Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 1

Vajtswv Muab Ib Lub Vaj Kaj Siab Rau Tibneeg

Vajtswv Muab Ib Lub Vaj Kaj Siab Rau Tibneeg

Vajtswv tsim lub qab ntuj khwb thiab txhua yam uas ciaj sia hauv ntiajteb; nws tsim thawj nkawm niam txiv tsis muaj kev txhaum nyob hauv ib lub vaj zoo nkauj heev, thiab nws muab kevcai rau nkawd coj

THAWJ nqe hauv phau Vajlugkub muaj kuab heev. Nqe ntawd hais li no: “Thaum ub Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb.” (Chiv Keeb 1:1) Coob leej ntau tus tau hnov tej lus no lawm. Nqe no qhia peb txog Tus uas tseem ceeb tshaj plaws hauv phau Vajlugkub. Tus ntawd yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, hu ua Yehauvas. Thawj nqe hauv phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yog tus tsim lub qab ntuj khwb thiab lub ntiajteb. Tshooj ntawd kuj qhia tias Vajtswv siv rau hnub los tsim lub ntiajteb, tiamsis ib hnub piv txog ntau xyoo. Lub sijhawm ntawd Vajtswv tsim kom lub ntiajteb muaj ib puas tsav yam zoo kawg nkaus rau peb.

Yam zoo tshaj plaws uas Vajtswv tau tsim hauv ntiajteb no yog tibneeg. Vajtswv tsim neeg muaj tus yam ntxwv zoo li nws, kom txawj sib hlub thiab muaj tswvyim. Vajtswv muab hmoov av los tsim ib tug txivneej thiab muab nws tis npe hu ua Adas. Tom qab ntawd Vajtswv muab nws tso rau hauv ib lub vaj kaj siab hu ua lub vaj Edee. Vajtswv yog tus uas tsim lub vaj ntawd ntag. Nws cog tej txiv hmab txiv ntoo uas txi nrw niab zoo nkauj heev rau hauv lub vaj.

Vajtswv pom tias tus txivneej yuav tsum muaj ib tug txij nkawm. Nws thiaj muab Adas ib tug tav los tsim ua ib tug pojniam. Ces Yehauvas muab tus pojniam cob rau tus txivneej. Tom qab ntawd, Adas muab nws tis npe hu ua Eva. Adas zoo siab heev, nws thiaj hais ob peb lo lus paj huam tias: “No lauj, tej txha no tawm hauv kuv txha los, tej nqaij no tawm hauv kuv nqaij los.” Vajtswv thiaj hais tias: “Vim li no tus txivneej thiaj ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.”​—Chiv Keeb 2:22-24; 3:20.

Vajtswv muab ob txoj cai rau Adas thiab Eva coj. Vajtswv xub qhia kom nkawd tu lub ntiajteb, thiab kom nkawd muaj tub muaj ki mus nyob thoob plaws lub ntiajteb no. Qhov ob, muaj tib tsob ntoo uas Vajtswv txwv tsis pub nkawd noj xwb. Tsob ntawd yog “tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem.” (Chiv Keeb 2:17) Yog tias Adas thiab Eva tsis mloog, ces nkawd yuav raug kev ploj kev tuag. Yog tias nkawd mloog Vajtswv lus, ces qhia tias nkawd txais yuav nws ua Tus Kav nkawd, thiab kuj qhia tias nkawd hlub thiab nco Vajtswv txiaj ntsig. Vajtswv pub tej yam zoo kawg nkaus rau Adas thiab Eva. Yeej tsim nyog nkawd txaus siab rau Vajtswv txojkev kav. Nkawd tsis muaj ib qho txhaum li. Phau Vajlugkub qhia tias: “Vajtswv saib txhua yam uas nws tau tsim ntawd mas pom tias zoo heev.”​—Chiv Keeb 1:31.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Chiv Keeb tshooj 1 thiab 2.