum ua tib zoo koj thiaj zeem tau ib tug phoojywg thiab ceev tau tus phoojywg ntawd. Thaum koj mob siab ua Vajtswv ib tug phoojywg thiab tsis tso nws tseg, ces nws yuav foom koob hmoov nplua mias rau koj. Yexus hais rau cov uas ntseeg nws tias: “Qhov tseeb yuav tso nej nyob ywj pheej.” (Yauhas 8:32) Qhov no txhais li cas xwb?

Koj yuav tau kev ywj pheej tamsim no. Koj yuav dim tau ntawm tej lus qhia cuav thiab qhia dag uas xyav los ntawm Xatas. Koj yuav dim tau vim koj muaj txojkev cia siab, tsis zoo li ntau plhom tus tibneeg uas tsis paub Yehauvas. (Loos 8:22) Vajtswv cov phoojywg kuj dim qhov uas “ntshai txojkev tuag.”​—Henplais 2:14, 15.

Koj yuav tau kev ywj pheej nyob rau hauv Vajtswv lub qab ntuj tshiab. Koj yuav tau kev ywj pheej zoo kawg nkaus rau yav tom ntej! Nyob hauv lub Vaj Kaj Siab peb yuav dim ntawm kev tsov kev rog, kev mob kev nkeeg, thiab ntawm tej neeg yuam cai. Peb yuav dim kev txom nyem thiab kev tshaib kev nqhis. Peb yuav dim txojkev txawj laus txawj tuag. Peb yuav dim ntawm txojkev txhawj ntshai, kev quab yuam, thiab kev tsis ncaj ncees. Phau Vajlugkub hais li  no txog Vajtswv: “Koj cev tes, koj pub rau txhua yam uas ciaj sia tau noj npaum li uas lawv xav noj.”​—Ntawv Nkauj 145:16.

Vajtswv cov phoojywg yuav nyob mus ib txhis. Txojsia ntev mus ib txhis yog ib qho khoom pub muaj nqes heev uas Vajtswv yuav muab rau cov neeg uas nrhiav nws ua phoojywg. (Loos 6:23) Ua zoo xav saib, txojsia ntev mus ib txhis yuav muaj nqes npaum li cas rau koj!

Koj yuav muaj sijhawm ua ntau yam. Tej zaum koj yuav xav xyaum ntaus nkauj. Lossis tej zaum koj xav kawm ua paj ntaub lossis xav ua ib tug kws ntoo. Tej zaum koj nyiam kawm txog tej tsiaj txhu lossis tej nroj tsuag. Lossis tej zaum koj xav mus ncig teb ncig chaw thiab xav ntsib lwm cov tibneeg. Thaum peb tau txojsia ntev mus ib txhis lawm peb yuav ua tau tej no!

Koj yuav muaj sijhawm zeem phoojywg coob heev. Thaum koj nyob mus ib txhis ces yuav muaj caij rau koj los paub coob leej uas tau los ua Vajtswv cov phoojywg. Koj yuav paub txog lawv thiab lawv tej yeeb yam zoo, thiab lawv yuav ua koj cov phoojywg. Koj yuav hlub lawv, thiab lawv yuav hlub koj. (1 Khaulee 13:8) Thaum koj muaj txojsia tsis kawg lawm ces koj yuav muaj sijhawm zeem phoojywg nrog tag nrho cov tibneeg hauv ntiajteb no! Txawm ob peb puas xyoo dhau lawm los, koj txojkev phoojywg nrog Yehauvas yuav zoo tshaj qhov qub. Qhov ntawd yog qhov uas zoo tshaj plaws. Thov kom koj ua Vajtswv tus phoojywg mus ib txhis li!