Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub​—Txoj Xov Yog Dabtsi?

 NTU 3

Tibneeg Dim Dej Dag Nyab

Tibneeg Dim Dej Dag Nyab

Vajtswv muab cov neeg limhiam hauv lub qab ntuj no rhuav tshem tiamsis nws cawm Nau-a thiab Nau-a tsev neeg

THAUM tibneeg coob tuaj lawm, muaj kev limhiam puv ntia lub ntiajteb. Lub sijhawm ntawd tsuas muaj ib tug cev Vajtswv lus, hu ua Enauj. Nws ceeb toom tias muaj ib hnub Vajtswv yuav muab cov neeg limhiam rhuav tshem. Txawm li ntawd los, tibneeg tsis mloog thiab lawv hajyam phem tshaj qhov qub. Kuj muaj ib co tubtxib saum ntuj fav xeeb rau Yehauvas thiab tso lawv qhov chaw nyob saum ntuj tseg. Lawv txia los ua tibneeg, thiab txeeb neeg cov ntxhais ua pojniam. Lawv thiaj yug tau tej menyuam uas loj thiab siab, muaj zog heev, hu ua cov Nefili. Cov Nefili phem heev, ua rau lub ntiajteb hajyam muaj kev sib ntaus sib tua. Thaum Vajtswv pom tej kev puas ntsoog hauv ntiajteb, ua rau Vajtswv tu siab kawg li.

Tom qab Enauj tuag lawm, muaj ib tug txivneej hu ua Nau-a, uas tsis coj li cov neeg limhiam tiam ntawd. Nau-a thiab nws tsev neeg xyaum coj raws li Vajtswv pom zoo. Thaum Vajtswv txiav txim siab muab cov neeg limhiam ntawd rhuav tshem, Vajtswv xav cawm Nau-a thiab tej tsiaj txhu hauv ntiajteb. Yog li ntawd, Vajtswv hais kom Nau-a ua ib lub nkoj uas zoo li lub thawv loj loj. Vajtswv xav kom Nau-a, nws tsev neeg, thiab tej tsiaj txhu mus nyob hauv lub nkoj, lawv thiaj tsis nrog cov neeg limhiam ntawd tuag, thaum Vajtswv tso dej dag los nyab ntiajteb. Nau-a ua raws li Vajtswv hais. Nau-a siv kwvlam li 40 mus rau 50 xyoo los ua lub nkoj, mam li tiav. Nws kuj ‘tshaj tawm txog txojkev ncaj ncees’ thiab. (2 Petus 2:5) Nws ceeb toom tias Vajtswv yuav tso dej los nyab ntiajteb, tiamsis lawv tsis quav ntsej nws tej lus. Tom qab uas Nau-a ua tej ntawd tiav lawm, Nau-a, nws tsev neeg, thiab tej tsiaj txhu thiaj mus rau hauv lub nkoj. Vajtswv mam li kaw lub qhov rooj nkoj. Ces nag txawm pib los.

Nag los hlob heev tau 40 hnub thiab 40 hmo, mus txog thaum dej nyab puv nkaus lub ntiajteb. Cov neeg limhiam puam tsuaj tas. Thaum dej nqeg zuj zus, lub nkoj mam li los khuam rau saum ib lub roob. Thaum lawv tawm los, lawv twb nyob hauv lub nkoj tau ib xyoos nkaus lawm. Nau-a muab tsiaj tua xyeem ua Yehauvas tsaug. Vajtswv txaus siab heev rau Nau-a, Vajtswv thiaj cog lus tseg rau Nau-a thiab Nau-a tsev neeg tias, Vajtswv yuav tsis tso dej los nyab tag nrho lub ntiajteb ib zaug ntxiv li lawm. Yehauvas muab tus duab zaj ua lub cim rau lawv nco ntsoov nws lo lus cog tseg. Thaum lawv pom tus duab zaj ces lawv yuav tsis txhawj tsam Vajtswv rov qab tso dej los nyab ntiajteb.

Tom qab dej nyab ntiajteb tas, Vajtswv kuj muab ib co kevcai tshiab rau tibneeg coj. Nws tso cai rau tibneeg noj nqaij. Tiamsis Vajtswv txwv tsis pub tibneeg noj ntshav. Nws kuj sam hwm kom Nau-a cov xeeb ntxwv mus nyob thoob plaws lub ntiajteb. Tiamsis muaj ib txhia tsis ua li Vajtswv hais. Cov tibneeg sib sau ua ke thiab cia ib tug txivneej hu ua Nilauj ua tus coj lawv. Lawv pib ua ib tug pej thuam loj heev hauv lub nroog Npanpee, uas tom qab no hu ua lub nroog Npanpiloo. Lawv ua tus pej thuam no vim lawv tsis xav mus nyob thoob plaws lub ntiajteb li Vajtswv hais. Vajtswv thiaj ua rau lawv nyias hais nyias ib yam lus. Thaum lawv ib leeg tsis to taub ib leeg hais lawm, ces lawv tso tseg tsis ua tus pej thuam lawm. Sawvdaws thiaj tawg ua sab ua sua mus nyob txhua txhia qhov chaw.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Chiv Keeb tshooj 6 txog 11; Yuda 14, 15.