Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 1

Muaj Xov Zoo Dabtsi?

Muaj Xov Zoo Dabtsi?

1. Vajtswv muaj xov zoo dabtsi?

Vajtswv xav kom tibneeg ua neej nyob kaj siab lug hauv lub ntiajteb no. Nws hlub noob neej kawg li, nws thiaj tsim lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam nyob rau hauv. Tshuav tsis ntev xwb, Vajtswv yuav tshem tawm tej kev txom nyem uas los raug tibneeg niaj hnub no. Nws yuav muab lub neej zoo kawg nkaus pub rau txhua haiv neeg.​—Nyeem Yelemi 29:11.

Tsis tau muaj dua ib lub tseem fwv twg tshem tau tej kev sib ntaus sib tua, kev mob kev nkeeg, kev ploj kev tuag li. Txawm li ntawd los, Vajtswv muaj xov zoo rau noob neej tias, tshuav tsis ntev Vajtswv lub tseem fwv yuav hloov tag nrho tej tseem fwv hauv qab ntuj no chaw. Thaum ntawd tej pejxeem yuav muaj kev thaj yeeb, tsis muaj ib tug yuav nroo mob li lawm.​—Nyeem Yaxaya 25:8; 33:24; Daniyee 2:44.

2. Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau koj kawm txoj xov zoo?

Thaum Vajtswv muab cov neeg phem tshem tas lawm, yuav tsis muaj kev txom nyem ntxiv lawm. (Xefaniya 2:3) Thaum twg mam muaj li ntawd? Vajtswv Txojlus twb qhia tseg ua ntej txog tej kev nyuaj siab uas peb muaj nimno. Tej xwm txheej puag ncig peb ua pov thawj tias tshuav tsis ntev xwb, Vajtswv yuav rhuav cov neeg phem tiag.​—Nyeem 2 Timaute 3:1-5.

3. Peb yuav tsum ua li cas?

Peb yuav tsum kawm phau Vajlugkub, peb thiaj paub Vajtswv zoo. Phau Vajlugkub zoo ib yam li tsab ntawv uas leej txiv sau rau tus menyuam uas nws hlub. Phau Vajlugkub qhia kom peb paub ua neej zoo tamsim no, thiab qhia tias peb yuav tsum ua li cas, yav tom ntej peb thiaj tau txojsia mus ib txhis hauv lub ntiajteb. Muaj tej txhia yuav tsis nyiam thaum koj pib kawm Vajlugkub. Tiamsis nco ntsoov Vajtswv cog lus tias, peb yuav tau lub neej zoo tshaj plaws yav tom hauv ntej. Tsis txhob pub leejtwg tav koj txoj hau kev li.​—Nyeem Paj Lug 29:25; Qhia Tshwm 14:6, 7.