Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb!

 ZAJ KAWM 14

Vim Li Cas Vajtswv Ho Muaj Ib Lub Koom Haum?

Vim Li Cas Vajtswv Ho Muaj Ib Lub Koom Haum?

1. Vim li cas Vajtswv muab kevcai rau cov Yixayee coj yam li ib lub koom haum?

Vajtswv tau muab kab ke thiab kev lig kevcai rau Aplahas cov xeeb ntxwv coj. Nws muab lawv hu ua haiv neeg “Yixayee.” Lawv tib haiv neeg xwb thiaj muaj txojkev ntseeg tseeb thiab coj raws li Vajtswv Txojlus tiag. (Ntawv Nkauj 147:19, 20) Vajtswv thiaj hais tias, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov los ntawm cov Yixayee.Nyeem Chiv Keeb 22:18.

Vajtswv tau xaiv cov Yixayee los ua nws cov timkhawv. Lawv tej keeb kwm qhia tseeb tias, cov uas ua raws li Vajtswv tej kevcai yeej tau zoo tiag. (Kevcai 4:6) Yog peb ua tib zoo kawm txog cov Yixayee, peb yuav paub zoo txog tus tseem Vajtswv.Nyeem Yaxaya 43:10, 12.

2. Vim li cas cov tseem Khixatia ho coj li ib lub koom haum?

Tom qab no, cov Yixayee tsis mloog Vajtswv lus. Vajtswv thiaj tsa lub koom txoos Khixatia los hloov lawv chaw. (Mathai 21:43; 23:37, 38) Nimno, cov tseem Khixatia yog cov uas ua timkhawv txog Yehauvas.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 15:14, 17.

Yexus tau qhia kom nws cov thwjtim mus tshaj tawm txoj xov zoo rau txhua haiv neeg paub, thiab pab kom lawv los ua nws cov thwjtim. (Mathai 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Txoj haujlwm no yeej yuav xaus rau tiam kawg no. Tsis tau muaj ib zaug li, uas Yehauvas tau coj tsheej plhom leej thoob qab ntuj los pe hawm nws raws li qhov tseeb. (Qhia Tshwm 7:9, 10) Cov tseem Khixatia muaj ib lub koom haum, kom lawv thiaj zoo sib txhawb sib pab. Thoob ntiajteb, thaum lawv sib txoos ua ke, lawv yeej kawm tib co ntsiab lus xwb.Nyeem Henplais 10:24, 25.

3. Yehauvas cov Timkhawv lub koom haum rau tiam no, pib li cas?

Lub caij 1870, muaj ib pab tub kawm Vajlugkub tau pib tshawb nrhiav txog tej lus qhia tseeb hauv phau Vajlugkub. Lawv pom tias  thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no, nws tau txib kom lub koom txoos Khixatia mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm tus. Yog li ntawd, lawv thiaj pib tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj kom mus thoob qab ntuj. Xyoo 1931, lawv tau saws lub npe hu ua Yehauvas cov Timkhawv.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Yehauvas cov Timkhawv lub koom haum coj li cas?

Nyob rau thawj ib puas xyoo, cov koom txoos Khixatia uas nyob txawv tebchaws tau txais kev cob qhia los ntawm pab kwvtij uas ntaus thawj. Cov kwvtij ntawd xam pom tias, Yexus yog lub Taubhau ntawm lub koom txoos. (Tubtxib Tes Haujlwm 16:4, 5) Ib yam li ntawd, Yehauvas cov Timkhawv thoob qab ntuj muaj ib pab kwvtij uas ntaus thawj. Pab Uas Ntaus Thawj saib xyuas Yehauvas cov Timkhawv tej ceg uas nyob thoob qab ntuj. Tej ceg ntawd pab txhais lus, luam ntawv, thiab xa tawm tej ntaub ntawv Vajlugkub ua 600 yam lus. Yog li ntawd, Pab Uas Ntaus Thawj yog cov uas siv Vajlugkub los txhawb nqa thiab cob qhia cov koom txoos thoob qab ntuj. Muaj tshaj li 100,000 lub koom txoos diam. Hauv txhua lub koom txoos, muaj cov kwvtij uas coj raws li Vajlugkub teem tseg, uas tuav haujlwm ua txwj laus, lossis ua cov saib xyuas pawg ntseeg. Cov txwj laus no hlub tshua Vajtswv pab yaj kawg li.Nyeem 1 Petus 5:2, 3.

Yehauvas cov Timkhawv tshaj tawm txoj xov zoo thiab nrhiav tibneeg los ua Yexus cov thwjtim. Ib yam li cov tubtxib thaum ub, lawv tshaj tawm ib lub tsev rau ib lub tsev. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:20) Peb kuj zoo siab kawm Vajlugkub nrog cov uas nyiam qhov tseeb tiag. Tiamsis Yehauvas cov Timkhawv tsis yog muaj ib lub koom haum xwb. Peb zoo li pab kwvtij uas nyob thoob qab ntuj uas txawj sib hlub kawg li. Peb txiv Yehauvas hlub peb heev. (2 Thexalaunika 1:3) Yehauvas cov Timkhawv koom ib lub siab xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Lawv kuj zoo siab hlo pab luag lwm tus. Yeej tsis muaj ib pab kwvtij hauv ntiajteb no yuav muaj kev zoo siab npaum li lawv.Nyeem Ntawv Nkauj 33:12; Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.