Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 20

Yexus Khetos Raug Tua

Yexus Khetos Raug Tua

Yexus tsa ib txoj kevcai tshiab; luag fav xeeb rau nws thiab nws raug ntsia saum tus ncej ntoo

TOM QAB Yexus tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo tau peb xyoos thiab ib nrab xyoo, nws paub tias nws yuav tsis tau nyob ntev hauv ntiajteb no lawm. Yudai cov thawj coj tuav tswvyim yuav muab Yexus tua, tiamsis lawv ntshai tsam cov pejxeem ntxhov, vim cov pejxeem yeej ntseeg tias Yexus yog ib tug cev Vajtswv lus. Thaum tabtom muaj tej no, Xatas txawm tshoov Yexus tus tubtxib Yudas Ikhali-au kom fav xeeb rau Yexus. Yudai cov thawj coj muab 30 lub nyiaj rau Yudas kom ntxeev siab rau Yexus.

Hmo kawg uas Yexus muaj txojsia nyob, Yexus nrog nws cov tubtxib ua Kevcai Hla Dhau. Tom qab Yudas tawm mus lawm, Yexus tsa ib txoj kevcai tshiab, hu ua tus Tswv Pluas Hmo. Nws muab ib lub ncuav los ua Vajtswv tsaug. Tom qab ntawd, nws muab lub ncuav ntais cev rau 11 tug tubtxib noj. Yexus hais tias: “No yog kuv lub cev uas muab pub rau nej. Cia li ua li no thiaj nco ntsoov kuv.” Nws txawm muab ib khob cawv txiv hmab los ua ib yam li ntawd thiab. Nws hais ntxiv tias: “Lub khob uas raug muab nchuav rau nej no yog lo lus cog tseg tshiab hauv kuv cov ntshav.”​—Luka 22:19, 20.

Hmo ntawd Yexus muaj ntau yam hais rau nws cov tubtxib. Nws muab ib txoj kevcai tshiab rau lawv coj. Nws sam hwm kom lawv ib leeg hlub ib leeg tawm hauv lub siab dawb paug tuaj. Nws hais tias: “Qhov uas nej sib hlub no yuav ua rau sawvdaws paub tias nej yog kuv li thwjtim.” (Yauhas 13:34, 35) Yexus qhia lawv tias tabtom yuav muaj xwm txheej ntxhov siab heev, tiamsis nws txhawb kom lawv tsis txhob poob siab. Yexus mob siab thov Vajtswv pab lawv. Thaum lawv hu nkauj qhuas Yehauvas ua ke tas, ces lawv txawm tawm mus lwm qhov lawm.

Hauv lub vaj Kexemane, Yexus txhos caug ntua thiab qheb siab hlo thov Vajtswv. Txawm muaj ib pab neeg nrog cov pov thawj thiab ib co tub rog nqa ntaj nqa riam tuaj ntes Yexus. Yudas cia li txav zog mus nwj Yexus kom cov tibneeg thiaj paub tias Yexus yog tus twg. Thaum cov tub rog tabtom khi Yexus, nws cov tubtxib txawm tso tes khiav tas lawm.

Thaum lawv coj Yexus mus hais plaub ntawm cov Yudai lub rooj sablaj loj, Yexus yeej hais hlo tias nws yog Vajtswv tus Tub. Lub rooj sablaj txiav txim tias Yexus ua txhaum vim nws hais lus tuam mom Vajtswv, thiab tsim nyog muab nws tua pov tseg. Tom qab ntawd, lawv txawm coj Yexus mus cuag Loos tus Tswv Xeev, Phauthi-au Philaj. Philaj pom tias Yexus tsis tau ua ib qho txhaum li. Txawm li ntawd los, Philaj tseem tso Yexus rov mus rau cov neeg uas xav muab Yexus tua.

Cov tibneeg coj Yexus mus rau ib qho chaw hu ua Kaukautha. Thaum mus txog qhov chaw ntawd, cov tub rog Loos muab Yexus ntsia rau saum ib tug ncej ntoo. Lub sijhawm ntawd tseem tav su nrig, tiamsis ntuj cia li dub nciab. Thaum tav su dua, Yexus mam li tu siav, ces av txawm qeeg loj heev. Lawv muab Yexus lub cev tso rau hauv ib lub qhov ntxa uas txaug cia rau hauv phab zeb. Hnub tom qab ntawd, cov pov thawj muab lub qhov ntxa npog thiab lawv txib kom tub rog mus zov lub ntxa. Yexus txojsia puas yog xaus li no lawm xwb? Tsis yog. Yehauvas twb yuav ua qhov txujci uas loj tshaj plaws tshwm sim.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Mathai tshooj 26 thiab 27; Malakau tshooj 14 thiab 15; Luka tshooj 22 thiab 23; Yauhas tshooj 12 txog 19.

^ nqe 15 Yog tias xav kawm ntxiv txog tus nqe txhiv, mus saib tshooj 5 hauv phau ntawv, Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?