Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 6

Peb Puas Yuav Rov Pom Cov Uas Tuag Lawd?

Peb Puas Yuav Rov Pom Cov Uas Tuag Lawd?

1. Puas muaj xov zoo txog cov uas tuag lawd?

Yexus muaj ib tug phoojywg zoo heev nyob hauv lub zos Npethani, hu ua Laxalau. Thaum Yexus mus txog hauv Npethani, Laxalau twb tuag tau 4 hnub lawm. Yexus thiaj nrog Laxalau 2 tug muam, Mathas thiab Maivliag mus tom lub qhov ntxa. Kuj muaj neeg coob kawg li tuaj ntawd thiab. Thaum Yexus tsa Laxalau ciaj sawv rov qab los, peb yeej paub tias Mathas thiab Maivliag nkawd zoo siab tshaj plaws li, puas yog?​—Nyeem Yauhas 11:21-24, 38-44.

Mathas twb paub txoj xov zoo ntsig txog cov uas tuag lawm. Nws ntseeg tias muaj ib hnub Yehauvas yuav tsa cov tuag sawv rov qab los nyob hauv lub ntiajteb.​—Nyeem Yauj 14:14, 15.

2. Cov tuag zoo li cas lawd?

Vajtswv hais rau Adas tias: “Koj yog hmoov av, mas koj yuav rov mus ua hmoov av.”​—CHIV KEEB 3:19.

Vajtswv muab hmoov av tsim ua tibneeg. (Chiv Keeb 2:7; 3:19) Peb tsis muaj ib tug ntsuj plig nyob hauv peb lub cev. Tiamsis Vajtswv tsim peb tibneeg muaj roj muaj ntshav. Yog li ntawd, tom qab ib tug neeg tuag lawm, tsis muaj ib yam dabtsi yuav ciaj mus nyob rau lwm qhov. Nws lub hlwb tsis ua haujlwm lawm. Nws lub cim xeeb los kuj kawg rau hnub ntawd lawm. Thaum Laxalau sawv rov qab los, nws thiaj hais tsis txog qhov uas mus nyob rau lwm qhov. Kev tuag zoo ib yam li tsaug zog xwb.​—Nyeem Ntawv Nkauj 146:4; Laj Lim Tswvyim 9:5, 6, 10.

Vajtswv puas siv hluavtaws tsim txom cov tuag? Raws li peb kawm, phau Vajlugkub qhia tias tom qab ib tug neeg tuag, nws tsis paub dabtsi li lawm. Yog li tej lus qhia txog ntuj tawg yog  lus dag, lus iab hiam Vajtswv xwb. Vajtswv yeej tsis tsim txom tibneeg li ntawd ib zaug li.​—Nyeem Yelemi 7:31.

Saib zaj yeeb yaj kiab Cov Tuag Zoo Li Cas Lawd?

3. Cov tuag puas nrog tau peb txuas lus?

Thaum ib tug neeg tuag, nws tsis hnov lus thiab nws nrog peb txuas lus tsis tau lawm. (Ntawv Nkauj 115:17) Yehauvas txwv tsis pub peb hu cov tuag. Vim li cas? Vim tias muaj ib co tubtxib limhiam. Lawv hais lus rau tibneeg thiab ua txuj dag tias lawv yog cov neeg uas tuag lawm.​—Yuda 6.​—Nyeem Kevcai 18:10, 11.

4. Vajtswv yuav tsa leejtwg ciaj sawv rov qab los?

Vajtswv yuav tsa tsheej plhom leej uas tau tuag lawm, ciaj sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nws kuj yuav tsa cov neeg uas tsis tau kawm txog nws, thiab tej tug uas coj lub neej tsis zoo, sawv rov qab los thiab.​—Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.

Vajtswv xav kom cov uas ciaj sawv rov qab los, kawm qhov tseeb txog Vajtswv, muaj kev ntseeg thiab ua raws li Yexus hais. (Qhia Tshwm 20:11-13) Cov uas xyaum coj zoo yuav tau txais txojsia nyob mus ib txhis.​—Nyeem Yauhas 5:28, 29.

5. Qhov uas Yehauvas tsa tibneeg sawv rov qab los qhia li cas txog nws?

Vajtswv tau txib nws tus Tub los tuag theej peb lub txhoj, peb thiaj muaj kev cia siab tias yav tom hauv ntej cov tuag yuav sawv rov qab los. Qhov uas Vajtswv yuav ua li no, qhia tias Nws hlub tibneeg tshaj plaws li. Ua li thaum cov uas tuag ciaj sawv rov qab los, koj xav pom leejtwg tshaj?​—Nyeem Yauhas 3:16; Loos 6:23.