Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tsim Nyog Peb Nyeem Phau Vajlugkub

Tsim Nyog Peb Nyeem Phau Vajlugkub

Koj puas tau nyeem phau Vajlugkub dua li? Phau Vajlugkub tsis zoo li lwm phau ntawv. Tsis muaj ib phau ntawv uas raug tseb tawm ntau tshaj li phau Vajlugkub. Tej lus hauv phau Vajlugkub nplig tau coob leej ntau tus, tsis hais haiv neeg twg los xij. Thiab pab tau kom lawv muaj kev vam kev cia siab. Tibneeg kuj pom tias phau Vajlugkub pab tau lawv muaj lub neej zoo. Tiamsis txawm li ntawd los, niaj hnub no coob leej tsis paub phau Vajlugkub zoo. Txawm tias koj ntseeg Vajtswv los tsis ntseeg, tej zaum koj kuj xav paub ntxiv txog phau Vajlugkub thiab. Phau ntawv no yog sau los pab kom koj paub tias phau Vajlugkub qhia txog tej yam zoo li cas.

UA NTEJ koj yuav pib nyeem phau Vajlugkub, zoo rau koj paub ob peb yam txog phau Vajlugkub. Vajtswv Txojlus lossis phau Vajlugkub, muaj 66 phau ntawv, pib ntawm phau Chiv Keeb mus txog phau Qhia Tshwm.

Leejtwg yog tus muab tswvyim sau phau Vajlugkub? Sawvdaws xav paub txog lo lus nug no. Qhov tseeb tiag, muaj 40 tus txivneej siv li 1,600 xyoo los sau phau Vajlugkub. Tiamsis cov txivneej no tsis muaj ib tug hais tias lub tswvyim hauv phau Vajlugkub yog lawv lub. Muaj ib tug tau sau tias: “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los.” (2 Timaute 3:16) Kuj muaj dua lwm tus hais tias Yehauvas lub hwj huam dawb huv kom nws sau. Nws hais tias Vajtswv “tej lus nyob ntawm kuv tus nplaig.” (2 Xamuyee 23:2) Yog li ntawd, cov uas sau phau Vajlugkub yeej lees tias lub tswvyim hauv phau Vajlugkub los ntawm Vajtswv Yehauvas, uas yog tus kav ib puas tsav yam. Cov neeg uas sau phau Vajlugkub qhia rau peb paub tseeb tias, Vajtswv xav nrog tibneeg sib raug zoo.

Yuav kom peb to taub phau Vajlugkub, peb yuav tsum paub tias phau Vajlugkub muaj tib lub hauv paus ntsiab lus xwb. Lub ntsiab lus ntawd yog li no: Vajtswv yuav siv nws lub Nceeg Vaj saum ntuj, los qhia tias tsim nyog nws ua tus kav noob neej. Phau ntawv no yuav pab koj pom tias, pib ntawm phau Chiv Keeb mus txog phau Qhia Tshwm, tsuas muaj tib lub ntsiab xwb.

Zaum no cia peb kawm txog txoj xov ntawm phau ntawv uas nto moo tshaj plaws hauv qab ntuj no, uas yog phau Vajlugkub.

^ nqe 9 Phau ntawv no siv cov tsiaj ntawv U.Nt.Y. thiab T.Q.Y. Cov tsiaj ntawv U.Nt.Y. txhais tau tias “ua ntej Yexus.” Cov tsiaj ntawv T.Q.Y. txhais tau tias “tom qab Yexus.” Muaj ib kab sab sau thoob plaws hauv qab phau ntawv no, uas siv cov tsiaj ntawv no los qhia txog tej xwm txheej hauv phau Vajlugkub, seb muaj tshwm sim rau lub caij twg.