1. Yog tias koj kawm Vajlugkub ntxiv yuav pab tau koj li cas?

Peb vam tias tej uas koj tau kawm hauv phau ntawv no, twb txhawb koj txojkev hlub rau Yehauvas lawm. Tiamsis peb yuav tsum rau siab kawm Vajlugkub ntxiv, txojkev hlub ntawd thiaj loj hlob. (1 Petus 2:2) Yuav kom peb muaj txojkev cia siab nyob mus ib txhis, peb yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus ntxiv mus, peb thiaj txav ze rau Vajtswv.Nyeem Yauhas 17:3; Yuda 21.

Thaum koj paub Vajtswv zoo zuj zus, koj yimhuab muaj kev ntseeg rau nws. Txojkev ntseeg no yuav pab kom koj ntxeev dua siab tshiab thiab hloov koj lub neej los ua tej yam zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam.Henplais 11:1, 6.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 3:19.

2. Qhov uas koj paub Vajtswv pab tau lwm tus li cas?

Koj yuav muaj ib txojkev sib raug zoo uas tshwj xeeb heev nrog Yehauvas

Thaum koj kawm tau ib yam zoo, koj yeej xav qhia rau lwm tus paub, puas yog? Rau siab kawm ntxiv, koj thiaj paub siv phau Vajlugkub mus qhia lwm tus txog Yehauvas txoj xov zoo thiab tej uas koj ntseeg.Nyeem Loos 10:13-15.

Tej zaum koj yuav xub qhia txoj xov zoo rau koj cov kwvtij neej tsa thiab cov phoojywg paub. Nco ntsoov ua siab mos siab muag qhia. Tsis txhob thuam lawv txojkev ntseeg. Tiamsis qhia lawv txog Vajtswv tej lus cog tseg hauv phau Vajlugkub. Tsis tas li ntawd xwb, lwm tus yuav qhuas koj tus cwj pwm, heev dua li tej lus uas koj hais. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua zoo rau lawv.Nyeem 2 Timaute 2:24, 25.

3. Koj yuav txais koob hmoov dabtsi?

Yog tias koj kawm Vajtswv Txojlus, koj yuav loj hlob ntawm sab kev ntseeg. Thaum kawg koj yuav muaj ib txojkev sib raug zoo tshwj xeeb heev nrog Yehauvas. Vajtswv yuav suav tias koj yog nws ib tug menyuam.Nyeem 2 Khaulee 6:18.

 4. Koj yuav ua li cas ntxiv koj thiaj loj hlob?

Yuav kom koj loj hlob ntawm sab kev ntseeg, koj yuav tsum rau siab kawm Vajtswv Txojlus ntxiv. (Henplais 5:13, 14) Hais kom Yehauvas ib tug Timkhawv siv phau ntawv hu ua Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? los pab koj. Yog tias koj yimhuab kawm Vajtswv Txojlus, koj yimhuab tau zoo xwb.Nyeem Ntawv Nkauj 1:1-3; 73:27, 28.

Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev zoo siab. Nws yog tus muab txoj xov zoo rau peb. Yog tias koj zeem Vajtswv cov tibneeg ua phoojywg, ces koj yuav txav ze rau Vajtswv thiab. (Henplais 10:24, 25) Rau siab ntso ua raws li Yehauvas lub siab nyiam, koj thiaj nrhiav tau lub neej zoo tiag tiag, uas yog txojsia ib txhis tsis kawg. Qhov uas koj nrog Vajtswv sib raug zoo yog yam zoo tshaj plaws li.Nyeem 1 Timaute 1:11; 6:19.