Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 3

Txoj Xov Zoo Puas Yog Los Ntawm Vajtswv Tiag?

Txoj Xov Zoo Puas Yog Los Ntawm Vajtswv Tiag?

1. Lub tswvyim hauv phau Vajlugkub, yog leejtwg lub?

Phau Vajlugkub muaj ib txoj xov zoo kawg li, uas qhia tias tibneeg yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no. (Ntawv Nkauj 37:29) Phau Vajlugkub muaj 66 phau ntawv me me nyob rau hauv. Vajtswv tau txib li 40 tus txivneej los sau phau Vajlugkub. Mauxe yog tus sau thawj 5 phau ntawv Vajlugkub, kwvlam li 3,500 xyoo dhau los lawm. Thiab tus tubtxib Yauhas tau sau phau ntawv kawg nkaus hauv phau Vajlugkub, kwvlam li 1,900 xyoo dhau los lawm. Puas yog cov neeg sau phau Vajlugkub, sau raws li lawv lub tswvyim xwb? Tsis yog. Vajtswv siv nws lub hwj huam tshoov kom lawv sau. (2 Xamuyee 23:2, NW) Yog li ntawd, lub tswvyim hauv phau Vajlugkub yog Vajtswv lub.​—Nyeem 2 Timaute 3:16; 2 Petus 1:20, 21.

Saib zaj yeeb yaj kiab Lub Tswvyim Hauv Phau Vajlugkub, Yog Leejtwg Lub?

2. Vim li cas peb ho paub tias Phau Vajlugkub yog Vajtswv tshoov neeg sau?

Peb paub tseeb tias phau Vajlugkub yog Vajtswv tshoov neeg sau, vim txhua lo lus faj lem uas nyob hauv muaj tiav raws nkaus li tau hais tseg. Tibneeg tsis muaj peevxwm qhia tau li ntawd. (Yausua 23:14) Tsuas yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiaj paub txog yav tom hauv ntej xwb.​—Nyeem Yaxaya 42:9; 46:10.

Tsis muaj ib phau ntawv yuav zoo li phau Vajlugkub. Vim li cas? Tibneeg tau muab phau Vajlugkub txhais ua ntau pua yam lus, thiab lawv tau luam tawm qas txhiab qas vam phau coj los tseb. Txawm tias phau Vajlugkub yog ib phau ntawv qub heev los, tej uas phau Vajlugkub hais ntsig txog lub ntiajteb no, tej neeg tshawb txujci kuj pom tias muaj tseeb tiag. Thiab muaj 40 tus txivneej sau phau Vajlugkub tiamsis lawv sau sib dhos zoo heev. * Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub qhia meej txog Vajtswv txojkev hlub rau peb. Niaj hnub no, phau Vajlugkub  tseem pab tau coob leej xyaum coj lub neej zoo. Vim muaj tej pov thawj zoo li hais tas no, muaj tsheej plhom leej thiaj lees tias phau Vajlugkub yog Vajtswv Txojlus.​—Nyeem 1 Thexalaunika 2:13.

Saib zaj yeeb yaj kiab Vim Li Cas Peb Ho Paub Tias Phau Vajlugkub Yog Vajtswv Tshoov Neeg Sau?

3. Phau Vajlugkub qhia txog dabtsi?

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv muaj ib lub ntsiab zoo kawg nkaus rau noob neej. Vajtswv tsim kom noob neej muaj txojsia nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no, tiamsis tibneeg muab lub Vaj Kaj Siab ua poob lawm. Phau Vajlugkub qhia tias tom ntej no Vajtswv yuav rov muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab.​—Nyeem Qhia Tshwm 21:4, 5.

Vajtswv Txojlus muaj tej kevcai thiab tej hauv paus ntsiab lus uas yuav pab tau peb. Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub pab peb pom tias Vajtswv coj li cas nrog tibneeg. Thaum peb kawm txog tej keeb kwm ntawd, peb yuav pom tias Vajtswv muaj tus cwj pwm zoo li cas. Yog li ntawd, phau Vajlugkub yuav pab koj los paub Vajtswv thiab ua nws tus phoojywg.​—Nyeem Ntawv Nkauj 19:7, 11; Yakaunpau 2:23; 4:8.

4. Koj yuav ua li cas koj thiaj nkag siab phau Vajlugkub?

Thaum Yexus qhia tibneeg, nws piav ib nqes zuj zus, kom lawv “to taub Vajtswv Txojlus.” Phau ntawv no yuav qhia raws li tus qauv uas Yexus tso tseg, peb thiaj nkag siab Vajtswv Txojlus.​—Nyeem Luka 24:27, 45.

Txoj xov zoo hauv Vajtswv Txojlus yeej zoo tshaj plaws li. Txawm li ntawd los, coob leej tsis nyiam thiab tsis xav kawm phau Vajlugkub li. Tsis txhob poob siab; qhov uas koj paub Vajtswv yuav pab kom koj tau txojsia nyob mus ib txhis.​—Nyeem Yauhas 17:3.

 

^ nqe 3 Mus nyeem phau ntawv hu ua Phau Vajlugkub Txoj Xov Yog Dabtsi?