Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 9

Cov Yixayee Xav Tau Ib Tug Vajntxwv

Cov Yixayee Xav Tau Ib Tug Vajntxwv

Cov Yixayee thawj tug vajntxwv yog Xa-u. Tiamsis Xa-u tsis mloog lus. Davi thiaj hloov nws chaw ua vajntxwv. Vajtswv cog lus rau Davi tias yuav muaj ib lub nceeg vaj uas kav mus ib txhis, los ntawm Davi caj ces

TOM QAB Xaxoo tuag lawm, Xamuyee yog tus uas cev Vajtswv lus thiab nws ua ib tug thawj uas pab cov Yixayee. Cov Yixayee pheej hais rau Xamuyee tias, lawv xav tsa ib tug neeg ua vajntxwv los coj lawv ib yam li lwm haiv neeg. Qhov uas lawv thov li no ua siab Yehauvas kawg li. Txawm li ntawd los, Yehauvas hais kom Xamuyee ua li lawv hais. Vajtswv xaiv ib tug txivneej uas txo hwjchim heev los ua vajntxwv. Nws lub npe hu ua Xa-u. Tiamsis tom qab no, Vajntxwv Xa-u pib khav theeb thiab nws tsis mloog lus. Yehauvas thiaj tsis yuav nws ua vajntxwv lawm. Yehauvas hais kom Xamuyee tsa dua lwm tus los hloov Xa-u chaw. Yehauvas xaiv ib tug tub hluas hu ua Davi. Tiamsis ntau xyoo tom qab no, Davi mam tau ua vajntxwv.

Thaum Davi tseem yog ib tug tub hluas, nws cov tijlaug ua Xa-u cov tub rog. Davi thiaj mus saib lawv tom tshav rog. Lawv cov yeeb ncuab muaj ib tug tub rog uas loj thiab siab kawg li hu ua Kaulia. Tag nrho cov Yixayee ntshai nws heev. Kaulia niaj hnub tuaj thuam lawv thiab lawv tus Vajtswv. Kaulia qw kom lawv xaiv ib tug neeg mus ntaus nws. Thaum Davi pom li ntawd, nws npau taws kawg li. Davi thiaj mus ntaus Kaulia hauv tshav rog. Kaulia siab kawg li, nws siab li rau tshim tawm. Tiamsis Davi tsuas nqa ib txoj hlua fiav thiab tsib lub pob zeb mus ntaus Kaulia xwb. Thaum Kaulia thuam nws, Davi teb tias nws muaj tej cuab yeej zoo dua Kaulia tej, rau qhov Davi tuav Vajtswv Yehauvas lub npe mus ntaus Kaulia! Davi fiav tib lub pob zeb xwb, mus ntob nkaus Kaulia hauv pliaj, ua rau nws vau hlo. Ces Davi muab Kaulia rab ntaj los txiav kiag Kaulia caj dab tu nrho. Cov tub rog Filixatee ntshai heev, lawv thiaj tig hlo khiav.

Thaum chiv thawj, Xa-u qhuas Davi kawg li rau qhov Davi muaj siab tawv heev. Nws thiaj tsa Davi ua tus thawj rog saib nws pab tub rog. Tiamsis thaum Davi ua tau zoo zuj zus ua rau Xa-u khib kawg li. Xa-u xav muab Davi tua pov tseg. Davi thiaj khiav ntawm Xa-u mus thiab nkaum rau ub rau no tau ntau xyoo. Txawm li ntawd los, Davi paub xav heev, nws tsis tawm tsam Xa-u rau qhov nws paub tias Vajtswv Yehauvas yog tus tsa Xa-u ua vajntxwv. Thaum kawg, Xa-u raug tua tuag hauv tshav rog. Tsis ntev tom qab ntawd, Davi tau los ua vajntxwv raws li Yehauvas cog lus tseg.

“Kuv yuav tsa nws lub zwm txwv nyob mus ib txhis.”​2 Xamuyee 7:13

Thaum Davi ua vajntxwv nws xav ua ib lub tuam tsev rau Yehauvas kawg li. Tiamsis, Yehauvas hais rau Davi tias, Davi ib tug xeeb ntxwv mam li ua lub tuam tsev ntawd. Tus xeeb ntxwv ntawd yog Davi tus tub Xalaumoo. Txawm tias Vajtswv tsis cia Davi ua lub tuam tsev los, nws tseem cog lus zoo heev rau Davi tias: Davi caj ces yuav muaj noob vajntxwv tsis thooj li luag lwm haiv neeg. Thaum kawg tus Cawmseej, lossis tus Xeeb Ntxwv, uas Yehauvas cog lus tseg hauv lub vaj Edee, yuav los ntawm Davi caj ces los. Tus Xeeb Ntxwv ntawd yuav yog tus Mexiyas uas Vajtswv tsa. Mexiyas txhais tias “tus uas xaiv tseg.” Yehauvas cog lus tseg tias tus Mexiyas yuav ua Tus Kav ib lub tseem fwv, lossis lub Nceeg Vaj, uas yuav nyob mus ib txhis.

Davi nco Yehauvas txiaj ntsig kawg li. Davi thiaj npaj tseg tej twj, tej ntoo, tej nyiaj, tej kub, ntau heev los ua lub tuam tsev. Davi kuj sau tau ntau zaj nkauj uas Yehauvas tshoov kom nws sau. Thaum yuav dua Davi sim neej, Davi thiaj hais tias: “Nws tej lus nyob ntawm kuv tus nplaig.”​—2 Xamuyee 23:2.

​—Zaj no muaj nyob rau hauv 1 Xamuyee; 2 Xamuyee; 1 Vaj Keeb Kwm; Yaxaya 9:7; Mathai 21:9; Luka 1:32; Yauhas 7:42.