Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 13

Cov Vajntxwv Zoo Thiab Cov Vajntxwv Phem

Cov Vajntxwv Zoo Thiab Cov Vajntxwv Phem

Yixayee tebchaws raug muab faib. Tau muaj ntau tus vajntxwv kav cov Yixayee, tiamsis feem coob tsis muab siab npuab Yehauvas. Cov Npanpiloo rhuav tshem Yeluxalees

TOM QAB Xalaumoo tso kev pe hawm tseeb tseg lawm, Yixayee tebchaws raug faib raws li Yehauvas tau hais. Nws tus tub Lehaunpau-as, ua vajntxwv tiamsis nws nyaum heev. Kaum xeem Yixayee thiaj sawv tawm tsam nws. Lawv tawg mus ua lub nceeg vaj Yixayee sab qaum teb. Tsuas tshuav ob xeem muab siab npuab Davi tus xeeb ntxwv uas kav Yeluxalees lawm xwb. Ob xeem ntawd ua lub nceeg vaj Yuda sab qab teb.

Ob lub nceeg vaj ntawd raug teeb meem heev. Ntau zaus yog vim lawv cov vajntxwv tsis muaj kev ntseeg thiab tsis mloog Yehauvas lus. Cov Yixayee raug teeb meem ntau tshaj cov Yuda, rau qhov thaum cov Yixayee tawg mus ua lub nceeg vaj sab qaum teb, lawv cov vajntxwv twb txhawb kev pe hawm cuav lawm. Txawm tias ob tug tub qhe, Eliya thiab Elisas ua txujci tsa tau cov tuag sawv los, cov Yixayee tseem tau hau ntsoov rau kev limhiam. Thaum kawg, Vajtswv thiaj cia cov Axilia muab lub nceeg vaj sab qaum teb rhuav tshem.

Ib puas tawm xyoo tom qab cov Yixayee raug rhuav tshem, Yehauvas kuj rau txim rau cov Yuda thiab. Yuda cov vajntxwv tsawg tsawg tus thiaj mloog Vajtswv cov tub qhe thiab txhawb kom cov pejxeem rov pe hawm Yehauvas. Vajntxwv Yauxiya yog ib tug uas tau coj zoo. Nws tau rhuav tshem kev pe hawm cuav hauv Yuda tebchaws, thiab kho Yehauvas lub tuam tsev dua tshiab. Thaum lawv nrhiav tau Vajtswv Txoj Kevcai uas Mauxe sau cia, qhov no ua rau Yauxiya hajyam mob siab txhawb kom cov tibneeg rov los pe hawm Yehauvas.

Tiamsis cov vajntxwv uas kav tom qab Yauxiya tsis coj zoo. Yehauvas thiaj cia Npanpiloo tuaj rhuav tshem Yuda tebchaws. Cov Npanpiloo muab lub tuam tsev thiab lub nroog Yeluxalees ua puam tsuaj tas. Cov uas dim siav raug coj mus ua qhev rau Npanpiloo tebchaws. Vajtswv twb qhia tseg lawm tias lawv yuav poob cev qhev 70 xyoo. Yuda tebchaws nyob qhuav nquas cia mus txog thaum lawv tau rov los nyob hauv lawv lub tebchaws.

Txawm tias cov Yuda tau rov los nyob hauv lawv lub tebchaws los, tsis muaj ib tug vajntxwv sawv ntawm Davi caj ces los kav mus txog thaum tus Mexiyas los kav. Tas li peb kawm no, cov vajntxwv feem coob hauv Yeluxalees, tes haujlwm qhia meej tias tsis tsim nyog tibneeg txhaum ua vajntxwv kav. Tsuas yog tus Mexiyas xwb thiaj tsim nyog ua tus kav. Yehauvas thiaj hais rau tus vajntxwv kawg nkaus ntawm Davi caj ces tias: “Cia li . . . hle lub mom vajntxwv tseg. . . . Yuav tsis tshuav ib nyuag qho li mus txog thaum tus uas muaj feem los txog, mas kuv yuav muab pub rau nws.”​—Exekhee 21:26, 27.

—Zaj no muaj nyob rau hauv 1 Vajntxwv; 2 Vajntxwv; 2 Vaj Keeb Kwm tshooj 10 txog 36; Yelemi 25:8-11.