Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 4

Yexus Khetos Yog Leejtwg?

Yexus Khetos Yog Leejtwg?

1. Yexus lub neej pib li cas los?

Yexus coj li cas tibneeg thiaj tsis ntshai nws?MATHAI 11:29; MALAKAU 10:13-16.

Yexus txawv ntawm peb tibneeg rau qhov nws yog ib tug plig nyob saum ntuj ceeb tsheej ua ntej nws los yug ua tibneeg hauv ntiajteb. (Yauhas 8:23) Yexus yog thawj yam uas Vajtswv tau tsim, thiab Vajtswv yog tus uas tsim kiag Yexus. Tom qab ntawd, Vajtswv mam li txib kom Yexus tsim ib puas tsav yam. Twb yog vim li ntawd, Vajtswv Txojlus thiaj muab Yexus hu ua Vajtswv “tib leeg” Tub. (Yauhas 1:14) Tsis tas li ntawd xwb, Yexus yog tus uas cev Vajtswv lus, nws thiaj tau lub npe meej mom hu ua “Txojlus.”Nyeem Paj Lug 8:22, 23, 30; Khaulauxi 1:15; Yauhas 1:3.

2. Vim li cas Yexus los hauv ntiajteb no?

Vajtswv yog tus uas txib Yexus los rau hauv ntiajteb. Vajtswv muab Yexus txojsia hloov los rau hauv tus ntxhais nkauj xwb, hu ua Maivliag lub tsev menyuam. Yog li ntawd, Yexus txiv tsis yog neeg ntiajteb. (Luka 1:30-35) Yexus lub hom phiaj los hauv ntiajteb yog li no: (1) Los qhia qhov tseeb txog Vajtswv, (2) los ua qauv seb yuav npuab siab rau Vajtswv li cas thaum raug kev nyuaj siab, thiab (3) los muab nws txojsia “txhiv” noob neej.Nyeem Mathai 20:28.

3. Vim li cas yuav tsum muaj ib tug los txhiv peb?

Tus nqe txhiv yog peev nyiaj them los tso ib tug neeg dim ntawm lub txim tuag. (Khiav Dim 21:29, 30) Vajtswv lub ntsiab rau noob neej, tsis yog kom peb txawj laus txawj tuag. Peb paub li ntawd rau qhov Vajtswv qhia thawj tug txivneej Adas tias, yog nws ua txhaum ces nws yuav raug txim tuag. Yog li ntawd, yog tias Adas tsis ua txhaum ces nws yeej tsis tuag li. (Chiv Keeb 2:16, 17; 5:5) Phau Vajlugkub qhia tias kev tuag kis rau noob neej yog tim Adas. Nws xub ua txhaum nws tej xeeb leej xeeb ntxwv txhua tus thiaj  ua txhaum. Peb thiaj cheem tsum tus nqe txhiv los tso peb dim ntawm lub txim tuag.Nyeem Loos 5:12; 6:23.

Leejtwg thiaj yuav txhiv tau tibneeg dim kev ploj kev tuag? Thaum tibneeg tuag, twb yog lawv them lawv lub txim ntag. Yog li ntawd, yeej tsis muaj ib tug neeg txhaum yuav txhiv tau lwm tus txojsia kiag li.Nyeem Ntawv Nkauj 49:7-9.

4. Vim li cas Yexus thiaj tuag?

Yexus tsis yog ib tug neeg muaj txim li peb. Yog li ntawd yeej tsis tsim nyog nws raug kev ploj kev tuag. Tiamsis Yexus tuag los txhiv tibneeg txhaum. Vajtswv hlub noob neej kawg li, nws thiaj txib nws tus Tub los tuag rau peb. Yexus kuj hlub peb kawg li thiab, nws thiaj ua raws li nws Leej Txiv lub siab nyiam es muab nws txojsia los txhiv peb.Nyeem Yauhas 3:16; Loos 5:18, 19.

5. Nimno Yexus ua dabtsi lawm?

Thaum Yexus los hauv ntiajteb, nws kho cov neeg muaj mob, tsa cov tuag sawv rov los, thiab pab cov uas muaj kev nyuaj siab txom nyem. Tej ntawd ua pov thawj txog tej uas Yexus yuav ua los pab cov ncaj ncees rau yav tom hauv ntej. (Mathai 15:30, 31; Yauhas 5:28) Tom qab Yexus tuag lawm, Vajtswv tsa nws sawv rov qab los muaj lub cev plig. (Efexau 1:20) Yexus zaum ntawm Vajtswv sab xis mus txog thaum Vajtswv tsa nws ua Vajntxwv kav lub ntiajteb. (Henplais 10:12, 13) Niaj hnub no Yexus twb ua Vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej lawm. Nws cov thwjtim thiaj tshaj tawm txoj xov zoo ntawd thoob plaws lub ntiajteb.Nyeem Daniyee 7:13, 14; Mathai 24:14.

Tshuav tsis ntev xwb, Yexus yuav siv nws lub hwjchim kav los rhuav tshem tej kev txom nyem hauv ntiajteb no thiab rhuav cov neeg limhiam uas tsim kev kub ntxhov. Txhua tus uas muaj kev ntseeg rau Yexus thiab mloog nws tej lus, yuav tau nyob hauv lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no mus ib txhis.Nyeem Ntawv Nkauj 37:9-11.