Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 25

Lus Ntuas Txog Kev Ntseeg, Kev Coj Zoo, Thiab Kev Hlub

Lus Ntuas Txog Kev Ntseeg, Kev Coj Zoo, Thiab Kev Hlub

Yakaunpau, Petus, Yauhas, thiab Yuda sau ntawv mus txhawb cov Khixatia

YAKAUNPAU thiab Yuda yog Yexus ob tug kwv. Hos Petus thiab Yauhas yog Yexus ob tug tubtxib. Plaub tug txivneej no sau tau xya tsab ntawv uas muaj nyob hauv Khixatia Cov Nqe Lus Kili. Xya tsab ntawv ntawd muaj npe raws li tus uas sau. Vajtswv tshoov lawv sau tej ntawv no los txhawb kom cov Khixatia muab siab npuab Yehauvas, thiab kom lawv nco ntsoov muab Vajtswv lub Nceeg Vaj tso ua ntej hauv lawv lub neej.

Qhia tias muaj kev ntseeg tiag. Qhov uas peb hais tias peb muaj kev ntseeg xwb zoo tsis txaus. Peb yuav tsum xyaum ua tes haujlwm uas qhia tias peb muaj kev ntseeg tiag. Yakaunpau sau tias: “Txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag.” (Yakaunpau 2:26) Thaum peb raug kev nyuaj siab es peb ua raws li peb txojkev ntseeg, ces yuav pab kom peb muaj lub siab ntev thev taus. Yuav kom ib tug Khixatia nyiaj dhau, nws yuav tsum thov kom Vajtswv pub tswvyim rau nws, thiab ntseeg tias Vajtswv yuav pub tau tswvyim rau nws tiag. Yog tias peb ua siab ntev thev yuav haum Vajtswv siab. (Yakaunpau 1:2-6, 12) Yog tias ib tug Khixatia muaj kev ntseeg es muab siab npuab Vajtswv, ces Vajtswv Yehauvas yuav pab nws. Yakaunpau tau hais tias: “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.”​—Yakaunpau 4:8.

Ib tug Khixatia yuav tsum muaj kev ntseeg ruaj nreeg, nws thiaj yuav kov yeej tej kev sim siab, thiab kev haub ntxias mus ua phem ua qias. Cov Khixatia uas Yuda sau ntawv mus rau, nyob rau lub sijhawm uas muaj kev phem nyob puag ncig lawv. Yuda thiaj txhawb kom lawv “tawm tsam cov uas thuam txojkev ntseeg.”​—Yuda 3.

Coj lub neej dawb huv. Yehauvas xav kom cov uas pe hawm nws coj lub neej dawb huv, los yog coj zoo rau txhua fab. Petus sau li no: “Nej yuav tsum ua neeg dawb huv rau txhua yam uas nej ua . . . rau qhov muaj lus sau cia hais tias, ‘Nej yuav tsum ua neeg dawb huv, vim kuv [Yehauvas] yog tus dawb huv.’” (1 Petus 1:15, 16) Muaj ib tug qauv uas tsim nyog cov Khixatia xyaum. Petus hais tias: “Khetos twb raug kev tsim txom this nej, ua yam ntxwv tseg rau nej xwv nej thiaj tau taug raws nws tus neev taw.” (1 Petus 2:21) Thaum cov Khixatia coj raws li Vajtswv tej kevcai, tej zaum lawv yuav raug kev tsim txom. Txawm li ntawd los, lawv yuav muaj kev zoo siab vim lawv muaj “lub siab dawb paug” ua raws li Vajtswv hais. (1 Petus 3:16, 17) Petus txhawb kom cov Khixatia coj lub neej dawb huv thiab ua tes haujlwm qhia tias lawv muab siab npuab Vajtswv tiag. Lawv yuav tsum coj li no tos ntsoov Vajtswv hnub txiav txim thiab tos lub ntiajteb tshiab uas yuav muaj “txojkev ncaj ncees.”​—2 Petus 3:11-13.

“Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.”​—Yakaunpau 4:8

Hlub luag lwm tus. Yauhas tau sau tias: “Vajtswv yog txojkev hlub.” Tus tubtxib Yauhas qhia tias Vajtswv hlub tibneeg kawg li, nws thiaj txib nws tus tub Yexus los “ua yam uas xyeem ntxuav peb lub txim.” Yog li ntawd, cov Khixatia yuav tsum coj li cas xwb? Yauhas piav tias: “Cov uas kuv hlub, yog Vajtswv hlub peb li no, tsim nyog peb sib hlub ib yam li ntawd.” (1 Yauhas 4:8-11) Yog tias peb sib hlub tiag ces peb yuav tsum zoo siab tos txais peb cov kwvtij Khixatia.​—3 Yauhas 5-8.

Tiamsis cov uas pe hawm Yehauvas yuav tsum ua dabtsi thiaj qhia tau tias lawv hlub Vajtswv tiag? Yauhas teb tias: “Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.” (1 Yauhas 5:3; 2 Yauhas 6) Yog li ntawd, cov uas mloog Vajtswv lus yeej tso siab tau tias Vajtswv yuav hlub lawv, thiab lawv yuav tau “txojsia ib txhis tsis kawg.”​—Yuda 21.

​—Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Yakaunpau; 1 Petus; 2 Petus; 1 Yauhas; 2 Yauhas; 3 Yauhas; Yuda.