Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 6

Yauj Muab Siab Npuab Yehauvas

Yauj Muab Siab Npuab Yehauvas

Xatas twv tias Yauj tsis muab siab npuab Vajtswv, tiamsis Yauj tuav rawv nws txojkev ntseeg rau Yehauvas

YOG tias ib tug neeg raug sim hnyav heev tiamsis zoo li nws tsis tau nqe zog li, nws puas yuav muab siab npuab Vajtswv? Muaj ib tug txivneej npe hu ua Yauj uas raug sim li ntawd.

Thaum cov Yixayee tseem nyob hauv Iyi tebchaws, Yauj nyob hauv ib lub tebchaws uas niaj hnub no hu ua Alanpia. Yauj yog Aplahas cov kwvtij. Lub sijhawm ntawd, cov tubtxib saum ntuj los txoos ua ke ntawm Vajtswv. Xatas twb fav xeeb rau Vajtswv lawm tiamsis nws kuj los thiab. Yehauvas hais tab meeg rau cov tubtxib saum ntuj tias, Yauj muab siab npuab nws heev. Yehauvas hais tias tsis muaj ib tug neeg hauv ntiajteb zoo npaum li Yauj. Tiamsis Xatas liam tias Yauj tsuas teev tiam Vajtswv, rau qhov Vajtswv foom koob hmoov thiab tsom kwm nws xwb. Xatas hais tias yog Vajtswv muab txhua yam uas Yauj muaj tshem tibsi mus, ces Yauj yeej yuav tsawm foom Vajtswv.

Vajtswv cia Xatas sim Yauj. Xatas xub rhuav Yauj lub cuab tam tag nrho huvsi. Ces Xatas ua rau Yauj cov menyuam tuag tas. Thaum kawg Xatas ua rau Yauj mob txom nyem ntsuav. Yauj tsis paub tias Xatas yog tus ua tej no rau nws. Nws tsis paub vim li cas Vajtswv ho cia nws raug kev txom nyem li no. Txawm li ntawd los, Yauj yeej tsis tawm tsam Vajtswv li.

Muaj peb tug txivneej tuaj saib Yauj tiamsis lawv tsis yog Yauj cov phoojywg tiag. Lawv hais ntau zaj rau nws. Lawv tej lus muaj nyob hauv phau ntawv Yauj. Cov txivneej ntawd xav kom Yauj ntseeg tias, twb yog Yauj ua txhaum nraim nkoos lawm, Vajtswv thiaj rau txim rau nws. Lawv kuj liam tias Vajtswv tsis tso siab thiab tsis txaus siab rau Nws cov tub qhe. Yauj tsis xav yuam kev li lawv. Yauj yeej hais ncaj qha tias nws yuav muab siab npuab Vajtswv mus txog hnub tuag.

Tiamsis Yauj pib xav yuam kev tias nws yuav hais li cas los daws nws zaj. Muaj ib tug hluas hu ua Elihu, uas mloog lawv sib cav thiaj los hais Yauj. Nws ntuas Yauj tias txojkev txhawb Yehauvas lub hwjchim kav tseem ceeb dua qhov uas daws tibneeg zaj. Elihu kuj ntuas peb tug txivneej uas tuaj saib Yauj ntawd hnyav heev thiab.

Tom qab ntawd, Vajtswv Yehauvas ntuas Yauj kom txhob xav li ntawd. Yehauvas qhia Yauj txog tej yam zoo kawg nkaus uas Nws tau tsim tseg. Yauj kawm tau li cas los ntawm qhov no? Yauj kawm tau tias thaum muab tibneeg piv rau Vajtswv, tibneeg tsis muaj hwjchim kiag li. Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj tshaj plaws. Yauj txo hwjchim txais yuav Vajtswv tej lus qhuab ntuas. Yehauvas “muaj kev tab ncuab thiab kev khuvleej,” nws thiaj foom koob hmoov rau Yauj. (Yakaunpau 5:11) Yehauvas kho Yauj tus mob zoo. Nws pub Yauj rov muaj cuab tam ntau dua li qub ob npaug. Thiab Yehauvas foom koob hmoov rau Yauj rov muaj kaum tus menyuam ntxiv. Txawm tias Yauj raug sim hnyav heev los, nws tseem muab siab npuab Yehauvas tsis tseg. Yauj tus qauv qhia tau tias, tej lus uas Xatas liam rau tibneeg tsis muaj tseeb. Thaum ib tug neeg raug sim, nws yeej muab siab npuab tau rau Yehauvas tiag.

​—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Yauj.