1. Vim li cas Vajtswv tsim lub ntiajteb?

Yehauvas tsim lub ntiajteb rau tibneeg nyob. Nws tsis tau tsim thawj nkawm niam txiv, Adas thiab Eva nyob saum ntuj, kom muaj tub muaj ki saum ntuj ceeb tsheej. Tiamsis ntuj ceeb tsheej yog rau cov tubtxib saum ntuj nyob. (Yauj 38:4, 7) Vajtswv tsim lub vaj Edee zoo nkauj heev rau Adas nyob. (Chiv Keeb 2:15-17) Yog li ntawd, Yehauvas xav kom Adas thiab nws tej tub ki muaj txojsia nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no.​—Nyeem Ntawv Nkauj 37:29; 115:16.

Thaum chiv keeb lub vaj Edee thiaj li yog ib lub vaj kaj siab xwb. Vajtswv xav kom Adas thiab Eva cov xeeb ntxwv huam vam thoob ntiajteb, thiab nws xav kom lawv muab lub ntiajteb no tu ua ib lub vaj kaj siab. (Chiv Keeb 1:28) Yog li, lub ntiajteb no yeej yuav tsis raug rhuav tshem ib zaug li. Thiab noob neej yuav nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis.​—Nyeem Ntawv Nkauj 104:5.

2. Vim li cas lub ntiajteb ho tsis yog ib lub vaj kaj siab lawm?

Vim Adas thiab Eva nkawd tsis mloog Vajtswv lus, Vajtswv thiaj tsis pub nkawd nyob hauv lub Vaj Kaj Siab lawm. Txij thaum ntawd los, tsis muaj leejtwg yuav kho tau lub ntiajteb no kom zoo li lub Vaj Kaj Siab ntawd. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Lub ntiajteb muab cob rau hauv cov neeg limhiam txhais tes.”​—Yauj 9:24.​—Nyeem Chiv Keeb 3:23, 24.

Puas yog Yehauvas ua tsis tau li nws tej lus cog tseg rau noob neej? Tsis yog! Nws yog tus muaj hwjchim loj dua ntais. Tej uas nws npaj tseg, yeej yuav muaj tiav. (Yaxaya 45:18) Vajtswv yeej yuav kho kom tibneeg rov muaj lub neej li nws tau npaj tseg thaum chiv keeb.​—Nyeem Ntawv Nkauj 37:11, 34.

3. Vajtswv yuav kho lub ntiajteb no li cas?

Lub caij uas Yexus kav, nws yuav ntaus ib ntsuj rog hu ua Amakedoo. Thaum ntawd Yexus thiab cov tubtxib saum ntuj  yuav muab cov neeg uas tawm tsam Vajtswv rhuav tshem tibsi. Thiab Yexus yuav muab Xatas kaw 1,000 xyoo. Vajtswv cov tibneeg yuav dim Amakedoo vim Yexus yuav ua tus coj thiab tsom kwm lawv. Tom qab ntawd, yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab. Cov ncaj ncees yuav tau txais txojsia ib txhis tsis kawg hauv ntiajteb no.​—Nyeem Qhia Tshwm 20:1-3; 21:3, 4.

4. Thaum twg Vajtswv mam li rhuav kev txom nyem?

Yexus qhia tias yuav muaj ib “yam txujci” ua pov thawj tias hnub kawg twb los ze lawm. Niaj hnub no, muaj kev kub ntxhov ntau yam. Tej no qhia tias peb twb nyob rau “lub caij lub nyoog” uas yuav kawg lawm, tej kab ke hauv lub sim ceeb no yuav dua mus.​—Nyeem Mathai 24:3, 7-14, 21, 22.

Thaum Yexus ua Vajntxwv kav 1,000 xyoo saum ntuj ceeb tsheej tuaj rau ntiajteb no, nws yuav muab tej kev txom nyem rhuav tshem huvsi. (Yaxaya 9:6, 7; 11:9) Yexus kuj yuav ua tus Pov Thawj Hlob uas tshem tawm tibneeg lub txim txhaum. Vim muaj Yexus tus nqe txhiv, Vajtswv yuav rhuav tshem kev mob kev nkeeg, thiab kev ploj kev tuag.​—Nyeem Yaxaya 25:8; 33:24.

5. Leejtwg yuav nyob hauv lub Vaj Kaj Siab?

Tom tej Tsev Nceeg Vaj, koj yuav kawm txog Vajtswv, thiab ntsib cov uas hlub Vajtswv

Cov uas mloog Vajtswv lus yuav tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab. (1 Yauhas 2:17) Yexus tau txib kom nws cov thwjtim mus nrhiav thiab qhia cov neeg siab mos muag, kom lawv paub ua lub neej haum Vajtswv siab. Niaj hnub no, Yehauvas tabtom cob qhia coob leej ntau tus los nyob hauv lub Vaj Kaj Siab. (Xefaniya 2:3) Tom Yehauvas Cov Timkhawv tej Tsev Nceeg Vaj, lawv siv phau Vajlugkub los pab kom cov txiv paub hlub pojniam menyuam, thiab cov niam tsev paub hwm tus txiv. Cov niam txiv thiab lawv cov menyuam koom ib lub siab pe hawm Vajtswv, thiab xyaum raws li txoj xov zoo.​—Nyeem Mikha 4:1-4.