Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 15

Vajtswv Cov Phoojywg Ua Tej Yam Uas Zoo

Vajtswv Cov Phoojywg Ua Tej Yam Uas Zoo

Thaum koj muaj ib tug phoojywg uas koj nyiam thiab saib taus, koj xav coj zoo li nws. Phau Vajlugkub hais tias, Yehauvas “yog tus uas zoo kawg thiab ncaj ncees.” (Ntawv Nkauj 25:8) Yuav kom peb ua tau Vajtswv tus phoojywg, peb yuav tsum ua zoo thiab ua ncaj. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li yoog li Vajtswv vim nej yog cov menyuam uas nws hlub. Cia li ua lub neej sib hlub.” (Efexau 5:1, 2) Peb yuav yoog tau li Vajtswv yog tias peb xyaum ua li nram no:

Pab luag lwm tus. “Cia li ua zoo rau txhua tus.”​—Kalatia 6:10.

Sib zog ua haujlwm. “Tus uas txeev ua tub sab kuj tsis txhob ua dua li lawm, cia nws siv nws txhais tes ua tej haujlwm zoo mas zoo dua.”​—Efexau 4:28.

Coj huv ntawm cev nqaij tawv thiab lub siab. “Peb yuav tsum ua neeg zoo kawg nkaus thiab paub ntshai Vajtswv. Peb yuav tsum tso plhuav tej kev txhaum uas peb ua thiab peb xav huv tibsi tseg.”​—2 Khaulee [2 Kauleethaus] 7:1, TMZ.

 Saib taus thiab hlub koj tsev neeg. “Nej cov nyias yuav tsum hlub nyias tus pojniam ib yam li nej hlub nej lub cev, thiab cov pojniam los yuav tsum hwm nws tus txiv. Cov menyuam, nej cia li mloog niam txiv lus.”​—Efexau 5:33–6:1.

Hlub luag lwm tus. “Cia peb ib leeg hlub ib leeg, rau qhov txojkev hlub yog los ntawm Vajtswv los.”​—1 Yauhas 4:7.

Ua raws li tej kevcai hauv lub tebchaws uas koj nyob. “Txhua tus yuav tsum nyob hauv [cov tseem fwv] . . . qab kev tswjhwm, . . . Cia li them rau txhua tus uas koj yuav tsum them, tsis hais them se neeg them se liaj se teb rau tus uas yuav tsum them.”​—Loos 13:1, 7.