Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 11

Vajlugkub Tej Hauv Paus Ntsiab Lus Pab Tau Peb Li Cas?

Vajlugkub Tej Hauv Paus Ntsiab Lus Pab Tau Peb Li Cas?

1. Vim li cas peb yuav tsum tau Vajtswv txojkev cob qhia?

Tej hauv paus ntsiab lus yuav pab tau peb xyuam xim li cas?​—NTAWV NKAUJ 36:9.

Tus Tswv Tsim yeej muaj tswvyim tshaj tibneeg. Nws zoo li Leej Txiv uas hlub peb kawg nkaus li. Nws tsis tau tsim kom peb los ua tus coj peb txoj hau kev. (Yelemi 10:23) Ib yam li tej menyuam yaus cheem tsum leej niam leej txiv cob qhia, peb cheem tsum Vajtswv txojkev cob qhia thiab. (Yaxaya 48:17, 18) Vajtswv thiaj muab nws tej hauv paus ntsiab lus los cob qhia peb.​—Nyeem 2 Timaute 3:16.

Yehauvas tej kevcai thiab nws tej hauv paus ntsiab lus yuav pab peb xyaum zoo tamsim no, thiab yuav pab peb tau txojsia nyob mus ib txhis rau yav tom hauv ntej. Tsim nyog peb nco Vajtswv txiaj ntsig thiab mloog nws lus, rau qhov nws yog tus uas tsim peb txhua leej txhua tus.​—Nyeem Ntawv Nkauj 19:7, 11; Qhia Tshwm 4:11.

2. Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yog dabtsi?

Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus yeej txawv ntawm nws tej kevcai. Txawv li cas? Tej hauv paus ntsiab lus yog tej lus tseeb uas pab tau peb rau ntau txoj hau kev. Tiamsis tej kevcai tsuas hais tsi ntsees rau ib yam twg xwb. (Kevcai 22:8) Ua ntej peb yuav ua ib yam twg, peb yuav tsum ua tib zoo xav txog lub hauv paus ntsiab lus, seb peb yuav coj li cas thiaj zoo. (Paj Lug 2:10-12) Xav txog lub hauv paus ntsiab lus no: Vajtswv yog tus pub txojsia rau peb. Yog tias peb nkag siab lub ntsiab lus no, peb yuav ua neeg xyuam xim. Tsis hais thaum peb ua dej ua num, nyob hauv vaj hauv tsev, mus ua si, los peb yeej tsis lam phov siav ua.​—Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 17:28.

3. Ob lub hauv paus ntsiab lus twg tseem ceeb heev?

Yexus tau qhia txog 2 lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb kawg li. Thawj lub yuav pab kom peb nkag siab tias, noob neej tsim los muaj hauv paus hauv ntsis. Vajtswv tsim peb los paub thiab hlub nws, thiab kom peb muab siab npuab nws mus li. Yog li, ua ntej peb yuav txiav txim siab  ua ib yam dabtsi twg, peb yuav tsum nco ntsoov lub hauv paus ntsiab lus no. (Paj Lug 3:6) Cov uas coj raws li lub hauv paus ntsiab lus no yuav muaj kev zoo siab, yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab yuav tau txais txojsia nyob mus ib txhis.​—Nyeem Mathai 22:36-38.

Lub hauv paus ntsiab lus 2, yuav pab tau peb muaj kev sib raug zoo nrog lwm leej lwm tus. (1 Khaulee 13:4-7) Yog tias peb coj raws li lub hauv paus ntsiab lus no, peb yuav saib taus lwm leej lwm tus ib yam li Vajtswv.​—Nyeem Mathai 7:12; 22:39, 40.

4. Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus pab tau peb li cas?

Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab tau kom lub cuab lub yig txawj sib hlub, sib koom siab. (Khaulauxi 3:12-14) Vajtswv Txojlus kuj pab kom tsev neeg nyob ruaj khov, vim muaj lus qhia tias ob niam txiv yuav tsum nyob ua ke mus li.​—Nyeem Chiv Keeb 2:24.

Phau Vajlugkub yuav pab peb nrhiav tau noj tau haus. Cov neeg nquag uas coj ncaj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, yog cov uas tej lospav xav tau los ua haujlwm ua ntej. (Paj Lug 10:4, 26; Henplais 13:18) Vajtswv txojlus kuj qhia tias peb yuav tsum txaus siab rau tej yam uas peb muaj. Tsis txhob muab nyiaj txiag saib hlob dua qhov uas peb nrog Vajtswv sib raug zoo.​—Nyeem Mathai 6:24, 25, 33; 1 Timaute 6:8-10.

Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab tau peb kev noj qab haus huv. (Paj Lug 14:30; 22:24, 25) Xws li, phau Vajlugkub muaj ib txoj cai uas txwv tsis pub quav dej quav cawv. Qhov no yuav pab kom peb zam dhau tej teeb meem thiab kev mob kev nkeeg. (Paj Lug 23:20) Yehauvas tsuas tso cai rau peb haus cawv kom hauj sim xwb. (Ntawv Nkauj 104:15; 1 Khaulee 6:10) Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus tsis yog yuav pab kom peb coj huv xwb, tiamsis yuav pab kom peb txojkev xav dawb huv thiab. (Ntawv Nkauj 119:97-100) Tsis yog cov tseem Khixatia coj raws li Vajtswv tej kevcai kom lawv tau zoo xwb, tiamsis lawv yeej muaj lub siab hwm Vajtswv tiag.​—Nyeem Mathai 5:14-16.