Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 7

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

1. Vajtswv lub Nceeg Vaj yog dabtsi?

Vim li cas tsim nyog Yexus ua Vajntxwv?​—MALAKAU 1:40-42.

Vajtswv lub Nceeg Vaj yog nws lub tseem fwv nyob saum ntuj ceeb tsheej. Lub tseem fwv ntawd yuav hloov tej nom tswv hauv ntiajteb chaw, thiab yuav kho kom ntuj ceeb tsheej thiab ntiajteb zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tibneeg ntshaw ib lub tseem fwv uas coj ncaj; Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua tau li ntawd. Lub Nceeg Vaj yuav pab kom sawvdaws nyob sib haum xeeb. Txoj xov txog Vajtswv lub Nceeg Vaj yeej zoo kawg nkaus li.​—Nyeem Daniyee 2:44; Mathai 6:9, 10; 24:14.

Thaum ib haiv neeg twg ciaj ua ib nceeg vaj, yeej muaj ib tug vaj los kav lawv. Yehauvas tau tsa nws tus Tub Yexus Khetos ua tus Vajntxwv kav Nws lub Nceeg Vaj.​—Nyeem Qhia Tshwm 11:15.

Saib zaj yeeb yaj kiab Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

2. Vim li cas tsim nyog Yexus ua Vajntxwv?

Tsim nyog Yexus ua Vajntxwv rau qhov nws muaj lub siab dawb siab zoo thiab ua ncaj ua ncees. (Mathai 11:28-30) Tsis tas li ntawd xwb, Yexus muaj hwjchim pab tau txhua leej txhua tus, vim nws yuav kav saum ntuj tuaj. Tsis ntev tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag los, nws rov qab mus saum ntuj ceeb tsheej, thiab mus zaum ntawm Vajtswv sab tes xis. (Henplais 10:12, 13) Nimno Vajtswv twb tsa Yexus ua Vajntxwv kav lawm.​—Nyeem Daniyee 7:13, 14.

3. Leejtwg yuav nrog Yexus kav thiab?

Muaj ib pab uas yog “cov neeg dawb huv” yuav nrog Yexus kav saum ntuj ceeb tsheej. (Daniyee 7:27) Yexus xub xaiv nws cov tubtxib ncaj ncees los ua cov uas yuav nrog nws kav. Txij thaum ntawd los txog niaj hnub no, Yehauvas tau xaiv tej txhia pojniam thiab txivneej uas muab siab npuab nws, los nrog Yexus kav thiab. Cov neeg ntawd yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, muaj lub cev plig ib yam li Yexus.​—Nyeem Yauhas 14:1-3; 1 Khaulee 15:42-44.

 Yexus muab cov uas yuav mus saum ntuj hu ua “pab nyuag yaj me me” lossis pab yaj tsawg. (Luka 12:32) Yuav muaj pes tsawg leej mus saum ntuj? Yuav muaj 144,000 leej nrog Yexus kav saum ntuj tuaj rau hauv ntiajteb no.​—Nyeem Qhia Tshwm 14:1.

4. Thaum Yexus pib kav tau muaj dabtsi tshwm sim?

Vajtswv lub Nceeg Vaj pib kav xyoo 1914. * Thaum Yexus pib kav, nws tau muab Xatas thiab Xatas cov dab ntiab tawm los rau hauv ntiajteb no. Xatas npau taws kawg li, nws thiaj tsim ntau yam kev kub ntxhov. (Qhia Tshwm 12:7-10, 12) Txij thaum ntawd los, noob neej thiaj muaj kev txom nyem zuj zus ntxiv xwb. Muaj kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, kev mob kev nkeeg, thiab av qeeg txhua qhov. Tej no yog “yam txujci” ua pov thawj tias, tshuav tsis ntev xwb Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav los kav txhua yam hauv ntiajteb no.​—Nyeem Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua dabtsi?

Niaj hnub no Vajtswv cov tibneeg tshaj tawm txoj xov zoo thoob plaws ntiajteb. Lub Nceeg Vaj twb rub tau ib pab neeg coob coob los ntawm txhua haiv neeg, los nyob sib haum xeeb. Cov neeg no txo hwjchim zwm rau Yexus txojkev kav. Thaum lub sim ceeb limhiam no raug rhuav tshem, lub Nceeg Vaj yuav tiv thaiv lawv. Yog li ntawd, txhua tus uas xav txais tej koob hmoov ntawm lub Nceeg Vaj, yuav tsum zwm rau Yexus txojkev kav.​—Nyeem Qhia Tshwm 7:9, 14, 16, 17.

Lub Nceeg Vaj yuav siv li 1,000 xyoo los kho kom lub ntiajteb no rov qab yog ib lub vaj kaj siab. Ib puas tsav yam yuav muaj tiav raws li Vajtswv lub ntsiab thaum chiv keeb. Tom qab ntawd, Yexus yuav rov muab lub Nceeg Vaj rau nws Leej Txiv ua tus kav. (1 Khaulee 15:24-26) Koj yuav qhia leejtwg txog lub Nceeg Vaj no?​—Nyeem Ntawv Nkauj 37:10, 11, 29.

 

^ nqe 6 Yog xav paub ntxiv txog xyoo 1914, thov mus nyeem phau ntawv hu ua Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? ntawm sab 246-249.