Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 12

Koj Yuav Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo Li Cas?

Koj Yuav Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo Li Cas?

1. Vajtswv puas hnov txhua tus tej lus thov?

Vajtswv caw kom txhua haiv neeg tig los thov nws, lawv thiaj nrog nws sib raug zoo. (Ntawv Nkauj 65:2) Tiamsis tsis yog Vajtswv yuav mloog txhua leej txhua tus tej lus thov. Yog tias ib tug txivneej ua phem thiab tsis hlub nws tus pojniam, Vajtswv yuav tsis mloog nws tej lus thov. (1 Petus 3:7) Xav txog cov neeg Yixayee thaum ub. Thaum lawv tsis kam tso lawv tej kev phem tseg, Vajtswv kuj tsis mloog lawv tej lus thov thiab. Yog li ntawd, peb yuav tsum nco txiaj ntsig rau Yehauvas, uas nws cia peb los thov nws. Nco ntsoov tias, yog ib tug neeg ua txhaum loj heev, tiamsis nws ntxeev dua siab tshiab lawm, ces Vajtswv yuav mloog nws tej lus thov thiab.​—Nyeem Yaxaya 1:15; 55:7.

Saib zaj yeeb yaj kiab Vajtswv Puas Hnov Txhua Tus Tej Lus Thov?

2. Peb yuav thov Vajtswv li cas?

Cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum thov nws tsis tu ncua, thiab yuav tsum thov Yehauvas uas yog tus Tswv Tsim, tib leeg xwb. (Mathai 4:10; 6:9) Peb yuav tsum tuav Yexus lub npe thov rau qhov Yexus tuag txhiv peb tej kev txhaum. (Yauhas 14:6) Yehauvas tsis xav kom peb niaj hnub thov cov qub lus xwb, lossis qog tej lus thov uas lwm tus sau tseg cia. Nws xav kom peb thov nws tawm hauv nruab siab tuaj.​—Nyeem Mathai 6:7; Filipi 4:6, 7.

Txawm peb thov Vajtswv twjywm hauv nruab siab xwb los Vajtswv yeej paub tibsi. (1 Xamuyee 1:12, 13) Nws xav kom peb thov txhua lub sijhawm, tsis hais thaum peb sawv, thaum peb yuav mus pw, ua ntej peb yuav noj mov, thiab thaum peb muaj kev nyuaj siab.​—Nyeem Ntawv Nkauj 55:22; Mathai 15:36.

3. Vim li cas cov Khixatia tuaj sib txoos ua ke?

Muaj cov tibneeg tsis ntseeg Vajtswv nyob puag ncig peb. Lawv niaj hnub thuam Vajtswv tej lus cog tseg txog lub ntiajteb tshiab. Yog li ntawd, yeej tsis yoojyim rau peb nrog Vajtswv sib raug zoo. (2 Timaute 3:1, 4; 2 Petus 3:3, 13)  Peb yuav tsum mus koom cov uas ntseeg Yehauvas. Thaum peb sib txoos ua ke, ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog.​—Nyeem Henplais 10:24, 25.

Thaum peb nrog cov neeg uas hlub Vajtswv ntaus phoojywg, ces yuav pab peb muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Yog tias peb mus koom Yehauvas Cov Timkhawv tej kev sib txoos, peb yuav ntsib cov uas muaj kev ntseeg heev rau Vajtswv, ces yuav txhawb tau peb txojkev ntseeg thiab.​—Nyeem Loos 1:11, 12.

4. Koj yuav nrog Vajtswv sib raug zoo li cas?

Koj yuav tsum ua tib zoo xav txog tej ntsiab lus uas koj tau kawm hauv phau Vajlugkub, koj thiaj sib raug zoo nrog Vajtswv. Xav txog tej yam uas Vajtswv tau ua, nws tej lus qhuab qhia, thiab nws tej lus cog tseg. Yog tias koj thov Vajtswv thiab muab tej no coj los ua tib zoo xav ces koj yuav pom tias, Vajtswv txojkev hlub thiab nws lub tswvyim loj npaum li cas.​—Nyeem Yausua 1:8; Ntawv Nkauj 1:1-3.

Koj yuav tsum tso siab plhuav rau Vajtswv thiab muaj kev ntseeg rau nws, koj thiaj nrog Vajtswv sib raug zoo. Nco ntsoov tias kev ntseeg zoo ib yam li tsob qoob uas yuav tau ywg dej tas zog thiaj tawg paj txi txiv. Yog li ntawd, ua zoo xav seb yog vim li cas koj ho tau los ntseeg Vajtswv. Qhov uas koj ua li ntawd yuav txhawb tau koj txojkev ntseeg.​—Nyeem Mathai 4:4; Henplais 11:1, 6.

5. Yog tias koj nrog Vajtswv sib raug zoo yuav pab tau koj li cas?

Yehauvas yeej tsom kwm cov uas muab siab npuab nws. Nws muaj peevxwm tiv thaiv lawv, tsis pub lawv raug tej yam uas yuav txo tau lawv txojkev ntseeg, thiab ua rau lawv plam txojsia ib txhis tsis kawg. (Ntawv Nkauj 91:1, 2, 7-10) Yehauvas cob qhia kom peb txawj zam tej yam phem, peb thiaj noj qab haus huv thiab tau kev zoo siab. Yehauvas yog tus qhia kom peb tau lub neej zoo tshaj plaws.​—Nyeem Ntawv Nkauj 73:27, 28; Yakaunpau 4:4, 8.