Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 4

Vajtswv Cog Lus Rau Aplahas

Vajtswv Cog Lus Rau Aplahas

Aplahas muaj kev ntseeg rau Vajtswv, nws thiaj ua raws li Vajtswv hais. Yehauvas cog lus tias nws yuav foom koob hmoov rau Aplahas, thiab pub Aplahas muaj xeeb ntxwv coob heev

TXIJ thaum dej nyab tiam Nau-a nyob los, twb muaj 350 xyoo lawm. Muaj ib tug txivneej hu ua Aplahas. Nws nyob hauv lub moos Aw uas vam meej heev. Niaj hnub no lub tebchaws ntawd yog lub tebchaws Iraq. Aplahas yog ib tug neeg uas muaj kev ntseeg heev rau Vajtswv. Muaj ib zaug Vajtswv sim Aplahas txojkev ntseeg.

Yehauvas hais kom Aplahas khiav tawm hauv nws lub tebchaws mus nyob ib lub tebchaws hu ua Khana-as. Aplahas ua raws li Vajtswv hais tamsim ntawd. Aplahas coj tag nrho nws lub cuab tam, nws tus pojniam Xala, thiab nws tijlaug tus tub Lauj nrog nws mus. Lawv mus ntev heev mam li mus txog Khana-as. Thaum lawv nyob hauv Khana-as tebchaws lawv tsa tsev ntaub nyob xwb. Yehauvas cog lus rau Aplahas tias, Yehauvas yuav pub nws muaj xeeb ntxwv coob heev, thiab lawv yuav ua ib haiv neeg tseem ceeb. Yehauvas yuav foom koob hmoov ntawm Aplahas mus rau txhua haiv neeg hauv ntiajteb. Thiab Aplahas cov xeeb ntxwv yuav tau lub tebchaws Khana-as ua lawv tug.

Aplahas thiab Lauj muaj nplua mias, nkawd muaj yaj muaj nyuj tsheej pab. Aplahas ua siab dav cia Lauj xaiv ua ntej seb Lauj yuav mus nyob sab tebchaws twg. Lauj xaiv thaj tsam ntawm tus Dej Yaladee uas muaj zaub mos nyoos zoo nkauj heev. Lauj khiav mus nyob ze lub moos Xaudoo. Tiamsis cov neeg hauv lub moos Xaudoo ua phem ua qias heev. Lawv ua txhaum loj kawg li rau Yehauvas.

Tom qab no Yehauvas rov hais rau Aplahas tias, nws cov xeeb ntxwv yuav huam vam coob npaum li tej hnub qub saum nruab ntug. Aplahas ntseeg tias tej uas Vajtswv cog tseg yeej yuav muaj tiag. Tiamsis, Aplahas tus pojniam Xala tsis muaj menyuam li. Thaum Aplahas muaj 99 xyoos thiab Xala yuav luag muaj 90 xyoo, Vajtswv mam hais rau Aplahas tias, nkawd yuav muaj ib tug tub. Xala thiaj yug tau Yiha raws li Vajtswv cog lus tseg. Aplahas kuj muaj lwm cov menyuam thiab, tiamsis tus Cawmseej uas Yehauvas cog tseg hauv lub vaj Edee, yuav tsum los ntawm Yiha caj ces los.

Thaum ntawd, Lauj thiab nws tsev neeg nyob hauv lub moos Xaudoo lawm. Tiamsis Lauj coj ncaj ncees thiab tsis ua phem ua qias li cov neeg hauv lub moos Xaudoo. Thaum Yehauvas txiav txim siab muab lub moos Xaudoo rhuav tshem, Yehauvas txib ob tug tubtxib saum ntuj mus ua ntej, mus ceeb toom Lauj txog qhov ntawd. Ob tug tubtxib saum ntuj txhib kom Lauj thiab nws tsev neeg cia li khiav tawm hauv Xaudoo mus, tsis txhob tig saib qab li. Ces Vajtswv tso hluavtaws leej faj poob saum ntuj los hlawv Xaudoo, thiab lub moos Kaumaula uas nyob tsis deb ntawd. Cov neeg limhiam hauv cov moos ntawd tsis muaj ib tug dim li, tsuas yog Lauj thiab nws ob tug ntxhais xwb. Ua li cas rau Lauj tus pojniam lawd? Lauj tus pojniam tig saib qab. Tej zaum nws khuvxim tej qhov txhia chaw uas nws tso tseg. Vim nws tsis mloog lus, nws thiaj raug kev ploj kev tuag.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Chiv Keeb 11:10–19:38.