Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb!

Vajtswv muaj xov zoo dabtsi? Vim li cas peb thiaj ntseeg tau? Phau ntawv no teb tau tej lus nug txog phau Vajlugkub.

Phau Ntawv No Yuav Pab Tau Koj Li Cas?

Phau ntawv no yuav pab kom koj muaj lub siab xav kawm Vajtswv Txojlus, phau Vajlugkub. Kawm saib yuav nthuav koj phau Vajlugkub li cas.

Muaj Xov Zoo Dabtsi?

Kawm saib Vajtswv muaj xov zoo dabtsi, vim li cas tseem ceeb ua luaj rau koj kawm txoj xov zoo thiab peb yuav tsum ua li cas.

Vajtswv Yog Leejtwg?

Vajtswv puas muaj npe thiab nws puas hlub tshua txog peb?

Txoj Xov Zoo Puas Yog Los Ntawm Vajtswv Tiag?

Vim li cas peb ho paub tias Phau Vajlugkub yog Vajtswv tshoov neeg sau?

Yexus Khetos Yog Leejtwg?

Kawm saib vim li cas Yexus thiaj tuag, tus nqe txhiv yog dabtsi, thiab nimno Yexus ua dabtsi lawm.

Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?

Phau Vajlugkub piav tias vim li cas Vajtswv tsim lub ntiajteb, thaum twg Vajtswv mam li rhuav kev txom nyem, thiab yav tom hauv ntej lub ntiajteb thiab cov tibneeg uas nyob hauv yuav zoo li cas.

Peb Puas Yuav Rov Pom Cov Uas Tuag Lawd?

Ua li cas rau tus neeg uas tas simneej lawd? Peb puas yuav rov pom cov neeg peb hlub uas tau tas simneej lawd?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

Leejtwg yog tus Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj, thiab Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua dabtsi?

Ua Li Cas Vajtswv Cia Muaj Kev Limhiam Thiab Kev Txom Nyem?

Vim li cas thiaj muaj kev limhiam thiab vim li cas Vajtswv ho cia muaj kev txom nyem los txog niaj hnub no? Kev txom nyem puas yuav muaj hnub kawg?

Tsev Neeg Yuav Tsum Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Zoo Siab?

Tus Vajtswv uas “muaj kev zoo siab” muaj ib txoj xov zoo uas yuav pab tau lub cuab lub yig muaj kev zoo siab. Nrhiav saib phau Vajlugkub qhia li cas rau cov txiv tsev, niam tsev, thiab cov menyuam.

Txojkev Ntseeg Tseeb Coj Li Cas?

Puas yog muaj tib txojkev ntseeg thiaj tseeb xwb? Cov Khixatia tseeb coj raws li 5 yam.

Vajlugkub Tej Hauv Paus Ntsiab Lus Pab Tau Peb Li Cas?

Yexus piav tias vim li cas peb yuav tsum tau Vajtswv txojkev cob qhia thiab nws qhia txog 2 lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb dua ntais.

Koj Yuav Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo Li Cas?

Kawm saib Vajtswv puas hnov txhua tus tej lus thov, peb yuav thov Vajtswv li cas, thiab peb yuav nrog Vajtswv sib raug zoo li cas.

Yuav Ua Li Cas Rau Tej Kev Ntseeg?

Puas yuav muaj ib hnub uas txhua leej txhua tus los koom tau ib lub siab pe hawm tus tseem Vajtswv?

Vim Li Cas Vajtswv Ho Muaj Ib Lub Koom Haum?

Phau Vajlugkub qhia tias vim li cas cov tseem Khixatia ho coj li ib lub koom haum thiab lub koom haum ntawd coj li cas.

Vim Li Cas Ho Zoo Rau Koj Kawm Ntxiv?

Thaum koj los paub Vajtswv thiab nws Txojlus yuav pab tau lwm tus li cas? Koj yuav txais koob hmoov dabtsi?