Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 14

Vajtswv Txib Tibneeg Cev Nws Tej Lus

Vajtswv Txib Tibneeg Cev Nws Tej Lus

Yehauvas txib kom tibneeg cev nws tej lus. Lawv qhia cov tibneeg txog Yehauvas tej lus txiav txim, txog kev pe hawm tseeb, thiab txog tus Mexiyas

LUB sijhawm uas cov vajntxwv tseem kav cov Yixayee thiab cov Yuda, Yehauvas xaiv ib co neeg los ua ib teg haujlwm uas tseem ceeb heev. Vajtswv txib kom lawv cev nws tej lus rau nws haiv neeg. Cov txivneej no muaj kev ntseeg rau Vajtswv thiab siab tawv kawg li. Cia peb kawm txog plaub lub ntsiab uas Vajtswv cov cev lus tau qhia.

1. Yeluxalees raug kev puam tsuaj. Cov uas cev Vajtswv lus twb ceeb toom ua ntej lawm tias Yeluxalees yuav raug kev puam tsuaj thiab yuav nyob qhuav cia. Yaxaya thiab Yelemi yog ob tug uas tau qhia meej tias cov neeg hauv Yeluxalees tau ua li cas Vajtswv thiaj npau taws rau lawv. Cov neeg hauv Yeluxalees hais tias lawv pe hawm Yehauvas, tiamsis lawv ua tej yam uas Vajtswv tsis pom zoo. Lawv pe hawm tej vajtswv cuav, lawv coj tsis ncaj, thiab ua nruj ua tsiv heev.​—2 Vajntxwv 21:10-15; Yaxaya 3:1-8, 16-26; Yelemi 2:1–3:13.

2. Rov tsa kom muaj kev pe hawm tseeb. Tom qab Vajtswv cov tibneeg poob cev qhev tau 70 xyoo lawm, lawv yuav tau tawm hauv Npanpiloo thiab rov mus nyob lawv lub tebchaws uas nyob qhuav nquas cia. Lawv yuav rov qab kho Yehauvas lub tuam tsev hauv Yeluxalees dua tshiab. (Yelemi 46:27; Amau 9:13-15) Tiamsis cov Yixayee yuav tawm hauv Npanpiloo mus li cas? Kwvlam 200 xyoo ua ntej, Yaxaya twb sau tseg lawm tias Npanpiloo yuav raug rhuav tshem thiab tus uas txeeb tau Npanpiloo, hu ua Xailab. Xailab yuav cia Vajtswv haiv neeg mus tsa kom rov qab muaj kev pe hawm tseeb. Yaxaya kuj qhia meej tias Xailab yuav ntaus yeej Npanpiloo li cas.​—Yaxaya 44:24–45:3.

3. Lub caij tus Mexiyas los thiab tej uas nws raug. Twb muaj lus sau cia lawm tias, tus Mexiyas yuav los yug hauv lub moos Npelehee. (Mikha 5:2) Nws txo hwjchim thiab caij ib tug nees luav mus rau hauv Yeluxalees. (Xekhaliya 9:9) Txawm tias nws muaj lub siab mos siab muag los, coob leej yuav tsis nyiam nws, thiab lawv yuav tsis kam lees yuav nws. (Yaxaya 42:1-3; 53:1, 3) Nws yuav raug tua txom nyem ntsuav. Tiamsis puas yog tus Mexiyas lub neej xaus li ntawd xwb? Tsis yog. Tus Mexiyas yuav tsum sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws txojkev theej txhoj thiaj yuav pab tau kom coob leej tau kev zam txim los ntawm Vajtswv.​—Yaxaya 53:4, 5, 9-12.

4. Thaum tus Mexiyas kav lub ntiajteb. Tibneeg txhaum yeej kav tsis tau kom muaj kev thaj yeeb. Tiamsis thaum tus Mexiyas ua Vajntxwv kav, luag yuav muab nws hu ua Vajntxwv leej tub uas coj kev thaj yeeb. (Yaxaya 9:6, 7; Yelemi 10:23) Thaum tus Mexiyas kav, tibneeg yuav muaj kev thaj yeeb. Txawm tej tsiaj txhu los yuav nyob sib haum xeeb nrog tibneeg. (Yaxaya 11:3-7) Kev mob kev nkeeg yuav ploj mus. (Yaxaya 33:24) Nws yuav rhuav txojkev tuag mus ib txhis. (Yaxaya 25:8) Thaum tus Mexiyas kav, cov neeg uas tuag lawm yuav sawv rov qab los muaj txojsia nyob hauv lub ntiajteb.​—Daniyee 12:13.

​—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Yaxaya, Yelemi, Daniyee, Amau, Mikha, thiab Xekhaliya.