Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 7

Vajtswv Cawm Cov Yixayee

Vajtswv Cawm Cov Yixayee

Yehauvas ua xwm txheej los raug Iyi tebchaws, thiab Mauxe coj cov Yixayee tawm hauv lub tebchaws ntawd mus. Vajtswv kom Mauxe muab Nws Txoj Kevcai rau cov Yixayee coj

COV Yixayee nyob hauv Iyi tebchaws tau ntau xyoo. Lawv huam vam coob kawg li. Tiamsis, muaj ib tug Falau tshiab los kav Iyi tebchaws uas tsis paub txog Yauxej. Nws ua limhiam kawg li thiab nws ntshai cov Yixayee vim lawv coob heev. Nws thiaj muab lawv yuam ua qhev thiab sam hwm kom muab tag nrho cov menyuam mos uas yog tub, pov rau hauv tus Dej Nai. Tiamsis muaj ib leej niam siab tawv heev, nws thiaj muab nws tus metub tso hauv ib lub pob tawb thiab coj mus zais ntawm cov pias iav. Falau tus ntxhais tuaj pom tus metub no thiab muab nws hu ua Mauxe. Mauxe thiaj loj hlob hauv Falau tsev.

Thaum Mauxe muaj 40 xyoo, nws ntsib teeb meem vim nws tua ib tug txivneej Iyi uas tabtom ntaus ib tug qhev Yixayee. Mauxe khiav mus nyob ib lub tebchaws deb heev. Thaum Mauxe muaj 80 xyoo, Yehauvas mam li txib kom Mauxe rov mus tim Iyi tebchaws mus hais Falau, kom tso Vajtswv cov tibneeg tawm mus.

Tiamsis Falau tawv qhawv tsis kam tso Vajtswv cov tibneeg mus li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tso kaum qhov xwm txheej los raug Iyi tebchaws. Txhua zaus thaum yuav muaj xwm txheej los raug cov Iyi, Mauxe ceeb toom Falau tiamsis Falau tawv heev. Nws saib tsis taus Mauxe thiab Yehauvas hlo li. Thaum kawg, qhov xwm txheej kaum thiaj ua rau cov tub hlob hauv Iyi tebchaws tuag tag nrho. Cov uas mloog Yehauvas lus, tej tub hlob thiaj tsis tuag xwb. Yehauvas hais kom lawv tua ib tug menyuam yaj, es muab cov ntshav pleev rau ntawm ob sab ntug qhov rooj. Thaum Vajtswv tus tubtxib saum ntuj los tua cov tub hlob, nws hla dhau tag nrho cov uas muaj ntshav pleev ntawm qhov rooj. Cov Yixayee thiaj ua Kevcai Hla Dhau txhua xyoo, los nco txog qhov uas Yehauvas tau cawm lawv dim li no.

Thaum Falau tus tub hlob tuag lawm, nws thiaj hais kom Mauxe thiab cov Yixayee khiav tawm. Tamsim ntawd, lawv tuaj sib sau ua ke khiav tawm mus. Tiamsis tom qab lawv mus lawm, Falau rov hloov siab dua. Nws txawm txhij tub rog thiab tsheb nees ua rog caum cov Yixayee qab. Thaum ntawd cov Yixayee mus khuab ntawm ntug dej Hiavtxwv Liab. Tiamsis Yehauvas muab dej hiavtxwv faib hlo rau ob sab! Ces cov Yixayee thiaj taug kev qhuav qhawv hauv nruab hiavtxwv mus rau sab tid. Thaum cov Iyi caum lawv qab, Vajtswv ua rau dej nphau rov los nyab Falau thiab nws cov tub rog tuag tas.

Tom qab ntawd, cov Yixayee los tsuam chaw so rau ntawm lub Roob Xinai. Yehauvas nrog lawv sib cog lus ntawm qhov chaw no. Yehauvas hais kom Mauxe ua tus cev nws txoj cai rau cov Yixayee coj. Tej kevcai no pab coj lawv txoj hau kev thiab tiv thaiv lawv rau txhua fab. Yog tias cov Yixayee muaj kev ntseeg thiab cia Vajtswv ua tus kav lawv, ces Yehauvas yeej yuav nrog nraim lawv, thiab lwm tus yuav tau koob hmoov los ntawm lawv.

Tiamsis, tu siab heev vim cov Yixayee feem coob tsis muaj kev ntseeg txaus rau Vajtswv. Yehauvas thiaj ua rau cov Yixayee tiam ntawd mus mus los los tau 40 xyoo hauv tebchaws moj sab qhua. Tom qab ntawd, Mauxe tsa ib tug txivneej ncaj ncees hu ua Yausua los hloov nws chaw. Thaum ntawd, cov Yixayee mam li npaj txhij mus rau hauv lub tebchaws uas Vajtswv cog lus tseg rau Aplahas.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Khiav Dim; Levi Tej Kevcai; Xwm Txheej Taug Kev; Kevcai; Ntawv Nkauj 136:10-15; Tubtxib Tes Haujlwm 7:17-36.