Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 22

Cov Tubtxib Muaj Siab Tawv Tshaj Tawm

Cov Tubtxib Muaj Siab Tawv Tshaj Tawm

Txawm tias lub koom txoos Khixatia raug kev tsim txom los, lawv huam vam coob tuaj

KAUM hnub tom qab Yexus mus saum ntuj lawm, Yexus cov thwjtim muaj li 120 leej tuaj txoos ua ke hauv ib lub tsev uas nyob hauv Yeluxalees. Hnub ntawd yog hnub ua kevcai Pheethekhoxate, xyoo 33 T.Q.Y. Thaum lawv sib sau ua ke, txawm muaj ib nthwv cua ntsawj hlob heev los rau hauv tsev. Cov thwjtim cia li txawj hais lwm yam lus uas lawv tsis tau kawm dua. Qhov ntawd yog ib qho txujci. Ua li cas ho muaj tej yam txawv txav no? Twb yog Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv rau cov thwjtim ntag.

Nyob sab nraud, muaj neeg coob coob tuaj txawv tebchaws tuaj ua kevcai Pheethekhoxate. Lawv xav tsis thoob li thaum lawv hnov Yexus cov thwjtim hais lawv yam lus. Petus thiaj siv Yau-ee cov lus faj lem los piav rau lawv tias, Vajtswv yuav “hliv” lossis pub nws lub hwj huam dawb huv rau nws cov tibneeg, thiab thaum lawv txais nws lub hwj huam dawb huv lawm, lawv yuav txawj ua tej txujci tseem ceeb. (Yau-ee 2:28, 29) Qhov uas Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv rau lawv qhia tau li cas? Qhia tau tias Vajtswv tsis nrog cov Yixayee, tiamsis Vajtswv nrog lub koom txoos Khixatia uas nyuam qhuav tsa tshiab lawm. Zaum no, cov uas xav teev tiam Vajtswv raws li nws lub siab nyiam yuav tsum los ua Khetos ib tug thwjtim.

Tom qab ntawd, muaj neeg tawm tsam cov Khixatia heev. Muaj yeeb ncuab muab Yexus cov thwjtim ntes mus kaw hauv tsev loj cuj. Tiamsis thaum ib tag hmo, Yehauvas ib tug tubtxib saum ntuj los pab tso lawv dim, thiab qhia kom lawv yeej meem tshaj tawm ntxiv. Thaum kaj ntug, lawv ua raws nkaus li ntawd. Lawv mus rau hauv lub tuam tsev thiab qhia txoj xov zoo txog Yexus. Cov thawj coj npau taws heev, lawv thiaj txwv kom cov thwjtim tsis txhob qhia ntxiv lawm. Tiamsis cov tubtxib tsis ntshai li, lawv teb cov thawj coj li no: “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:28, 29.

Hajyam muaj kev tsim txom ntxiv. Ib co Yudai liam tias Yexus tus thwjtim uas hu ua Xatefanau, hais lus tuam mom Vajtswv. Lawv thiaj xuas pob zeb ntaus nws tuag. Muaj ib tug hluas hu ua Xolau uas yog neeg Thaxa, nyob ntawd saib ntsoov. Nws pom zoo rau lawv tua Xatefanau. Tom qab ntawd, Xolau npaj siab yuav mus rau lub nroog Damaxaka, mus ntes Yexus cov thwjtim. Thaum nws tabtom mus, txawm muaj ib tug duab ci ntsa iab tuaj vij nkaus Xolau, thiab muaj ib lub suab hais saum ntuj tuaj tias: “Xolau, Xolau, ua cas koj tsim txom kuv?” Xolau tsis pom kev vim tus duab ci kawg li, nws thiaj nug tias: “Koj yog leejtwg?” Lub suab teb tias: “Kuv yog Yexus.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 9:3-5.

Peb hnub tom qab ntawd, Yexus txib nws ib tug thwjtim hu ua Anania mus kho kom Xolau rov pom kev. Ces Xolau ua kevcai raus dej thiab nws muaj siab tawv qhawv tshaj tawm txog Yexus. Tom qab no, luag muab Xolau hu ua tus tubtxib Povlauj, thiab nws tau los ua ib tug thwjtim uas kub siab lug ua haujlwm hauv lub koom txoos Khixatia.

Lub sijhawm ntawd, Yexus cov thwjtim tsuas qhia txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau cov neeg Yudai thiab cov neeg Xamali xwb. Zaum no muaj ib tug tubtxib saum ntuj tshwm los rau ib tug thawj rog Loos hu ua Khaunelia pom. Khaunelia yog ib tug neeg uas paub ntshai Vajtswv. Tus tubtxib saum ntuj hais kom Khaunelia hu Petus tuaj ntawm nws tsev. Petus thiab lwm cov thwjtim thiaj mus tshaj tawm txoj xov zoo rau Khaunelia thiab nws tsev neeg. Thaum Petus tabtom qhia lawv, Vajtswv lub hwj huam dawb huv txawm los rau saum cov neeg txawv tebchaws ntawd. Petus thiaj hais kom lawv ua kevcai raus dej los ntawm Yexus lub npe. Zaum no Yehauvas qheb kev rau txhua haiv neeg los txais txojsia ntev dhawv mus ib txhis. Yog li ntawd, txoj xov zoo thiaj yuav nrov ncha mus deb heev.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Tubtxib Tes Haujlwm 1:1–11:21.