Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 14

Vajtswv Cov Phoojywg Txav Deb Ntawm Tej Yam Phem

Vajtswv Cov Phoojywg Txav Deb Ntawm Tej Yam Phem

Xatas ntxias tibneeg ua tej yam phem. Ib tug tibneeg uas xav ua Vajtswv tus phoojywg yuav tsum ntxub tej uas Yehauvas ntxub. (Ntawv Nkauj 97:10) Vajtswv cov phoojywg yuav tsum txav deb ntawm tej yam uas zoo li nram no:

Kev plees kev yi txhaum. “Tsis txhob deev luag poj luag txiv.” (Khiav Dim 20:14) Sib deev ua ntej sib yuav kuj yog ib qho kev txhaum.​—1 Khaulee 6:18.

Quav cawv. Cov neeg “quav cawv . . . tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws kiag li.”​—1 Khaulee 6:10.

Tua neeg, rho menyuam nruab thiab. “Tsis txhob tua neeg.”​—Khiav Dim 20:13.

Tub sab tub nyiag. “Tsis txhob ua tub sab.”​—Khiav Dim 20:15.

Hais lus dag. Yehauvas ntxub tus “nplaig dag.”​—Paj Lug 6:17.

 Ua nruj ua tsiv thiab tswj tsis tau txojkev npau taws. “[Yehauvas] lub siab ntxub cov uas nyiam ua limhiam.” (Ntawv Nkauj 11:5) “Nqaij tawv li haujlwm [kuj yog kev] . . . sib chim.”​—Kalatia 5:19, 20.

Kev twv txiaj. “Tsis txhob mus koom nrog cov uas . . . tseem . . . ntshaw luag tug.”​—1 Khaulee 5:11.

Ib haiv neeg ntxub ib haiv neeg. “Nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab thov Vajtswv pab cov uas tsim txom nej.”​—Mathai 5:43, 44.

Tej yam uas Vajtswv qhia pab kom peb tau zoo. Yeej tsis yoojyim rau peb txav deb ntawm tej yam phem. Yog koj tau Yehauvas thiab nws cov Timkhawv txojkev pab, koj yuav txav tau deb ntawm tej yam uas tsis haum Vajtswv siab.​—Yaxaya 48:17; Filipi 4:13; Henplais 10:24, 25.