Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Ua Tau Vajtswv Tus Phoojywg!

 ZAJ KAWM 5

Vajtswv Cov Phoojywg Yuav Nyob Hauv Vaj Kaj Siab

Vajtswv Cov Phoojywg Yuav Nyob Hauv Vaj Kaj Siab

Lub Vaj Kaj Siab yuav tsis zoo li lub qab ntuj peb nyob tamsim no. Vajtswv yeej tsis xav kom muaj teeb meem thiab kev quaj ntsuag, kev mob thiab kev txom nyem puv nkaus lub ntiajteb. Yav tom ntej Vajtswv yuav muab lub ntiajteb ua ib lub vaj kaj siab. Lub Vaj Kaj Siab yuav zoo li cas? Cia peb saib seb phau Vajlugkub hais li cas:

Cov neeg zoo. Lub Vaj Kaj Siab yuav yog lub teb lub chaw rau Vajtswv cov phoojywg. Lawv ib leeg yuav ua tej yam zoo rau ib leeg. Lawv yuav ua neej raws li Vajtswv tej kev ncaj ncees.​—Paj Lug 2:21.

Zaub mov nplua mias. Hauv lub Vaj Kaj Siab, yuav tsis muaj kev tshaib nqhis. Phau Vajlugkub hais tias: Yuav “muaj qoob loo [lossis, zaub mov] nplua mias hauv lub tebchaws [“ntiajteb,” NW].”​—Ntawv Nkauj 72:16.

Vaj tse zoo thiab haujlwm txaus siab. Nyob rau lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no, txhua yim yuav muaj vaj muaj tsev ua lawv tug. Txhua tus yuav ua tej haujlwm uas ua rau lawv zoo siab tiag tiag.​—Yaxaya 65:21-23.

 Kev thaj yeeb thoob qab ntuj. Neeg yuav tsis sib ntaus sib tua thiab tuag hauv tshav rog li lawm. Vajtswv Txojlus hais tias: “[Vajtswv] ua rau kev ua rog tiaj tus mus.”​—Ntawv Nkauj 46:8, 9.

Kev noj qab nyob zoo. Phau Vajlugkub cog lus tias: “Tsis muaj ib tug uas nyob hauv . . . [lub Vaj Kaj Siab] yuav hais tias, ‘Kuv mob lawm.’” (Yaxaya 33:24) Kuj yuav tsis muaj ib tug twg ceg tawv, dig muag, lag ntseg, los yog hais tsis tau lus li.​—Yaxaya 35:5, 6.

Qhov kawg rau kev mob, kev quaj ntsuag, thiab kev tuag. Vajtswv Txojlus hais tias: “Txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”​—Qhia Tshwm 21:4.

Cov neeg phem yuav ploj tag. Yehauvas cog lus tias: “Cov neeg limhiam yuav raug muab txiav tu hauv lub tebchaws [“ntiajteb,” NW], thiab cov neeg ntxeev ntxias yuav raug muab dob kiag cag.”​—Paj Lug 2:22.

Tibneeg ib leeg yuav hlub thiab saib taus ib leeg. Yuav tsis muaj kev sib ntxub, kev quab yuam, kev siab hlob, thiab kev tsis ncaj ncees li lawm. Tibneeg yuav sib koom siab thiab yuav ua neej raws li Vajtswv tej kev ncaj ncees.​—Yaxaya 26:9.