Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 12

Vajtswv Lub Tswvyim Pab Tau Tibneeg

Vajtswv Lub Tswvyim Pab Tau Tibneeg

Phau ntawv Paj Lug muaj tej lus qhuab qhia uas Vajtswv tshoov kom neeg sau. Feem ntau yog Xalaumoo sau. Tej lus ntawd cob qhia tibneeg rau txhua fab

YEHAUVAS puas muaj tswvyim kav tiag? Yuav kom peb paub seb nws muaj tswvyim los tsis muaj, peb yuav tsum kawm seb nws qhuab qhia tibneeg li cas. Nws tej lus puas pab tau tibneeg? Thaum tibneeg ua raws li nws tej lus, puas pab kom lawv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis? Xalaumoo tau sau ntau pua zaj paj lug uas pab tau tibneeg lub neej rau txhua fab. Cia peb kawm seb pab tau peb li cas.

Tso siab rau Vajtswv. Yog tias peb xav nrog Yehauvas sib raug zoo, peb yuav tsum tso siab rau nws. Xalaumoo tau hais kom tibneeg tso siab rau Yehauvas. Nws sau tias: “Koj tsis txhob vam khom koj li kev txawj ntse. Cia li lees yuav nws rau txhua txojkev uas koj mus, mas nws yuav pub koj taug txojkev ncaj.” (Paj Lug 3:5, 6) Thaum tibneeg tso siab plhuav rau Yehauvas, es nrhiav Vajtswv txojkev cob qhia thiab mloog nws lus, qhov ntawd yuav pab kom lawv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis. Thaum tibneeg ua li ntawd, ua rau Vajtswv zoo siab kawg li, thiab Vajtswv yuav muaj lus teb Nws tus yeeb ncuab Xatas, tej lus thuam.​—Paj Lug 27:11.

Paub coj zoo nrog lwm tus. Vajtswv tej lus ntuas hajyam pab tau lub cuab lub yig niaj hnub no. Vajtswv qhuab qhia kom tus txiv muab siab npuab nws tus pojniam tiag tiag. Vajtswv qhia tias: “Cia li zoo siab rau tus pojniam uas thaum koj hluas koj tau lawm.” (Paj Lug 5:18-20) Phau ntawv Paj Lug pab kom cov niam tsev paub ua ib tug pojniam zoo. Qhov uas nws coj zoo, ua rau nws tus txiv thiab nws cov menyuam qhuas nws. (Paj Lug, tshooj 31) Phau ntawv no kuj qhia kom tej menyuam mloog niam txiv lus. (Paj Lug 6:20) Paj Lug piav ntxiv tias tseem ceeb rau peb zeem phoojywg. Yog tias peb nyob twm zeej, ces peb yuav xav rau peb tus kheej xwb. (Paj Lug 18:1) Peb cov phoojywg pab tau peb ua zoo lossis ua phem. Yog li, tseem ceeb rau peb xaiv cov phoojywg zoo.​—Paj Lug 13:20; 17:17.

Paub txiav txim rau peb tus kheej. Paj Lug muaj tej lus qhia tseem ceeb heev. Tej lus ntawd qhia kom zam kev quav cawv, kom xyaum muaj lub siab xav qhov zoo thiab tswj lub siab phem. Thiab qhia kom peb ua neeg nquag. (Paj Lug 6:6; 14:30; 20:1) Paj Lug kuj ceeb toom tias yog peb tso siab rau neeg lub tswvyim, es tsis mloog Vajtswv lus, ces thaum kawg peb yuav raug kev puam tsuaj. (Paj Lug 14:12) Phau ntawv Paj Lug txhawb kom peb tiv thaiv peb lub siab ntawm tej yam uas yuav ntxias tau peb mus ua phem. Peb yuav tsum nco ntsoov tias “txojsia txhawv tawm hauv lub siab los.”​—Paj Lug 4:23.

Thoob lub qab ntuj, muaj ntau plhom tus tibneeg pom tias thaum lawv coj raws li Vajtswv tej lus qhia, lawv lub neej yeej zoo dua tiag. Lawv thiaj li pom tseeb tias tsim nyog Yehauvas ua Tus Kav tibneeg.

—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Paj Lug.