Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 24

Povlauj Sau Ntawv Mus Rau Cov Koom Txoos

Povlauj Sau Ntawv Mus Rau Cov Koom Txoos

Povlauj sau ntawv mus txhawb lub koom haum Khixatia

YEHAUVAS muab tes haujlwm tseem ceeb kawg nkaus rau lub koom txoos Khixatia tshiab ua. Lawv tes haujlwm yuav pab kom Yehauvas lub ntsiab muaj tiav. Tiamsis tsis ntev tom qab Yehauvas tsa lub koom txoos Khixatia lawm, lawv txawm raug kev tsim txom hnyav heev. Thaum cov neeg sab nraud tawm tsam cov Khixatia, lawv puas yuav muab siab npuab Vajtswv tiag? Thiab thaum muaj teeb meem hauv lub koom txoos, lawv puas yuav tuav kev ntseeg ruaj nreeg? Vajtswv cov tub qhe sau tau 21 tsab ntawv mus txhawb thiab ntuas cov Khixatia. Cov ntawv no hu ua Khixatia Cov Nqe Lus Kili.

Povlauj sau tau 14 tsab ntawv mus rau cov Khixatia. Nws sau phau ntawv Loos mus txog phau ntawv Henplais. Cov ntawv uas Povlauj sau muaj npe raws li tus neeg, lossis lub koom txoos, uas nws sau mus txhawb. Cia peb kawm seb Povlauj tau sau txog dabtsi.

Lus ntuas kom lawv coj lub neej dawb huv. Cov uas ua nkauj ua nraug, deev luag poj luag txiv, thiab ua lwm yam kev txhaum loj ‘yuav tsis muaj feem tau Vajtswv lub nceeg vaj kiag li.’ (Kalatia 5:19-21; 1 Khaulee 6:9-11) Cov uas pe hawm Vajtswv, txawm tias lawv yog haiv neeg twg los xij, yuav tsum sib koom siab. (Loos 2:11; Efexau 4:1-6) Lawv yuav tsum xyiv fab pub rau cov Khixatia uas txom nyem. (2 Khaulee 9:7) Povlauj txhawb kom cov Khixatia “thov Vajtswv tsis tu ncua.” Yog li, cov lus no txhawb kom lawv qhia txhua yam hauv lawv lub siab rau Yehauvas. (1 Thexalaunika 5:17; 2 Thexalaunika 3:1; Filipi 4:6, 7) Yog tias lawv xav kom Vajtswv mloog lawv tej lus thov, lawv yuav tsum ntseeg tias Vajtswv muaj hwjchim pab tau lawv tiag.​—Henplais 11:6.

Dabtsi yuav pab tau tsev neeg nyob ruaj khov? Cov txiv yuav tsum hlub lawv cov pojniam ib yam li lawv hlub lawv lub cev. Cov pojniam yuav tsum hwm lawv cov txiv. Cov menyuam yuav tsum mloog lawv niam lawv txiv lus, thiaj haum Vajtswv siab. Cov niam txiv yuav tsum ua siab ntev cob qhia lawv cov menyuam, raws li Vajtswv tej kevcai.​—Efexau 5:22–6:4; Khaulauxi 3:18-21.

Kev pab kom to taub Vajtswv lub ntsiab. Mauxe Txoj Kevcai yog sau los tsom kwm thiab cob qhia cov Yixayee mus txog thaum tus Khetos los. (Kalatia 3:24) Tiamsis thaum cov Khixatia pe hawm Vajtswv, lawv tsis tas coj Mauxe Txoj Kevcai lawm. Twb yog vim li ntawd, thaum Povlauj sau ntawv mus rau cov Henplais, uas coj kevcai Yudai yav tas los, nws qhia lawv txog lub ntsiab ntawm Mauxe Txoj Kevcai. Thiab nws qhia lawv tias Khetos yog tus qheb kev kom ib puas tsav yam muaj tiav raws li Vajtswv lub ntsiab. Povlauj piav tias tej yam ntawm Mauxe Txoj Kevcai tsuas ua duab piv txwv rau tej uas tseem yuav muaj yav tom ntej xwb. Zoo li thaum Mauxe Txoj Kevcai sam hwm kom lawv tua tsiaj xyeem daws txim, qhov ntawd  yog ua piv txwv txog Yexus txojkev tuag theej txhoj. Tsuas yog Yexus txojkev tuag theej txhoj, thiaj yuav daws tau noob neej lub txim tiag. (Henplais 10:1-4) Thaum Yexus tuag theej txhoj tas lawm, Vajtswv thiaj rhuav Mauxe Txoj Kevcai thiab tibneeg tsis tas coj tej kevcai ntawd lawm.​—Khaulauxi 2:13-17; Henplais 8:13.

Cob qhia kom paub leg num hauv lub koom txoos. Cov txivneej uas xav tuav haujlwm hauv lub koom txoos yuav tsum coj zoo kawg nkaus thiab coj raws li tus qauv hauv Vajtswv Txojlus. (1 Timaute 3:1-10, 12, 13; Titau 1:5-9) Cov uas pe hawm Vajtswv Yehauvas yuav tsum tuaj sib txoos ua ke tsis tu ncua, ib leeg txhawb ib leeg lub zog. (Henplais 10:24, 25) Thaum cov Khixatia tuaj sib txoos ua ke pe hawm Vajtswv, yuav tsum muaj cov lus qhuab qhia uas pab thiab txhawb tau sawvdaws.​—1 Khaulee 14:26, 31.

Povlauj sau tau ob tsab ntawv mus rau Timaute. Thaum Povlauj sau tsab ob, nws rov qab nyob hauv Loos lawm. Nws rov raug kaw thiab tos luag txiav txim rau nws. Tsuas muaj tsawg tus thiaj ua taus siab tawv tuaj saib nws xwb. Povlauj paub tias tshuav tsis ntev lawm nws yuav raug tua. Nws hais tias: “Kuv twb tawm tsam zoo heev lawm, kuv twb dhia txog tom kawg lawm, kuv twb tuav txojkev ntseeg cia lawm.” (2 Timaute 4:7) Tej zaum tsis ntev tom qab Povlauj hais li ntawd tas, ces Povlauj raug luag tua vim nws tuav kev ntseeg ruaj nreeg. Tiamsis cov ntawv uas Povlauj tau sau, tseem pab tau cov Khixatia tseeb los txog niaj hnub nimno.

—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Loos; 1 Khaulee; 2 Khaulee; Kalatia; Efexau; Filipi; Khaulauxi; 1 Thexalaunika; 2 Thexalaunika; 1 Timaute; 2 Timaute; Titau; Filemoo; Henplais.