Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

Koj xav li cas, puas yog . . .

 • nyob hauv yus lub siab?

 • lus piv txwv xwb?

 • ib lub tseem fwv nyob saum ntuj?

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Vajtswv ntuj yuav tsa dua ib lub tebchaws [lossis nceeg vaj] uas tsis muaj ib hnub uas ua kom puam tsuaj li.”Daniyee 2:44, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

“Muaj ib tug menyuam yug los rau peb, muaj ib tug tub pub rau peb. Yuav muab qhov uas kav tebchaws [lossis tseem fwv] rau saum nws xub pwg.”Yaxaya 9:6.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

 • Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv ncaj ncees uas yuav pab tau koj tiag.Yaxaya 48:17, 18.

 • Koj yuav tau nyob hauv ib lub ntiajteb tshiab uas tsis muaj kev mob kev nkeeg, ua lub neej kaj siab lug tso siab plhuav.—Qhia Tshwm 21:3, 4.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 2 yam xwb:

 • Yexus tes haujlwm qhia txog tej uas Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua. Yexus qhia tias nws cov thwjtim yuav tsum thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los thiab kom muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam rau hauv ntiajteb. (Mathai 6:9, 10) Cov lus thov ntawd yuav muaj tiav li cas?

  Thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb no, nws pub mov rau cov tshaib, kho cov muaj mob, thiab tsa cov tuag ciaj sawv rov los! (Mathai 15:29-38; Yauhas 11:38-44) Yexus yog tus uas yuav kav Vajtswv lub Nceeg Vaj, thiab nws twb ua rau peb pom zem zuag lawm tias lub Nceeg Vaj yuav foom koob hmoov li cas rau nws cov pejxeem yav tom hauv ntej.—Qhia Tshwm 11:15.

 • Tej xwm txheej phem hauv ntiajteb no yeej qhia tseeb tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav los sai. Yexus tau hais tias ua ntej lub Nceeg Vaj yuav coj kev thaj yeeb los hauv ntiajteb no, yuav muaj tsov rog, kev tshaib nqhis, thiab av qeeg txhua qhov.Mathai 24:3, 7.

  Niaj hnub no peb yeej pom tias muaj tej no tshwm sim lawm. Yog li ntawd, peb yeej ntseeg tau tias tsis ntev xwb, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab tej teeb meem no tshem mus huvsi.

 KAWM NTXIV

Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav lawd, peb lub neej yuav zoo li cas?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: NTAWV NKAUJ 37:29 thiab YAXAYA 65:21-23.