Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 19

Yexus Zaj Lus Faj Lem Txog Tej Uas Yuav Muaj Thoob Qab Ntuj

Yexus Zaj Lus Faj Lem Txog Tej Uas Yuav Muaj Thoob Qab Ntuj

Yexus qhia txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim thaum nws ua Vajntxwv kav, thiab thaum txog lub caij nyoog uas lub sim ceeb no yuav kawg

MUAJ ib zaug Yexus thiab nws plaub tug tubtxib nyob saum lub Roob Txiv Aulib. Lawv ntsia pom lub nroog Yeluxalees thiab lub tuam tsev zoo nkauj heev. Yexus nyuam qhuav qhia lawv tias lub nroog thiab lub tuam tsev yuav raug kev puam tsuaj. Thiab ua ntej ntawd, Yexus twb qhia lawv txog “lub sijhawm kawg,” lossis tiam kawg lawm. (Mathai 13:40, 49) Yog li, thaum lawv tabtom nyob saum roob, cov tubtxib thiaj nug Yexus li no: “Muaj yam txujci twg qhia kom paub tias koj yuav tshwm . . . los thiab lub caij lub nyoog yuav kawg?”​—Mathai 24:3.

Thaum Yexus teb nws cov tubtxib, nws qhia lawv txog tej uas yuav muaj tshwm sim ua ntej Yeluxalees raug puam tsuaj. Tiamsis Yexus cov lus tsis yog muaj tiav rau tiam ntawd xwb. Nws cov lus faj lem yuav muaj tiav rau ib lub sijhawm yav tom hauv ntej, thiab yuav raug tibneeg thoob qab ntuj. Yexus cov lus faj lem qhia tias yuav muaj ib “yam txujci” rau tibneeg pom. Yam txujci ntawd yog tej xwm txheej uas yuav tib txhij muaj tshwm sim rau hauv lub ntiajteb no. Thiab yam txujci ntawd yuav pab tibneeg pom tias, Yexus twb “tshwm,” lossis sawv ua Vajntxwv kav lub Nceeg Vaj uas Vajtswv tau cog tseg lawm. Yam txujci ntawd kuj qhia tias tshuav tsis ntev xwb, lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm tej kev phem limhiam thiab pab kom noob neej muaj kev thaj yeeb tiag tiag. Yog li ntawd, tej uas Yexus hais tseg qhia tias “lub caij lub nyoog” rau lub sim ceeb no yuav dua mus. Lub sim ceeb no yog dabtsi? Yog tibneeg tej kev lig kevcai, kev nom kev tswv, thiab kev ntseeg cuav. Tom qab lub sim ceeb qub no dua mus lawm, ces yuav muaj dua ib lub sim ceeb tshiab rau tibneeg.

Yexus qhia tias thaum nws ua Vajntxwv kav saum ntuj lawm, ces hauv ntiajteb no yuav muaj kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, av qeeg, thiab kab mob kev nkeeg thoob qab ntuj. Yuav muaj tibneeg tsis coj cai coob zuj zus. Thaum ntawd Yexus cov thwjtim tseeb yuav tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thoob lub ntiajteb. Tag nrho tej no yuav muaj mus txog kiag lub sijhawm uas muaj “kev ceeblaj txom nyem loj kawg li.” Txij thaum ntuj tsim teb raug los, tsis tau muaj ib zaug muaj kev txom nyem loj npaum li ntawd.​—Mathai 24:21.

Yuav ua li cas Yexus cov thwjtim thiaj paub tias, lub sijhawm txom nyem ntawd los ze lawm? Yexus hais tias: “Cia li kawm . . . ntawm tsob ntoo cev.” (Mathai 24:32) Thaum tsob ntoo cev pib hlav nplooj lawm, ces qhia tias yuav txog lub caij ntuj kub. Ib yam li ntawd, thaum tag nrho tej xwm txheej uas Yexus hais txog, pib muaj tshwm sim rau tib lub caij nyoog, ces qhia meej tias hnub kawg los ze lawm. Tsis muaj leejtwg yuav paub tias hnub uas muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li yuav los rau thaum twg. Tsuas yog Leej Txiv thiaj paub xwb. Yog li ntawd, Yexus thiaj txhawb nws cov thwjtim li no: “Nej yuav tsum ceev faj zov tos, rau qhov nej tsis paub lub sijhawm ntawd los txog thaum twg.”​—Malakau 13:33.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Mathai tshooj 24 thiab 25; Malakau tshooj 13; Luka tshooj 21.

^ nqe 14 Yog tias xav kawm ntxiv txog Yexus zaj lus faj lem, mus saib tshooj 9 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? Phau ntawv no yog Yehauvas cov Timkhawv luam tawm.