Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 15

Vajtswv Ua Rau Ib Tug Cev Lus Pom Yav Pem Suab

Vajtswv Ua Rau Ib Tug Cev Lus Pom Yav Pem Suab

Daniyee hais tej lus faj lem txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, thiab txog lub caij tus Mexiyas los. Tom qab no, Npanpiloo poob rau lwm lub tebchaws

DANIYEE yog ib tug tub hluas uas muab siab npuab Vajtswv kawg li. Ua ntej Yeluxalees raug puam tsuaj, Daniyee twb raug ntes mus nyob tim Npanpiloo tebchaws lawm. Lwm cov neeg Yudai kuj raug ntes ntawm Yuda tebchaws mus rau tim Npanpiloo. Cov Npanpiloo cia Daniyee thiab lwm cov Yudai tuav haujlwm tseem ceeb thiab. Lub sijhawm uas Daniyee nyob hauv Npanpiloo, Vajtswv foom koob hmoov ntau kawg li rau nws. Yehauvas cawm Daniyee ntawm lub qhov tsov ntxhuav. Yehauvas kuj ua rau Daniyee ua yog toog pom txog yav tom ntej. Zaj lus faj lem tseem ceeb tshaj uas Daniyee tau pom, yog ntsig txog tus Mexiyas thiab lub sijhawm tus Mexiyas kav.

Yehauvas qhia Daniyee tias tus Mexiyas yuav los rau thaum twg. Vajtswv qhia rau Daniyee paub tias tus Mexiyas lossis “tus uas raug muab roj hliv tsa ua ib tug thawj” yuav tshwm los 69 lub lim tiam tom qab muaj lus sam hwm kom kho Yeluxalees tus ntsa loog. Rau caum cuaj lub lim tiam no ntev li cas tiag? Ib lub lim tiam muaj xya hnub. Tiamsis hauv zaj lus faj lem no, ib lub lim tiam piv txwv txog xya xyoo. Yog li ntawd, 69 lub lim tiam ntev txog 483 xyoos. Muaj lus sam hwm kom kho Yeluxalees tus ntsa loog, rau thaum twg? Twb dhau Daniyee tiam neej lawm, mam li muaj lus sam hwm kom kho tus ntsa loog xyoo 455 U.Nt.Y. Yog tias suav 483 xyoos tom qab xyoo 455 U.Nt.Y., ces yuav xaus rau xyoo 29 T.Q.Y. Hauv Zaj 16 peb mam li kawm txog tej uas tau muaj tshwm sim rau xyoo 29 T.Q.Y. Daniyee kuj ua yog toog pom tias tus Mexiyas “yuav raug muab txiav pov tseg,” lossis raug tua, thiaj ntxuav tau tibneeg tej kev txhaum.​—Daniyee 9:24-26.

Tus Mexiyas yuav ua Vajntxwv saum ntuj. Muaj ib zaug Daniyee ua yog toog pom saum ntuj ceeb tsheej. Nws pom tus Mexiyas uas “zoo li neeg tus tub” mus cuag Yehauvas ntawm lub zwm txwv. Yehauvas pub “hwjchim tswjhwm thiab hwjchim ci ntsa iab thiab lub tebchaws” rau tus Mexiyas. Lub Nceeg Vaj ntawd yuav nyob mus ib txhis. Yehauvas kuj qhia ib yam zoo heev rau Daniyee tias, yuav muaj ib co nrog tus Mexiyas kav thiab. Lawv yog “tus uas loj dua ntais cov neeg dawb huv.”​—Daniyee 7:13, 14, 27.

Lub Nceeg Vaj yuav muab tej tseem fwv hauv lub qab ntuj no rhuav tshem. Nenpukhanexa uas yog Npanpiloo tus vajntxwv ua ib zaj npau suav uas ua rau nws ntxhov siab heev. Tiamsis Vajtswv pub Daniyee muaj peevxwm txhais tau zaj npau suav ntawd. Vajntxwv ua npau suav pom ib tug mlom loj kawg li. Tus mlom ntawd lub taubhau yog kub, lub hauv siab thiab ob txhais npab yog nyiaj, lub plab thiab ob txhais ncej qab yog tooj liab, ob txhais ceg yog hlau, thiab ob txhais taw yog hlau xyaw av nplaum. Txawm muaj ib lub pob zeb ntais rhe saum roob los raug kiag tus mlom ntawd ob txhais kotaw. Tus mlom ntawd cia li tawg ntsoog ntxaws tas huvsi. Daniyee piav tias tus mlom ntawd piv txwv txog tej tseem fwv muaj hwjchim loj uas kav lub qab ntuj. Lub taubhau kub yog piv txwv txog Npanpiloo ntag. Daniyee piav tias thaum txog lub caij lub nyoog uas lub tseem fwv kawg nkaus tabtom kav, Vajtswv lub Nceeg yuav muab tag nrho tej tseem fwv hauv lub qab ntuj no rhuav tshem tibsi. Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav tau kav mus ib txhis li.​—Daniyee, tshooj 2.

Thaum Daniyee laus heev lawm, nws pom Npanpiloo poob rau Vajntxwv Xailab raws li cov cev Vajtswv lus tau hais tseg. Tsis ntev tom qab ntawd, Vajntxwv Xailab tso cov neeg Yudai rov mus nyob lawv lub tebchaws. Qhov no muaj raws nkaus li cov cev Vajtswv lus tau sau tseg. Txij thaum Yeluxalees raug rhuav tshem, twb muaj 70 xyoo lawm. Cov tswv xeev, cov pov thawj, thiab cov cev Vajtswv lus, yog cov uas pab coj cov neeg Yudai kho lub nroog Yeluxalees thiab kho Yehauvas lub tuam tsev dua tshiab. Tiamsis thaum 69 lub lim tiam xaus rau xyoo 29 T.Q.Y., yuav muaj dabtsi tshwm sim?

​—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Daniyee.