Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 23

Txoj Xov Zoo Nrov Ncha Deb Heev

Txoj Xov Zoo Nrov Ncha Deb Heev

Povlauj ncig mus tshaj tawm txoj xov zoo rau ntau lub tebchaws

TOM QAB Povlauj los ua Yexus ib tug thwjtim, nws mob siab tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj heev. Yav thaud Povlauj tsim txom cov Khixatia, tiamsis zaum no nws ho yog tus uas raug kev tsim txom heev. Povlauj kub siab lug ncig mus qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho kom muaj tiav raws li Vajtswv lub ntsiab thaum chiv thawj rau noob neej.

Thaum Povlauj xub ncig mus tshaj tawm txoj xov zoo, nws mus txog lub moos Lixatha thiab nws kho ib tug txivneej uas tuag taw txij thaum yug los. Cov tibneeg txawm qw zom zaws tias, Povlauj thiab nws tus kwvluag Npananpa yog timtswv. Cov tibneeg xav muab khoom fij rau Povlauj thiab Npananpa, nkawd cheem yuav luag tsis tau lawv. Tiamsis ib pliag xwb, thaum Povlauj cov yeeb ncuab tuaj tshum cov tibneeg, lawv txawm tig hlo xuas pob zeb ntaus Povlauj mus txog thaum lawv xav tias nws tuag lawm. Tiamsis Povlauj ho tsis tuag. Tsis ntev tom qab ntawd, nws rov qab mus rau lub moos ntawd, mus txhawb cov thwjtim lub zog.

Muaj ib txhia Yudai uas yog Khixatia cav tias, cov Khixatia uas yog lwm haiv neeg yuav tsum coj raws li tej nqe hauv Mauxe Txoj Kevcai. Povlauj thiaj coj lawv qhov teeb meem mus rau cov tubtxib thiab cov txwj laus uas nyob hauv Yeluxalees tu. Tom qab lawv ua tib zoo xyuas Vajtswv Txojlus thiab thov kom Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab coj lawv kev, lawv mam li sau ntawv mus qhia cov koom txoos. Cov tubtxib ntuas kom cov koom txoos tsis txhob teev mlom, tsis txhob noj ntshav thiab tej tsiaj uas tsis tso ntshav, thiab tsis txhob ua nkauj ua nraug. Tej lus sam hwm no yog “tej yam uas cheem tsum xwb.” Tsis tas lawv coj raws li Mauxe Txoj Kevcai lawm.​—Tubtxib Tes Haujlwm 15:28, 29.

Zaum ob uas Povlauj ncig mus tshaj tawm txoj xov zoo, nws mus xyuas lub moos Npele-a. Npele-a nyob rau thaj chaw uas Kili tebchaws nyob niaj hnub no. Cov neeg Yudai hauv Npele-a kub siab txais txoj xov zoo thiab tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus txhua hnub, seb puas muaj tseeb raws li Povlauj qhia. Tiamsis rov qab muaj neeg tawm tsam Povlauj dua. Nws thiaj mus rau lub nroog Athee. Hauv lub nroog ntawd, Povlauj qhia ib co neeg Athee uas kawm ntawv siab. Povlauj zaj lus qhia muaj ceem heev. Nws ua tib zoo hais lus, rub lawv lub siab, thiab yaum lawv los ntseeg. Povlauj tseg tus qauv zoo heev.

Tom qab zaum peb uas Povlauj ncig mus tshaj tawm los, nws mus rau hauv Yeluxalees. Thaum Povlauj mus ntawm lub tuam tsev, muaj ib co Yudai txawm tsim kev kub ntxhov rau Povlauj. Lawv xav muab nws tua pov tseg. Cov tub rog Loos thiaj tuaj tav lawv thiab nug Povlauj txog ntau yam. Povlauj yog pejxeem Loos, nws thiaj tau mus daws nws zaj ntawm Loos tus tswv xeev Feli. Cov Yudai muab tsis tau ib qho pov thawj los qhia tias Povlauj ua txhaum. Tom qab no, muaj dua ib tug tswv xeev hloov Feli chaw, hu ua Fexata. Povlauj tsis xav kom Fexata muab nws rau cov Yudai lub xib teg, Povlauj thiaj hais tias: “Kuv thov mus hais plaub ntawm Xixa.” Fexata teb tias: “Koj twb thov mus hais ntawm Xixa, mas koj yuav tau mus cuag Xixa.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 25:11, 12.

Lawv thiaj muab nkoj xa Povlauj mus rau Ithali tebchaws, mus hais nws tshaj plaub. Thaum lawv tabtom mus muaj cua daj cua dub ua rau lub nkoj tawg tas ntawm koog povtxwv Melita. Povlauj thiaj nyob dhau lub caij ntuj no, hauv koog povtxwv Melita. Thaum Povlauj mus txog hauv Loos, nws ntiav tsev nyob tau ob xyoos. Txawm tias muaj tub rog zov rawv Povlauj los, nws tseem mob siab tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau txhua tus uas tuaj saib nws.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Tubtxib Tes Haujlwm 11:22–28:31.