Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 10

Txojkev Ntseeg Tseeb Coj Li Cas?

Txojkev Ntseeg Tseeb Coj Li Cas?

1. Puas yog muaj tib txojkev ntseeg thiaj tseeb xwb?

“Nej yuav tsum ceev faj cov cuav xibhwb cev Vajtswv lus.”​—MATHAI 7:15.

Yexus qhia rau nws cov thwjtim tias, txojkev ntseeg tseeb zoo li txojkev uas coj mus txog txojsia. Tiamsis Yexus hais ntxiv tias, tsuas “muaj tsawg” tus thiaj nrhiav tau txojkev ntawd xwb. (Mathai 7:14) Vajtswv xav kom peb pe hawm Nws raws li phau Vajlugkub qhia. Cov uas pe hawm Vajtswv tiag tiag, yuav tsum koom tib txojkev ntseeg xwb.​—Nyeem Yauhas 4:23, 24; 14:6; Efexau 4:5.

Saib zaj yeeb yaj kiab Vajtswv Puas Txais Yuav Txhua Txojkev Ntseeg?

2. Yexus qhia li cas txog cov Khixatia cuav?

“Lawv hais tias lawv paub Vajtswv tiamsis qhov uas lawv ua, lawv tsis lees yuav Vajtswv.”​—TITAU 1:16.

Yexus twb ceeb toom tias, yuav muaj cov xibhwb cuav los ntxias cov Khixatia. Lawv ua txuj coj zoo li lawv ntseeg Vajtswv thiab lawv tej pab tej pawg ntseeg los kuj lees tias lawv yog Khixatia thiab. Tiamsis yog koj saib lawv tes haujlwm koj yeej paub tias, lawv yog cov Khixatia cuav xwb. Tsuas yog kev ntseeg tseeb thiaj pab tau cov Khixatia coj tus cwj pwm thiab lub neej uas Vajtswv pom zoo xwb.​—Nyeem Mathai 7:13-23.

3. Txojkev ntseeg tseeb coj li cas?

Cov Khixatia tseeb coj raws li 5 yam no:

  • Cov ntseeg tseeb suav tias phau Vajlugkub yog Vajtswv Txojlus. Lawv coj raws li Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Yog li ntawd, txojkev ntseeg tseeb txawv heev ntawm tej kev ntseeg uas tibneeg xev tswvyim qhia. (Mathai 15:7-9) Cov ntseeg tseeb yeej coj raws li tej uas lawv qhia.​—Nyeem Yauhas 17:17; 2 Timaute 3:16, 17.

  • Yexus cov tseem thwjtim yeej hwm Yehauvas lub npe. Yexus yeej hwm Vajtswv lub npe heev, nws  thiaj tshaj tawm Vajtswv lub npe rau txhua leej txhua tus paub. Yexus tau qhia kom cov tibneeg txav ze rau Vajtswv. Nws kuj qhia lawv thov Vajtswv, kom tibneeg hwm Vajtswv lub npe dawb huv. (Mathai 6:9) Txojkev ntseeg twg thiaj li tshaj tawm txog Vajtswv lub npe?​—Nyeem Yauhas 17:26; Loos 10:13, 14.

  • Cov tseem Khixatia tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Vajtswv tau txib kom Yexus los hauv ntiajteb no los tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiaj li yuav pab tau noob neej xwb. Yexus tshaj tawm lub Nceeg Vaj ntawd mus txog hnub uas nws raug tua. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Yexus hais tias nws cov thwjtim yuav tsum tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj ntawd. Yog li txojkev ntseeg twg, thiaj tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj?​—Nyeem Mathai 24:14.

  • Yexus cov thwjtim tsis koom nrog lub qab ntuj phem no. Cov ntseeg tseeb yeej tsis koom nrog lub qab ntuj no tej kev nom kev tswv, thiab tsis koom nrog tej kev cov nyom uas laj mej pejxeem muaj. (Yauhas 17:16; 18:36) Tsis tas li ntawd xwb, lawv tsis xyaum lub qab ntuj no tus cwj pwm thiab tej kev phem kev qias.​—Nyeem Yakaunpau 4:4.

  • Cov tseem Khixatia yeej txawj sib hlub tiag. Cov ntseeg tseeb coj li Vajtswv Txojlus lawv thiaj hwm thiab saib taus txhua haiv neeg. Thaum ib haiv neeg sawv tawm tsam ib haiv neeg, kev ntseeg cuav yeej koom tes nrog tej kev tsov kev rog ntawd kiag. Tiamsis cov ntseeg tseeb yeej tsis koom li ntawd. (Mikha 4:1-3) Cov tseem Khixatia zoo siab hlo siv lawv tej nyiaj txiag thiab lub dag lub zog mus pab txhawb lwm tus.​—Nyeem Yauhas 13:34, 35; 1 Yauhas 4:20.

4. Koj puas paub txojkev ntseeg twg yog txoj tseeb?

Txojkev ntseeg twg qhia raws li Vajtswv Txojlus? Txoj twg hwm Vajtswv lub npe? Txoj twg tshaj tawm tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiaj cawm tau noob neej xwb? Txojkev ntseeg twg thiaj txawj sib hlub thiab tsis koom kev tsov kev rog? Yog li koj xav seb, txojkev ntseeg twg thiaj yog txoj tseeb?​—Nyeem 1 Yauhas 3:10-12.