Aplahas cov xeeb ntxwv huam vam coob heev tuaj. Vajtswv tsom kwm Yauxej hauv Iyi tebchaws

YEHAUVAS twb paub lawm tias, muaj ib hnub nws tib leeg Tub uas nws hlub tshaj plaws yuav raug tsim txom thiab raug tua. Lo lus faj lem hauv Chiv Keeb 3:15, pab peb pom tias yuav muaj li ntawd. Vajtswv xav kom tibneeg paub tias yuav mob nws siab heev thaum nws tus tub raug tua. Nws thiaj muab Aplahas ua ib tug qauv rau peb. Yehauvas hais kom Aplahas muab Aplahas tib leeg tub Yiha xyeem rau Nws.

Phau Vajlugkub qhia tias Aplahas muaj kev ntseeg heev. Koj puas nco qab Vajtswv tau cog lus tias tus Xeeb Ntxwv, yuav los ntawm Yiha caj ces los? Aplahas tso siab tias Yehauvas yeej yuav tsa tau Yiha sawv rov qab los nws thiaj yeem muab nws tus tub xyeem. Tiamsis thaum Aplahas tabtom yuav muab Yiha xyeem, Vajtswv kom nws ib tug tubtxib saum ntuj txwv kiag Aplahas. Vajtswv txaus siab heev rau Aplahas, vim nws yeem muab nws tus tub uas nws hlub tshaj plaws xyeem rau Vajtswv. Yehauvas thiaj rov hais nws tej lus cog tseg rau Aplahas.

Tom qab no Yiha muaj ob tug tub hu ua Exau thiab Yakhauj. Exau saib tej yam ntawm sab kev ntseeg tsis muaj nqes. Tiamsis Yakhauj tsis coj li Exau. Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau Yakhauj. Vajtswv muab Yakhauj tis npe tshiab hu ua Yixayee. Yakhauj 12 tug tub kuj tau los ua 12 xeem Yixayee tej yawg koob. Tiamsis, ua li cas Yakhauj tsev neeg ho ciaj taus ua ib haiv neeg?

Muaj ib hnub Yakhauj kaum tus tub khib lawv tus kwv Yauxej heev. Lawv thiaj muab nws muag ua qhev, thiab nws raug coj mus nram Iyi tebchaws. Tiamsis Vajtswv foom koob hmoov rau Yauxej rau qhov nws muaj kev ntseeg thiab nws ua siab tawv kawg li. Txawm tias Yauxej ntsib ntau yam kev nyuaj siab los, tom qab no Iyi tus vajntxwv uas lawv hu ua Falau, ho xaiv Yauxej ua ib tug nom uas muaj hwjchim heev. Zoo heev uas tau muaj li ntawd, vim tias muaj kev tshaib nqhis thoob tebchaws. Yakhauj thiaj txib nws cov tub mus nram Iyi tebchaws mus yuav mov noj. Thaum lawv mus txog nrad, ua ciav Yauxej yog tus muag qoob loo! Thaum Yauxej qhia nws cov kwvtij tias nws yog leejtwg Yauxej pom tias lawv hloov siab lawm. Yauxej thiaj zam txim rau lawv thiab npaj kom Yakhauj tsev neeg tsiv los nyob hauv Iyi tebchaws. Lawv tau nyob thaj av uas zoo tshaj plaws hauv Iyi tebchaws, thiab lawv huam vam coob zuj zus tuaj. Yauxej pom tias Vajtswv cia tej no tshwm sim kom thiaj muaj tiav raws li Vajtswv cog lus tseg.

Yakhauj nyob hauv Iyi tebchaws tas nws sim neej. Nws pom nws tej xeeb ntxwv huam vam coob heev. Thaum Yakhauj yuav tu siav, nws hais tseg tias tus Xeeb Ntxwv, lossis tus Cawmseej uas Vajtswv cog lus tseg, yuav yog ib tug Vajntxwv muaj hwjchim loj, thiab yuav los ntawm nws tus tub Yuda caj ces los. Ntau xyoo tom qab no, ua ntej Yauxej yuav tuag, Yauxej hais tseg tias muaj ib hnub Vajtswv yuav coj Yakhauj tsev neeg tawm hauv tebchaws Iyi mus.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Chiv Keeb tshooj 20 txog 50; Henplais 11:17-22.