Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 17

Yuav Kom Koj Muaj Phoojywg, Koj Yuav Tsum Zeem Phoojywg

Yuav Kom Koj Muaj Phoojywg, Koj Yuav Tsum Zeem Phoojywg

Kev phoojywg pib los ntawm kev hlub. Thaum koj kawm ntxiv txog Yehauvas, koj haj yam yuav muaj kev hlub rau nws. Thaum koj txojkev hlub loj hlob zuj zus rau Vajtswv, koj yuav xav teev tiam nws ntxiv. Txojkev hlub no yuav rub koj los ua Yexus Khetos ib tug thwjtim. (Mathai 28:19) Thaum koj koom nrog Yehauvas Cov Timkhawv, uas zoo li ib tsev neeg muaj kev zoo siab, koj yuav tau ua Vajtswv tus phoojywg mus ib txhis. Koj yuav tsum ua li cas xwb?

Qhov uas koj hlub Vajtswv yog koj ua raws li nws tej kevcai. “Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.”​—1 Yauhas 5:3.

Ua raws li koj tau kawm. Yexus tau qhia ib zaj lus piv txwv txog qhov no. Ib tug txivneej uas muaj tswvyim ua nws lub tsev rau saum daim lag zeb. Tus txivneej uas tsis muaj tswvyim ua nws lub tsev rau saum cov xuab zeb. Thaum muaj cua daj cua dub, lub tsev saum daim lag zeb tsis pob, tiamsis lub tsev ua saum cov xuab zeb pob vau tag huv tibsi. Yexus hais tias cov uas hnov nws tej lus qhuab qhia thiab ua raws li tej lus ntawd, zoo li tus txivneej muaj tswvyim uas ua nws lub tsev rau saum daim lag zeb. Tiamsis cov uas hnov nws tej lus qhia thiab tsis ua raws li tej lus ntawd, ces zoo li tus txivneej tsis muaj tswvyim uas ua tsev rau saum cov xuab zeb. Koj xav kom koj zoo li tus txivneej twg?​—Mathai 7:24-27.

 Muab cob rau Yehauvas. Qhov no txhais tias koj thov Yehauvas thiab qhia rau nws tias koj xav ua raws li nws lub siab nyiam mus ib txhis. Thaum koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, qhia tau tias koj yog Yexus Khetos ib tug thwjtim lawm.​—Mathai 11:29.

Ua kevcai raus dej. “Cia li sawv tsees ua kevcai raus dej thiab tuav Yexus lub npe thov thiaj ntxuav tau koj lub txim pov tseg.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 22:16.

Ua Vajtswv tes haujlwm kawg siab kawg ntsws. “Tsis hais nej yuav ua dabtsi, cia li rau siab ua ib yam li ua rau tus Tswv tsis yog ua rau neeg.”​—Khaulauxi 3:23.