Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

Txoj Xov Hauv Phau Vajlugkub​—Tej Lus Tseem Ceeb

Txoj Xov Hauv Phau Vajlugkub​—Tej Lus Tseem Ceeb
  1. Yehauvas tsim Adas thiab Eva kom nyob tau mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab. Xatas dag txog Vajtswv lub npe thiab thuam tias tsis tsim nyog Vajtswv ua tus kav. Adas thiab Eva nrog Xatas fav xeeb rau Yehauvas, nkawd thiab nkawd cov xeeb ntxwv thiaj muaj kev txhaum thiab kev tuag

  2. Yehauvas txiav txim rau cov uas fav xeeb thiab cog lus tias yuav muaj ib tug Cawmseej, lossis Xeeb Ntxwv, los rhuav tshem Xatas, thiab kho tej kev phem uas ncau los ntawm noob neej txojkev fav xeeb thiab kev txhaum

  3. Yehauvas cog lus rau Aplahas thiab Davi tias, tus Xeeb Ntxwv, lossis tus Mexiyas, yuav los ntawm nkawd caj ces. Nws yuav ua Vajntxwv kav mus ib txhis

  4. Yehauvas tshoov kom cov uas cev Vajtswv lus sau tseg ua ntej tias, tus Mexiyas yuav tshem tawm kev txhaum thiab kev tuag. Nws yuav ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj. Muaj ib co nrog nws kav thiab. Lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm kev tsov kev rog, kev mob nkeeg, thiab kev ploj tuag

  5. Yehauvas txib nws tus Tub los hauv ntiajteb no thiab qhia tias Yexus yog tus Mexiyas. Yexus tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab Yexus pub nws txojsia los tuag theej noob neej lub txhoj. Ces Yehauvas mam li tsa Yexus ciaj sawv rov los ua ib tug plig

  6. Yehauvas tsa nws tus Tub Yexus ua Vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej. Qhov ntawd qhia tias txog tiam kawg rau lub sim ceeb no lawm. Thaum cov uas raws Yexus qab, tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj, Yexus yog tus saib xyuas lawv

  7. Yehauvas qhia kom nws tus Tub kav lub ntiajteb. Lub Nceeg Vaj yuav rhuav tshem tej tseem fwv phem, thiab muab lub ntiajteb kho ua ib lub Vaj Kaj Siab. Cov uas muab siab npuab Vajtswv yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm. Lub Nceeg Vaj yuav qhia tias tsim nyog Yehauvas ua tus kav, thiab yuav ua kom Vajtswv lub npe dawb huv mus ib txhis