Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Ua Tau Vajtswv Tus Phoojywg!

 ZAJ KAWM 12

Thaum Tuag Lawm Zoo Li Cas Xwb?

Thaum Tuag Lawm Zoo Li Cas Xwb?

Kev tuag txawv ntawm kev ciaj sia. Kev tuag zoo li thaum tibneeg pw tsaug zog lawm xwb. (Yauhas 11:11-14) Cov neeg tuag lawm tsis hnov lus, tsis pom kev, tsis txawj hais lus, thiab tsis txawj xav li lawm. (Laj Lim Tswvyim 9:5, 10) Kev ntseeg cuav qhia tias cov neeg tuag mus nrog lawv cov poj koob yawm txwv nyob sab yeeb ceeb lawm. Phau Vajlugkub tsis qhia li ntawd.

Cov uas tuag lawm pab tsis tau peb, thiab lawv ua tsis tau kom peb muaj mob. Tibneeg niaj hnub ua tej kab ke uas muab tsiaj los xyeem laig rau cov tuag. Lawv ntseeg tias tej no yuav ua rau cov tuag zoo siab. Vajtswv tsis txaus siab rau tej uas lawv ua ntawd rau qhov yog pib los ntawm Xatas tej lus dag. Tej no kuj tsis ua rau cov tuag zoo siab thiab, rau qhov lawv twb tsis muaj sia. Peb yuav tsum tsis txhob ntshai thiab pe hawm cov tuag. Peb yuav tsum pe hawm Vajtswv tib leeg xwb.​—Mathai 4:10.

Cov neeg tuag yuav rov qab ciaj sia dua. Yehauvas yuav tsa cov neeg tuag sawv rov qab los ua neej nyob rau lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no. Lub sijhawm ntawd tseem yuav muaj tshwm sim yav tom ntej no. (Yauhas 5:28, 29; Tubtxib Tes Haujlwm 24:15) Vajtswv tsa tau cov tuag sawv ib yam li koj tsa tau tus neeg uas pw tsaug zog sawv.​—Malakau 5:22, 23, 41, 42.

Xatas Ntxwg Nyoog yog tus xyav lub tswvyim dag hais tias peb tsis tuag tiag. Xatas thiab nws cov dab ua rau tibneeg xav tias cov neeg tuag tej plig tseem ciaj nyob, ua rau tibneeg muaj mob thiab muaj lwm yam teeb meem. Muaj tej lub sijhawm Xatas siv tej npau suav thiab tej yog toog los dag ntxias tibneeg. Yehauvas rau txim rau cov tibneeg uas xav txuas lus nrog cov tuag.​—Kevcai 18:10-12.