Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 2

Poob Lub Vaj Kaj Siab

Poob Lub Vaj Kaj Siab

Ib tug tubtxib saum ntuj tau fav xeeb thiab ntxias Adas thiab Eva, kom nkawd tawm tsam Vajtswv txojkev kav. Twb yog vim li ntawd, thiaj muaj kev txhaum thiab kev tuag

UA NTEJ Vajtswv tsis tau tsim tibneeg, Vajtswv twb xub tsim cov tubtxib saum ntuj lawm. Lawv muaj lub cev plig uas tibneeg qhov muag pom tsis tau. Muaj ib tug tubtxib saum ntuj tau fav xeeb rau Yehauvas. Nws thiaj tau lub npe hu ua Xatas uas yog Ntxwg Nyoog. Hauv lub vaj Edee, Xatas tau siv tswvyim los ntxias kom Eva noj tsob txiv ntoo uas Vajtswv txwv tsis pub noj.

Xatas siv ib tug nab hais lus rau Eva. Xatas ntxias kom Eva ntseeg tias Vajtswv muab ib yam zoo zais ntawm Eva thiab nws tus txiv lawm. Xatas hais rau Eva tias txawm yog nkawd noj tsob txiv uas Vajtswv txwv tsis pub noj, los nkawd yuav tsis tuag. Yog li ntawd, Xatas liam tias Vajtswv dag tibneeg xwb. Xatas xav kom nkawd ntseeg tias, yog nkawd tsis mloog Vajtswv lus ces nkawd yuav muaj tswvyim thiab tau kev ywj pheej. Tiamsis tej no yog lus dag xwb. Xatas yog thawj thawj tug uas dag. Thaum Xatas hais tej lus no, twb yog nws tawm tsam Vajtswv lub hwjchim kav. Xatas twv tias Vajtswv tsis muaj cai kav, nws kav tsis ncaj, thiab nws tsis xav kom nws cov pej xeem tau zoo.

Eva ntseeg Xatas tej lus dag. Eva cia li pib nqhis cov txiv ntawd heev. Nws thiaj de kiag los noj. Tom qab ntawd, nws muab rau nws tus txiv noj. Ces Adas kuj noj lawm thiab. Nkawd thiaj poob kev txhaum lawm. Zoo li qhov txhaum ntawd tsis loj ua luaj twg, tiamsis thaum Adas thiab Eva txhob txwm hla Vajtswv txoj cai, twb yog nkawd tsis kam Vajtswv kav nkawd ntag. Vajtswv yog tus Tswv Tsim uas tau muab txojsia ntev mus ib txhis tsis kawg thiab ib puas tsav yam zoo kawg nkaus pub rau nkawd, tiamsis Adas thiab Eva tseem fav xeeb rau Nws thiab.

Tus xeeb ntxwv “yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws luj taws.”​—Chiv Keeb 3:15

Vajtswv suav txim rau Adas thiab Eva vim tias nkawd fav xeeb rau nws. Vajtswv cog lus tseg tias yuav muaj ib Caj Ces, lossis ib tug Xeeb Ntxwv los cawm noob neej. Tus Xeeb Ntxwv ntawd yuav muab tus nab, uas piv txwv txog Xatas, rhuav tshem. Vajtswv tsis muab Adas thiab Eva rhuav tshem tamsim ntawd, rau qhov nws khuvleej nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv uas tseem yuav yug los. Cov menyuam ntawd yuav muaj chaw vam khom, rau qhov Vajtswv yuav txib Ib Tug los daws tej kev puas ntsoog uas tau muaj, vim Adas thiab Eva fav xeeb rau Vajtswv hauv lub vaj Edee. Tej lus uas Vajtswv cog tseg txog tus Cawmseej yuav muaj tiav li cas thiab tus Cawmseej ntawd yog leejtwg? Vajtswv tsis qhia rau neeg paub kiag tamsim ntawd. Tiamsis phau Vajlugkub qhia ib ntu zuj zus tias, tej lus ntawd yuav muaj tiav li cas thiab tus Cawmseej yuav yog leejtwg.

Vajtswv muab Adas thiab Eva ntiab tawm hauv lub Vaj Kaj Siab mus. Nyob sab nraum lub vaj Edee, nkawd yuav tsum khwv tawm hws lug thiaj tau noj tau haus. Tom qab ntawd, Eva xeeb tub thiab yug tau nkawd thawj tug menyuam hu ua Khayee. Nkawd kuj muaj tub muaj ntxhais coob. Ib tug hu ua Anpee thiab ib tug hu ua Xej, uas yog Nau-a yawg koob.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Chiv Keeb tshooj 3 txog 5; Qhia Tshwm 12:9.