Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 7

Ib Qho Ceeb Toom Yav Tas Los

Ib Qho Ceeb Toom Yav Tas Los

Yehauvas yuav tsis cia cov neeg phem rhuav tshem lub Vaj Kaj Siab. Nws cov phoojywg thiaj yuav tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab xwb. Yuav ua li cas rau cov neeg phem? Yuav kom paub mas, cia peb ua tib zoo xav txog Nau-a lub neej saib. Nau-a ua neej nyob ntau txhiab xyoo dhau los lawm. Nws yog ib tug neeg zoo thiab yeej ib txwm sib zog ua kom haum Yehauvas siab. Tiamsis dua li lwm cov tibneeg hauv ntiajteb mas ua phem xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj qhia rau Nau-a tias, Nws yuav tso dej los nyab lub ntiajteb es rhuav tshem cov tibneeg limhiam ntawd. Nws qhia Nau-a ua ib lub nkoj, kom nws thiab nws tsev neeg thiaj li dim thaum Dej Nyab ntiajteb.​—Chiv Keeb 6:9-18.

Nau-a thiab nws tsev neeg ua lub nkoj. Nau-a twb ceeb toom rau sawvdaws tias dej yuav los nyab ntiajteb, tiamsis lawv tsis kam mloog nws hais. Lawv pheej ua phem tas zog. Tom qab ua lub nkoj tiav lawm, Nau-a tau coj cov tsiaj txhu mus rau hauv lub nkoj. Nau-a thiab nws tsev neeg kuj mus rau hauv lub nkoj thiab. Ces Yehauvas mam li tso cua daj cua dub nplawm ntws los, nag los tau 40 hnub 40 hmo. Dej nyab tag nrho lub ntiajteb.​—Chiv Keeb 7:7-12.

 Cov neeg limhiam tuag tas, tiamsis Nau-a thiab nws tsev neeg tau dim. Yehauvas tau coj lawv dim Dej Nyab los nyob rau hauv lub ntiajteb huvsi uas tsis muaj neeg limhiam lawm. (Chiv Keeb 7:22, 23) Phau Vajlugkub hais tias lub sijhawm tabtom los lawm, thaum Yehauvas yuav rov qab rhuav tshem cov uas tsis kam ua qhov ncaj. Cov neeg zoo yuav tsis raug rhuav tshem. Lawv yuav nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab.​—2 Petus 2:5, 6, 9.

Niaj hnub no coob leej ua ntau yam kev phem. Lub qab ntuj no muaj teeb meem puv nkaus. Yehauvas xa nws cov Timkhawv mus tas mus thiab, mus ceeb toom tibneeg, tiamsis feem coob tsis kam mloog Yehauvas tej lus. Lawv tsis kam hloov lawv lub neej. Lawv tsis kam txais yuav tej uas Vajtswv hais tias, yog thiab tsis yog. Yuav ua li cas rau cov neeg no? Puas muaj ib hnub lawv yuav hloov? Coob leej yuav tsis kam hloov li. Lub sijhawm tabtom los lawm, thaum cov tibneeg limhiam yuav raug rhuav tshem thiab lawv yuav tsis tau txojsia ib zaug ntxiv li lawm.​—Ntawv Nkauj 92:7.

Lub ntiajteb yuav tsis raug rhuav tshem; yuav muab hloov ua ib lub vaj kaj siab. Cov neeg uas los ua Vajtswv cov phoojywg yuav nyob lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb mus ib txhis.​—Ntawv Nkauj 37:29.