Koj Ua Tau Vajtswv Tus Phoojywg!

Phau no yuav qhia seb peb yuav tsum ua dabtsi peb thiaj ua tau Vajtswv tus phoojywg.

ZAJ KAWM 1

Vajtswv Caw Koj Los Ua Nws Tus Phoojywg

Muaj neeg coob heev tau los ua Vajtswv tus phoojywg. Koj yeej ua tau Vajtswv tus phoojywg thiab.

ZAJ KAWM 2

Vajtswv Yog Tus Phoojywg Zoo Tshaj Rau Koj

Vajtswv yuav qhia kom koj muaj kev zoo siab thiab nyob nyab xeeb.

ZAJ KAWM 3

Koj Yuav Tau Kawm Txog Vajtswv

Koj yuav paub seb Vajtswv nyiam thiab tsis nyiam tej yam twg.

ZAJ KAWM 4

Koj Kawm Tau Txog Vajtswv Li No

Vajtswv qhia peb txog tej yam uas nws tau ua yav tas los, tej yam uas nws ua tamsim no, thiab tej yam uas nws yuav ua yav tom hauv ntej.

ZAJ KAWM 5

Vajtswv Cov Phoojywg Yuav Nyob Hauv Vaj Kaj Siab

Lub Vaj Kaj Siab yuav tsis zoo li lub qab ntuj peb nyob tamsim no. Lub Vaj Kaj Siab yuav zoo li cas?

ZAJ KAWM 6

Vaj Kaj Siab Los Ze Lawm!

Peb ho paub li cas?

ZAJ KAWM 7

Ib Qho Ceeb Toom Yav Tas Los

Nau-a lub neej pab tau peb li cas?

ZAJ KAWM 8

Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Yog Leejtwg?

Kawm koj thiaj tsis raug cov yeeb ncuab dag ntxias.

ZAJ KAWM 9

Vajtswv Cov Phoojywg Yog Leejtwg?

Thiab lawv xav kom tibneeg paub txog Yehauvas li cas?

ZAJ KAWM 10

Koj Nrhiav Tau Txojkev Ntseeg Tseeb Li No

Muaj ntau yam uas yuav pab koj nrhiav txojkev ntseeg tseeb.

ZAJ KAWM 11

Tsis Txhob Txais Yuav Txojkev Ntseeg Cuav!

Yuav ua li cas koj thiaj paub tias yog kev ntseeg cuav? Vim li cas kev ntseeg cuav phem?

ZAJ KAWM 12

Thaum Tuag Lawm Zoo Li Cas Xwb?

Phau Vajlugkub qhia li cas?

ZAJ KAWM 13

Ua Khawv Koob Yees Siv Thiab Ua Neeb Ua Yaig Tsis Zoo

Ua cas Vajtswv ho rau txim rau cov neeg uas ua tej ntawd?

ZAJ KAWM 14

Vajtswv Cov Phoojywg Txav Deb Ntawm Tej Yam Phem

Vajtswv ntxub tej yam twg xwb?

ZAJ KAWM 15

Vajtswv Cov Phoojywg Ua Tej Yam Uas Zoo

Yuav kom peb ua tau Vajtswv tus phoojywg, peb yuav tsum ua tes haujlwm zoo twg?

ZAJ KAWM 16

Qhia Tias Koj Muaj Kev Hlub Rau Vajtswv

Yuav kom ceev tau ib tug phoojywg, koj yuav tau nrog nws tham pem. Koj kuj hais tej yam zoo txog koj tus phoojywg rau lwm tus. Thaum koj ua phoojywg nrog Vajtswv los, kuj zoo li ntawd thiab.

ZAJ KAWM 17

Yuav Kom Koj Muaj Phoojywg, Koj Yuav Tsum Zeem Phoojywg

Thaum koj kawm ntxiv txog Vajtswv, koj haj yam yuav muaj kev hlub rau nws.

ZAJ KAWM 18

Ua Vajtswv Tus Phoojywg Mus Ib Txhis!

Vajtswv cov phoojywg yuav tau nyob mus ib txhis.