Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 13

Yuav Ua Li Cas Rau Tej Kev Ntseeg?

Yuav Ua Li Cas Rau Tej Kev Ntseeg?

1. Puas yog txhua txojkev ntseeg puavleej zoo?

Hauv txhua txojkev ntseeg, muaj ib txhia xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab. Txoj xov zoo hauv phau Vajlugkub qhia tias, Vajtswv yeej nco ntsoov thiab hlub tshua cov ntawd. Tu siab heev uas muaj ntau txojkev ntseeg txhawb tej kev limhiam hauv qab ntuj no. (2 Khaulee 4:3, 4; 11:13-15) Tibneeg tshawb pom tias, muaj ntau txojkev ntseeg ua cov nyom tej nom tswv, npaj siab tua tej haiv neeg kom tu noob nrho, koom kev tsov kev rog, thiab tseem ua phem ua qias los yuam tej menyuam yaus thiab. Tej kev phem no yeej ua rau cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag, tsis zoo siab kiag li!​—Nyeem Mathai 24:3-5, 11, 12.

Kev ntseeg tseeb yeej qhuas txog Vajtswv. Tiamsis kev ntseeg cuav ua tsis tau haum Vajtswv siab. Tej kev ntseeg cuav qhia cov nyom phau Vajlugkub. Lawv qhia tej lus dag txog Vajtswv thiab txog cov tuag. Vajtswv Yehauvas xav kom txhua tus los paub qhov tseeb txog nws.​—Nyeem Laj Lim Tswvyim 9:5, 10; 1 Timaute 2:3-5.

2. Yuav Ua Li Cas Rau Tej Kev Ntseeg?

Vajtswv yeej tsis txaus siab rau kev ntseeg cuav tej lus dag ntxias. Lawv lub qhov ncauj lam lees tias lawv hlub Vajtswv tiamsis lawv lub siab ntshaw plias Xatas lub qab ntuj xwb. (Yakaunpau 4:4) Vajtswv Txojlus muab txhua txojkev ntseeg cuav piv rau lub “tuam ceeb Npanpiloo.” Thaum dej nyab ntiajteb tas, tibneeg tau tsa lub nroog loj ntawd. Txhua yam kev lig kevcai xub pib ntawm lub nroog ntawd tuaj. Tshuav tsis ntev xwb, Vajtswv yuav muab txhua txojkev ntseeg uas dag ntxias thiab quab yuam noob neej, rhuav tshem mus.​—Nyeem Qhia Tshwm 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Muaj xov zoo dabtsi ntxiv? Yehauvas yeej pom cov neeg siab ncaj uas tseem nyob hauv kev ntseeg cuav es tsis tau paub nws. Yehauvas thiaj txib nws cov tibneeg mus qhia lawv, kom tau los paub qhov tseeb thiab.​—Nyeem Mikha 4:2, 5.

 3. Cov uas xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag yuav tau ua dabtsi?

Kev ntseeg tseeb pab tibneeg sib koom siab

Yehauvas yeej hlub tshua cov tibneeg uas xav paub qhov tseeb thiab xav coj zoo. Nws txhob kom lawv tso kev ntseeg cuav tseg. Cov uas hlub Vajtswv tiag yeej zoo siab hlo hloov lawv lub neej, los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.​—Nyeem Qhia Tshwm 18:4.

Nyob rau thawj ib puas xyoo, cov uas xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag, yeej zoo siab hlo txais yuav txoj xov zoo uas cov tubtxib qhia. Txoj xov zoo ntawd pab kom lawv xyaum Yehauvas txoj kevcai tshiab, kom lawv muaj kev zoo siab, muaj chaw vam khom thiab coj lub neej muaj hauv paus hauv ntsis. Lawv ntseeg txoj xov zoo ntawd, lawv thiaj muab Yehauvas tso ua ntej hauv lawv lub neej. Lawv tseg tau tus qauv zoo kawg li rau peb xyaum!​—Nyeem 1 Thexalaunika 1:8, 9; 2:13.

Yehauvas zoo siab tos txais cov uas tso kev ntseeg cuav tseg. Yog tias koj los cuag Yehauvas, nws yuav zoo siab txais koj los ua nws ib tug phoojywg. Koj yuav muaj ib pab kwvtij tshiab uas teev tiam Yehauvas. Thiab yav tom hauv ntej, koj yuav tau txais txojsia ntev dhawv mus ib txhis.​—Nyeem Malakau 10:29, 30; 2 Khaulee 6:17, 18.

4. Vajtswv yuav kho kom txhua lub tebchaws muaj kev xyiv fab li cas?

Tshuav tsis ntev xwb, kev ntseeg cuav yuav raug puam tsuaj. Nov yog ib txoj xov zoo kawg li. Tom qab Vajtswv rhuav tshem kev ntseeg cuav, yuav tsis muaj leejtwg quab yuam tibneeg lawm. Yuav tsis muaj leejtwg dag ntxias kom tibneeg tawg ua pab ua pawg li lawm. Thaum txog lub sijhawm ntawd, txhua tus uas muaj sia nyob yuav koom ua ib lub siab, los pe hawm tus tseem Vajtswv tib leeg xwb.​—Nyeem Qhia Tshwm 18:20, 21; 21:3, 4.