Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 21

Yexus Ciaj Lawm!

Yexus Ciaj Lawm!

Yexus tshwm rau nws cov thwjtim pom. Nws cob qhia thiab txhawb lawv

PEB hnub tom qab Yexus tuag, muaj ib co pojniam uas yog Yexus cov thwjtim tau mus saib lub ntxa. Lawv pom tias leejtwg muab daim lag zeb uas npog lub qhov ntxa tshem rau ib cag lawm. Ua ciav lub qhov ntxa nyob khoob lug cia xwb!

Txawm muaj ob tug tubtxib saum ntuj tshwm plaws los. Ib tug hais rau lawv tias lawv tuaj nrhiav Yexus uas yog neeg Naxale, tiamsis Yexus “twb ciaj sawv los lawm.” (Malakau 16:6) Ob tug pojniam thiaj maj nroos mus qhia rau cov tubtxib. Thaum lawv tabtom dhia mus, lawv ntsib Yexus ntawm kev. Yexus hais tias: “Tsis txhob ntshai.” Nws hais ntxiv tias: “Cia li mus hais rau kuv cov kwvtij kom mus rau Kalilais, lawv yuav ntsib kuv qhov ntawd.”​—Mathai 28:10.

Tib hnub ntawd, muaj ob tug thwjtim taug kev ntawm Yeluxalees mus rau lub zos Ema-u. Muaj ib tug txivneej uas nkawd tsis tau paub dua li, txawm los nrog nkawd taug kev ua ke. Nws nug seb nkawd tham txog dabtsi. Tus txivneej ntawd twb yog Yexus ntag. Nws ciaj sawv rov los lawm. Tiamsis nws tshwm los muaj lub cev txawv lawm, nkawd thiaj zeem tsis tau nws. Nkawd teb tus txivneej ntawd ua ntsej muag mluas mlob tias twb yog nkawd tham txog Yexus. Ces tus txivneej txawm piav tej nqe hauv Vajtswv Txojlus, txog tus Mexiyas rau nkawd. Yexus tau ua raws nkaus li txhua lo lus faj lem txog tus Mexiyas. * Thaum nkawd paub tias tus txivneej ntawd yog Yexus, thiab Yexus twb ciaj sawv rov los muaj lub cev plig lawm, Yexus txawm ploj ntais ntawm nkawd mus.

Ob tug thwjtim thiaj maj nroos rov mus rau Yeluxalees. Thaum nkawd mus txog hauv Yeluxalees, Yexus cov tubtxib nyob saum ib chav tsev uas qhov rooj xauv lawm. Nkawd qhia cov tubtxib txog tej uas nkawd tau ntsib. Thaum nkawd tabtom nrog cov tubtxib tham, ces Yexus txawm tshwm plaws los. Yexus cov thwjtim xav tsis thoob li! Yexus thiaj nug tias: “Nej ntxhov siab ua dabtsi. Vim li cas nej tsis tso siab ntseeg? . . . Muaj lus sau cia hais tias tus Khetos yuav tsum raug kev tsim txom thiab peb hnub yuav ciaj sawv hauv qhov tuag rov los.”​—Luka 24:38, 46.

Tom qab Yexus ciaj sawv rov los, nws tshwm rau nws cov thwjtim pom ntau zaus, tau 40 hnub. Muaj ib zaug nws tshwm rau 500 leej pom! Tej zaum lub sijhawm ntawd, nws muab tes haujlwm tseem ceeb no rau lawv ua. Nws hais tias: “Cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, . . . qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd. Thiab kuv niaj hnub yuav nrog nraim nej mus txog lub sijhawm kawg.”​—Mathai 28:19, 20.

Zaum kawg uas Yexus nrog nws 11 tug tubtxib ncaj ncees nyob ua ke, nws cog lus tias lawv yuav tau txais Vajtswv lub hwj huam dawb huv thiab lawv yuav ua timkhawv hais txog nws, “mus thoob qab ntuj kawg.” (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8) Thaum Yexus mus saum ntuj ceeb tsheej, muaj ib tauv huab los roos nws, ces lawv tsis pom nws lawm.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Mathai tshooj 28; Malakau tshooj 16; Luka tshooj 24; Yauhas tshooj 20 thiab 21; 1 Khaulee 15:5, 6.

^ nqe 6 Yog tias xav paub ntxiv txog tej lus faj lem txog tus Mexiyas, mus saib Ntu 14, Ntu 15, thiab Ntu 16 hauv phau ntawv no, thiab cov lus qhia ntxiv “Yexus Khetos Yog Tus Mexiyas” hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?