Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 2

Vajtswv Yog Leejtwg?

Vajtswv Yog Leejtwg?

1. Vim li cas peb yuav tsum pe hawm Vajtswv?

Tus tseem Vajtswv yog tus uas tsim ib puas tsav yam. Ib txwm thaum ub Vajtswv yeej nyob los lawm. Tsis muaj leejtwg tsim nws; thiab nws yuav nyob mus ib txhis tsis muaj hnub kawg. (Ntawv Nkauj 90:2) Txoj xov zoo hauv phau Vajlugkub los ntawm Vajtswv. (1 Timaute 1:11) Tsim nyog peb pe hawm Vajtswv, vim nws yog tus pub txojsia rau peb.​—Nyeem Qhia Tshwm 4:11.

2. Vajtswv zoo li cas?

Tsis tau muaj neeg pom Vajtswv ib zaug li, rau qhov nws yog ib tug Plig. Tej plig muaj hwjchim loj dua tibneeg ntiajteb uas muaj roj ntsha. (Yauhas 1:18; Ntawv Nkauj 11:4) Txawm peb tsis pom Vajtswv los, yog peb saib ib puas tsav yam nws tau tsim, tsis hais tej toj roob hauv pes, txiv hmab txiv ntoo, thiab paj hmab paj ntoos, nyias muaj nyias yam, peb pom nws lub tswvyim thiab nws txojkev hlub. Lub qab ntuj khwb no loj thiab dav kawg nkaus li, tej no kuj qhuas txog nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus.​—Nyeem Loos 1:20.

Yog tias peb nyeem phau Vajlugkub, peb yuav hajyam paub Vajtswv ntxiv. Peb yuav paub tias Vajtswv coj li cas, nws nyiam thiab ntxub yam twg, thiab nws saib xyuas tibneeg li cas.​—Nyeem Ntawv Nkauj 103:7-10.

3. Vajtswv puas muaj npe?

Yexus hais tias: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj, thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv.” (Mathai 6:9) Vajtswv muaj ntau lub npe meej mom, tiamsis nws tsuas muaj tib lub npe xwb. Ib haiv neeg yuav hu nws lub npe sis mentsis ntawm ib haiv. Hmoob hu Vajtswv lub npe ua “Yehauvas.” Muaj ib txhia kuj hu nws ua “Yave.”​—Nyeem Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia.

Hauv ntau phau Vajlugkub, tibneeg muab cov npe meej mom Tus Tswv lossis Vajtswv los hloov lub npe Yehauvas. Muaj tej phau siv lub npe Yawmsaub los hloov thiab. Tiamsis thaum xub sau  phau Vajlugkub, Vajtswv lub npe tshwm txog 7,000 zaus. Thaum Yexus tshaj tawm txoj xov zoo, nws yeej siv Vajtswv lub npe thiab qhia rau tibneeg paub.​—Nyeem Yauhas 17:26.

Saib zaj yeeb yaj kiab Vajtswv Puas Muaj Npe?

4. Vajtswv puas hlub tshua txog peb?

Ib yam li leej txiv no, Vajtswv xav kom peb tau zoo mus li

Peb pom tias coob leej ntau tus raug kev txom nyem. Puas yog Vajtswv tsis mob siab tibneeg? Ib txhia ntseeg tias Vajtswv txhob txwm tsim kev kub ntxhov los sim neeg siab, kom neeg ua txhaum. Tiamsis tsis muaj tseeb li lawv hais ntawd.​—Nyeem Yakaunpau 1:13.

Vajtswv saib noob neej rau nqe heev, nws thiaj cia peb xaiv seb peb puas yuav taug txojkev zoo. Koj puas zoo siab tias Vajtswv cia peb xaiv li ntawd? (Yausua 24:15) Tiamsis coob leej ntau tus xaiv txojkev phem. Lawv nyiam ua nruj ua tsiv, thiaj muaj kev txom nyem qhov txhua qhov chaw. Thaum Yehauvas pom tej kev limhiam no, nws tu siab heev.​—Nyeem Chiv Keeb 6:5, 6.

Vajtswv Yehauvas yeej hlub tshua tibneeg kawg li. Nws xav kom peb txaus siab rau peb lub neej. Tsis ntev tom ntej no, nws yuav muab cov neeg limhiam thiab tej kev txom nyem rhuav tshem mus. Tiamsis vim li cas Vajtswv ho tsis rhuav tamsim no? Peb mam li kawm ntxiv txog qhov no rau Zaj 8.​—Nyeem 2 Petus 2:9; 3:7, 13.

5. Peb yuav nrog Vajtswv sib raug zoo li cas?

Yehauvas xav kom peb thov nws, peb thiaj nrog nws sib raug zoo. Nws yeej xav paub peb txhua leej txhua tus. (Ntawv Nkauj 65:2; 145:18) Nws muaj lub siab xav zam txim rau peb. Txawm tias peb ua tsis tau zoo txhua lub sijhawm los, nws yeej pom thaum peb siv zog ua kom haum nws siab. Yog li ntawd, txawm peb yog neeg txhaum los, peb yeej nrog tau Vajtswv sib raug zoo.​—Nyeem Ntawv Nkauj 103:12-14; Yakaunpau 4:8.

Tsim nyog peb hlub Yehauvas tshaj lwm leej lwm tus, vim nws yog tus pub txojsia rau peb. (Malakau 12:30) Thaum koj kawm ntxiv txog Vajtswv thiab ua raws li tej uas koj tau kawm, yuav qhia tias koj hlub nws tiag. Koj yuav hajyam nrog nws sib raug zoo.​—Nyeem 1 Timaute 2:4; 1 Yauhas 5:3.