Yexus qhia nws cov thwjtim txog ntau yam, tiamsis tej uas nws qhia ntawd muaj tib lub ntsiab xwb. Lub ntsiab ntawd yog ntsig txog Vajtswv lub Nceeg Vaj

YEXUS txoj haujlwm hauv ntiajteb yog dabtsi? Yexus hais tias: “Kuv yuav tsum tshaj tawm txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws [“nceeg vaj,” NW] rau lwm lub moos thiab, rau qhov Vajtswv yeej txib kuv los ua tes haujlwm no.” (Luka 4:43) Lub ntsiab uas Yexus qhia txog yog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Cia peb kawm txog plaub yam uas Yexus tau qhia ntsig txog lub Nceeg Vaj ntawd.

1. Yexus yuav ua Vajntxwv. Yexus hais hlo tias nws yog tus Mexiyas uas Vajtswv tau cog lus tseg. (Yauhas 4:25, 26) Nws qhia tias nws yog tus Vajntxwv uas Daniyee tau ua yog toog pom. Yexus kuj hais rau nws cov tubtxib tias, muaj ib hnub nws yuav zaum saum ib “lub zwm txwv uas ci ntsa iab.” Nws hais ntxiv tias nws cov tubtxib yuav tau zaum saum tej zwm txwv thiab. (Mathai 19:28) Yexus muab cov uas yuav nrog nws kav hu ua ‘pab yaj tsawg.’ Yexus kuj qhia tias nws muaj dua ‘lwm pab yaj’ uas tsis nrog nws kav.​—Luka 12:32; Yauhas 10:16.

2. Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kav ncaj ncees tiag. Yexus qhia tias lub Nceeg Vaj yuav ua kom Vajtswv lub npe dawb huv. Vim li cas? Vim Xatas tau dag ntau yam txog Vajtswv Yehauvas. Xatas tau ua li ntawd txij thaum muaj kev fav xeeb hauv lub vaj Edee los. (Mathai 6:9, 10) Yexus tsis xaiv neeg ntsej muag. Nws qhia txhua leej txhua tus, tsis hais pojniam txivneej, cov muaj cov pluag huvsi. Vajtswv txib Yexus los qhia cov Yixayee xwb, tiamsis Yexus kuj pab cov neeg Xamali thiab lwm haiv neeg uas tsis yog neeg Yudai thiab. Yexus tsis coj li cov thawj coj nyob rau nws tiam, uas saib neeg ua plhu.

3. Vajtswv lub Nceeg Vaj tsis muaj feem nrog lub qab ntuj no. Lub sijhawm Yexus nyob, cov Yudai muaj kev kub ntxhov heev, vim lwm haiv neeg tswjhwm lawv. Tiamsis thaum tibneeg yuav muab Yexus tsa ua nom, nws tsis kam ua. (Yauhas 6:14, 15) Nws hais rau ib tug tswv xeev tias: “Kuv lub tebchaws [“nceeg vaj,” NW] tsis yog nyob hauv lub ntiajteb no.” (Yauhas 18:36) Yexus kuj hais rau nws cov thwjtim kom lawv yuav tsum tsis txhob “ua raws li neeg ntiajteb ua.” (Yauhas 15:19, TMZ) Nws tsis pub lawv siv tej cuab yeej ua rog. Tab txawm yuav siv tej cuab yeej ntawd los tiv thaiv nws los, nws yeej tsis kam.​—Mathai 26:51, 52.

“Yexus txawm mus thoob plaws tej moos thiab tej zej zog tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws [“nceeg vaj,” NW.]”​Luka 8:1

4. Thaum Khetos kav nws yuav hlub tibneeg. Yexus cog lus tias nws yuav cia nws cov tibneeg so, thiab yuav tsis muab lub nra hnyav rau lawv ris. (Mathai 11:28-30) Yexus tau ua raws li nws tej lus qhia ntawd. Nws hlub tibneeg kawg li. Thaum Yexus hais zaj lus qhuab qhia saum roob, nws qhia lawv txog tej yam uas yuav pab tau lawv tiag. Nws qhia kom lawv sib raug zoo nrog lwm tus thiab kom lawv paub nyiaj dhau tej kev nyuaj siab. Nws qhia kom lawv zam lub siab ntshaw nyiaj txiag, thiab qhia tias lawv yuav tsum ua dabtsi lawv thiaj muaj kev zoo siab. (Mathai, tshooj 5 txog 7) Vim nws muaj kev hlub rau tibneeg heev, txhua leej txhua tus, tsis hais tus hlob tus yau thiab tus txom nyem tau zoo, thiaj tsis ntshai mus cuag nws. Lawv yeej paub tias nws yuav hlub lawv thiab yuav txuag lawv ntsej muag. Yexus yog ib tug Vajntxwv zoo kawg li!

Yexus kuj ua tej txujci los qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Ua li cas Yexus ua li no? Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas.