Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 11

Tsis Txhob Txais Yuav Txojkev Ntseeg Cuav!

Tsis Txhob Txais Yuav Txojkev Ntseeg Cuav!

Xatas thiab nws cov dab tsis xav kom koj teev tiam Vajtswv. Yog tias lawv ua tau, lawv xav ua kom txhua tus tso Vajtswv tseg. Lawv ntxias tibneeg li cas? Ib txojkev ntxias yog los ntawm kev ntseeg cuav. (2 Khaulee 11:13-15) Ib txojkev ntseeg uas tsis qhia qhov tseeb raws li phau Vajlugkub yog kev ntseeg cuav. Kev ntseeg cuav zoo ib yam li tej nyiaj cuav​—kuj zoo li yog tseem nyiaj, tiamsis tsis muaj nqes li. Nws yuav ua teeb meem ntau rau koj xwb.

Kev ntseeg cuav yeej tsis haum Yehauvas siab ib zaug li, rau qhov Vajtswv yog tus uas nyiam qhov tseeb. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, muaj ib pab ntseeg uas xav muab nws tua. Lawv xav tias lawv txojkev pe hawm yog txoj tseeb. Lawv hais tias: “Peb muaj tib leej txiv xwb, yog Vajtswv.” Yexus puas xav li ntawd thiab? Nws yeej tsis xav li ntawd! Nws hais rau lawv tias: “Nej los ntawm nej txiv uas yog Ntxwg Nyoog.” (Yauhas 8:41, 44) Niaj hnub no coob leej xav tias lawv pe hawm Vajtswv tiag, tiamsis qhov tseeb twb yog lawv teev tiam Xatas thiab nws cov dab xwb!​—1 Khaulee 10:20.

 Ib yam li tsob ntoo phem yeej txi cov txiv phem, kev ntseeg cuav yeej txi cov neeg uas ua tej yam phem. Lub qab ntuj no puv nkaus teeb meem vim tej kev phem uas tibneeg ua. Muaj kev phem kev qias, kev sib cav sib ceg, kev sib ntaus sib tua, kev tub sab tub nyiag, kev quab yuam, thiab kev yuam deev. Coob leej uas ua tej yam phem no kuj muaj ib txojkev ntseeg thiab, tiamsis lawv txojkev ntseeg pab tsis tau lawv muaj lub siab xav coj zoo. Lawv yuav ua tsis tau Vajtswv cov phoojywg yog tias lawv pheej ua phem.​—Mathai 7:17, 18.

Kev ntseeg cuav qhia kom tibneeg thov tej dab mlom. Vajtswv hais tias kom tsis txhob thov tej dab mlom. Yeej tsim nyog rau Vajtswv hais li no. Koj puas nyiam yog tias muaj ib tug neeg tsis nrog koj hais lus li, tiamsis nws pheej hais lus rau koj daim duab xwb? Tus neeg ntawd puas yog koj tus phoojywg tiag? Nws yeej tsis yog. Yehauvas xav kom tibneeg thov nws, tsis yog thov ib tug mlom lossis ib daim duab uas tsis muaj sia.​—Khiav Dim 20:4, 5.

Kev ntseeg cuav qhia tias tibneeg sib tua rau lub caij ua tsov ua rog los tau. Yexus hais tias Vajtswv cov phoojywg ib leeg yuav hlub ib leeg. Peb tsis tua cov tibneeg uas peb hlub. (Yauhas 13:35) Yog ib qho txhaum rau peb tua tej tibneeg phem thiab. Thaum Yexus cov yeeb ncuab tuaj ntes nws, Yexus tsis kheev cov thwjtim tiv thaiv nws es tawm tsam cov yeeb ncuab ntawd.​—Mathai 26:51, 52.

Kev ntseeg cuav qhia tias cov neeg limhiam yuav raug tsim txom hauv ntuj tawg. Tiamsis, phau Vajlugkub qhia tias vim muaj kev txhaum thiaj muaj kev tuag. (Loos 6:23) Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub. Ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub puas yuav tsim txom tibneeg mus ib txhis? Nws yeej yuav tsis ua li ntawd! Hauv lub Vaj Kaj Siab, yuav muaj tib txojkev ntseeg lawm xwb, yog txojkev ntseeg uas Yehauvas pom zoo. (Qhia Tshwm 15:4) Txhua txojkev ntseeg uas pib los ntawm Xatas tej lus dag yuav ploj ntais mus.